РОЛЬ СІЛЬСЬКИХ «ПРОСВІТ» ПОДІЛЬСЬКОЇ ГУБЕРНІЇ У РОЗВИТКУ ТЕАТРАЛЬНОГО МИСТЕЦТВА (1917-1918 РР.)

Г.Г. Кучеров