Випуск 8

Зміст

ДО 25-РІЧЧЯ СТВОРЕННЯ КАФЕДРИ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ КАМ’ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ІВАНА ОГІЄНКА

НА НОВОМУ РІВНІ ЯКОСТІ ІСТОРИЧНОЇ ОСВІТИ ТА ІСТОРИЧНОЇ ПРАВДИ ПРО МИНУЛЕ УКРАЇНИ (ДО 25-РІЧЧЯ КАФЕДРИ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ) PDF
А.Г. Філінюк

ПРОБЛЕМИ ДЖЕРЕЛОЗНАВСТВА ТА ІСТОРІОГРАФІЇ

СИНЬОВОДСЬКА БИТВА 1362 РОКУ: ДИСКУСІЙНІ ВЕРСІЇ PDF
Л.В. Баженов
ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ ДОМОНГОЛЬСЬКОГО ПЕІРОДУ В ПРАЦЯХ І.І. ОГІЄНКА ТА І.Ф. ВЛАСОВСЬКОГО PDF
О.Л. Баженов
СУЧАСНА УКРАЇНСЬКА МЕТОДОЛОГІЯ ДОСЛІДЖЕНЬ ПРОЦЕСІВ УКРАЇНСЬКОГО НАЦІЄТВОРЕННЯ: ІСТОРІОГРАФІЧНИЙ КАНОН, МОДЕРН, МЕТАІСТОРІЯ PDF
А.А. Заводовський
СТУДЕНТСЬКІ ЗАВОРУШЕННЯ 1907 РОКУ В КИЇВСЬКОМУ УНІВЕРСИТЕТІ СВЯТОГО ВОЛОДИМИРА (У ЛИСТАХ ПЛАТОНА ДОМАНИЦЬКОГО ДО ДМИТРА ТРЕБИНСЬКОГО) PDF
О.О. Комарова
ЖІНКА І ВІЙНА: ДИСКУРС ШИРОКОВІДОМОЇ ПІСНІ «ОЙ, НА ГОРІ ДА ЖЕНЦІ ЖНУТЬ…» У НАУКОВОМУ ДОРОБКУ УКРАЇНСЬКИХ ІСТОРИКІВ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХІ СТ. PDF
О.П. Кривоший
ПИТАННЯ РЕЛІГІЙНОЇ ІСТОРІЇ ПРАВОБЕРЕЖНОЇ УКРАЇНИ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ ст. У ЗВІТАХ ОБЕР-ПРОКУРОРА СВ. СИНОДУ PDF
І.А. Опря
НАУКОВА РОБОТА Д. І. КАЧЕНОВСЬКОГО І ЗАХІДНИЙ СВІТ: ВЗАЄМНІ РЕФЛЕКСІЇ PDF
А.О. Пастушенко
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ К. КОПЕРЖИНСЬКОГО В ІСТОРИКО-ЕТНОГРАФІЧНИХ СТУДІЯХ 1920-Х РОКІВ PDF
А.А. Теліга
ПРОМИСЛИ НА ГУБИНСЬКОМУ ГОРОДИЩІ ЗА АРХЕОЛОГІЧНИМИ ОЗНАКАМИ PDF
С.А. Тимків
ПРАЦІ ВОЛОДИМИРА ҐЕРИНОВИЧА В ГАЛУЗІ ІСТОРИЧНОЇ ГЕОГРАФІЇ PDF
С.В. Трубчанінов
РОДИННІ ЦІННОСТІ ІЗ РОЗКОПОК ГУБИНСЬКОГО ГОРОДИЩА У 2014 Р. PDF
В.І. Якубовський

ДАВНЯ І НОВА ІСТОРІЯ УКРАЇНИ

СОЦІАЛЬНО-СТАНОВІ ТРАНСФОРМАЦІЇ У СЕРЕДОВИЩІ ПОМІЩИКІВ ПРАВОБЕРЕЖЖЯ В 1795–1858 РР. PDF
А.Л. Богуцька
ПОЛІТИКА МОСКВИ СТОСОВНО КОЗАЦЬКОЇ УКРАЇНИ В ПОСТПЕРЕЯСЛАВСЬКИЙ ПЕРІОД: ЗАПОЧАТКУВАННЯ ГІБРИДНОЇ ВІЙНИ ЯК ЗАСОБУ РЕАЛІЗАЦІЇ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРСЬКОЇ ІДЕЇ PDF
В.В. Газін
СПІВПРАЦЯ ГРЕКО-КАТОЛИЦЬКОЇ ЦЕРКВИ З УКРАЇНСЬКИМ ВИЗВОЛЬНИМ РУХОМ У КАРПАТСЬКОМУ КРАЇ ОУН (1945 – 1954) PDF
В.І. Ільницький
КАПІТАЛІЗАЦІЯ В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ ГУБЕРНІЙ ПРАВОБЕРЕЖНОЇ УКРАЇНИ ПОРЕФОРМЕНОГО ПЕРІОДУ PDF
А.А. Криськов
ВИЩІ ПОЧАТКОВІ УЧИЛИЩА ПРАВОБЕРЕЖНОЇ УКРАЇНИ (1912-1917 РР.) PDF
І.В. Сесак
ДО ПИТАННЯ ПРО ВПЛИВ РЕКРУТЧИНИ НА ЄВРЕЙСЬКІ ГРОМАДИ ПРАВОБЕРЕЖНОЇ УКРАЇНИ PDF
С.А. Сидорук
ПОРЯДОК ТА ОСОБЛИВОСТІ ЗВІЛЬНЕННЯ ОФІЦЕРІВ ЗБРОЙНИХ СИЛ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ У 30-Х – 50-Х РР. ХІХ СТ. PDF
А.Ю. Скрипник
ФОРМИ І МЕТОДИ БОРОТЬБИ ЗА ГЕТЬМАНСЬКУ БУЛАВУ І. БРЮХОВЕЦЬКОГО НАПЕРЕДОДНІ НІЖИНСЬКОЇ «ЧОРНОЇ РАДИ» PDF (English)
В.В. Слюсаренко
ЗДОБУТКИ І НЕВДАЧІ НАЦІОНАЛЬНОГО ЕЛІТОТВОРЕННЯ (1648–1657 РР.) PDF
В.В. Степанков
ДІЯЛЬНІСТЬ АНАРХІСТСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ У ПОДІЛЬСЬКІЙ ГУБЕРНІЇ НА ПОЧАТКУ ХХ СТ. PDF
С.А. Ткач
СІОНІСТСЬКО-СОЦІАЛІСТИЧНИЙ РУХ В УКРАЇНСЬКИХ ГУБЕРНІЯХ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ НАПРИКІНЦІ ХІХ – НА ПОЧАТКУ ХХ СТ. PDF
О.М. Федьков
ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА В ПРАВОБЕРЕЖНІЙ УКРАЇНІ ЯК ІНСТРУМЕНТ ЕКСПАНСІОНІСТСЬКОЇ ПОЛІТИКИ РОСІЙСЬКОГО САМОДЕРЖАВСТВА У РЕЧІ ПОСПОЛИТІЙ НАПРИКІНЦІ ХVІІІ СТ. PDF
А.Г. Філінюк
УКРАЇНСЬКІ ДЕПУТАТИ І ДЕРЖАВНОЇ ДУМИ І ПОЛІТИЧНИЙ РАДИКАЛІЗМ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ PDF
С.А. Щур

НОВІТНЯ ІСТОРІЯ УКРАЇНИ

БОЙКО БОРИС ТИМОФИЙОВИЧ: ІНІЦІАТОР РОЗВИТКУ ПЛІВКОВОГО МАТЕРІАЛОЗНАВСТВА ДЛЯ ГЕЛІОЕНЕРГЕТИКИ НА УКРАЇНІ (до 85-річчя з дня народження) PDF
В.А. Бойко, Є.І. Сокол, А.Л. Хрипунова
ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ СУСПІЛЬСТВА УКРАЇНИ ПІД ВПЛИВОМ ТРАНСФОРМАЦІЇ ВИЩОЇ ОСВІТИ PDF
О.О. Говоровська
СУЧАСНІ ГЕОПОЛІТИЧНІ ЗСУВИ: ПРОБЛЕМИ УКРАЇНИ PDF
Т.В. Ігнатьєва
ОСЕРЕДКИ СОЦІАЛІСТИЧНИХ ПАРТІЙ ПРАВОБЕРЕЖНОЇ УКРАЇНИ В РОКИ ПЕРШОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ: УМОВИ ДІЯЛЬНОСТІ, ОСНОВНІ ФОРМИ І МЕТОДИ РОБОТИ (1914 – ЛЮТИЙ 1917 РР.) PDF
П.В. Кліщинський
З ДОСВІДУ ТРУДОВОЇ ПІДГОТОВКА ШКОЛЯРІВ В УКРАЇНІ У ПЕРІОД ОКУПАЦІЇ ТА ВИЗВОЛЕННЯ ВІД НІМЕЦЬКО-ФАШИСТСЬКИХ ЗАГАРБНИКІВ (1941-1945 РР.) PDF
Г.П. Ковальчук
СТАЖУВАННЯ СТУДЕНТІВ ПЕДАГОГІЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ПРАВОБЕРЕЖНОЇ УКРАЇНИ (СЕРЕДИНА 20-Х РР. ХХ СТ.) PDF
О.Б. Комарніцький
ГРОМАДСЬКА АКТИВНІСТЬ ВЛАДИКИ С. МУДРОГО У КОНТЕКСТІ НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ PDF
М.Р. Кухарський
ПОШИРЕННЯ КУЛЬТУ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА ЯК СКЛАДОВА ФОРМУВАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ В ПЕРІОД РЕВОЛЮЦІЇ 1917-1921 РР. PDF
В.С. Лозовий
СТАН ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СКЛАДНИМ РЕМАНЕНТОМ УКРАЇНСЬКОГО СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИКА В 20-Х РР. ХХ СТ. PDF
А.А. Лубчинський
УПРАВЛІННЯ ВИЩОЮ МЕДИЧНОЮ ОСВІТОЮ УКРАЇНИ В УМОВАХ ТОТАЛІТАРИЗМУ (1920-1930-ТІ РР.) PDF
В.В. Пагор
ДІЯЛЬНІСТЬ ВІЙСЬКОВОГО МІНІСТЕРСТВА УНР ПО ЗАБЕЗПЕЧЕННЮ АРМІЇ ТЕПЛИМИ РЕЧАМИ ВОСЕНИ 1919 РОКУ PDF
Д.В. Трембовецький

ПРОБЛЕМИ РЕГІОНАЛЬНОЇ ІСТОРІЇ

ЦЕРКОВНЕ ПОКАРАННЯ «ЄПИТИМІЯ» ТА ЙОГО ЗАСТОСУВАННЯ ДЛЯ СВЯЩЕННОСЛУЖИТЕЛІВ І ПРИЧТУ В ПОДІЛЬСЬКІЙ ГУБЕРНІЇ (КІНЕЦЬ ХVІІI – СЕРЕДИНА 50-Х РР. ХІХ СТ.) PDF
Ю.І. Блажевич
ЕТНОСОЦІАЛЬНІ ЗМІНИ ТА ОСОБЛИВОСТІ ОСВІТНЬОГО РОЗВИТКУ НА ПОДІЛЛІ НАПРИКІНЦІ XVIII – В ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ XIX СТОЛІТТЯ PDF
А.М. Боднар
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЖИТТЯ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД НА СХІДНОМУ ПОДІЛЛІ У 1914 Р. PDF
О.О. Вітюк
КАМ’ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УКРАЇНСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ: УПРОВАДЖЕННЯ КАДРОВОЇ АВТОНОМІЇ (1918-1920 рр.) PDF
О.М. Завальнюк
КОНЦЕПТУАЛЬНО-МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ НАРОДНОЇ НОШІ УКРАЇНЦІВ ПОДІЛЛЯ XІV – ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТТЯ PDF
Л.А. Іваневич
СЕКУЛЯРИЗАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ ТА ПЕРЕТВОРЕННЯ ЦЕРКОВНОЇ ЗЕМЕЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ І КОРИСТУВАННЯ ЗЕМЕЛЬНИМИ НАДІЛАМИ У МІСТАХ І МІСТЕЧКАХ ПОДІЛЬСЬКОЇ ГУБЕРНІЇ У СКЛАДІ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ PDF
О.М. Кримська
РОЛЬ СІЛЬСЬКИХ «ПРОСВІТ» ПОДІЛЬСЬКОЇ ГУБЕРНІЇ У РОЗВИТКУ ТЕАТРАЛЬНОГО МИСТЕЦТВА (1917-1918 РР.) PDF
Г.Г. Кучеров, В.Й. Жезицький
ДІЯЛЬНІСТЬ ВИКОНАВЧИХ КОМІТЕТІВ У КУЛЬТУРНО-ПРОСВІТНИЦЬКІЙ СФЕРІ PDF
Ю.М. Лопатовський
ПОБУТОВІ АСПЕКТИ КУЛЬТУРИ ПОДОЛЯН НАПРИКІНЦІ XVIII – У ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ XІХ СТ. ТА ЇХ ОСОБЛИВОСТІ: МАТЕРІАЛЬНА ЧАСТИНА PDF
В.В. Моздір
Деякі міркування про польські спільноти на Поділлі PDF (Polski)
К. Полек
ДУНАЄВЕЦЬКИЙ РАЙОННИЙ АРХІВ У ПЕРШІ ПОВОЄННІ ДЕСЯТИРІЧЧЯ (40–50-і РОКИ ХХ СТ.) PDF
В.С. Прокопчук
СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК ЯРМОЛИНЕЦЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ (1950-Х – ПОЧАТОК 2000 РР.) PDF
Ю.А. Хоптяр

ВСЕСВІТНЯ ІСТОРІЯ

ІСТОРІЯ ВИЩОЇ ШКОЛИ У КЕСАРІЇ ПАЛЕСТИНСЬКІЙ PDF (Русский)
М.М. Болгов, А.М. Болгова
ГАЛИЧИНА В ЗОВНІШНІЙ ПОЛІТИЦІ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ ХІХ СТ. PDF
С.В. Олійник
ПРОТИСТОЯННЯ КАРАКОРУМУ І САРАЯ У 40-Х – 50-Х РОКАХ ХІІІ СТОРІЧЧЯ: ВЛАДИМИРО-СУЗДАЛЬСЬКИЙ АСПЕКТ КОНФЛІКТУ PDF
С.М. Омаров
УГОРСЬКА АНТИЄВРЕЙСЬКА ПОЛІТИКА НА ЗАКАРПАТТІ (березень 1939 – березень 1944 рр.) PDF
Ю.В. Славік
ПОЛІТИЧНА ТА ЗАКОНОДАВЧА ДІЯЛЬНІСТЬ ГЕРБУРТІВ ЯК ДЕПУТАТІВ НА ПОЛЬСЬКІ ВАЛЬНІ СЕЙМИ XVI–XVII СТОЛІТТЯ PDF
О.О. Цебенко

РЕЦЕНЗІЇ ТА ОГЛЯДИ

Єсюнін С. «Міста Поділля у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст.». – Хмельницький: ФОП Мельник А. А., 2015 – 336 с. PDF (English)
А.Б. Задорожнюк, А.Г. Філінюк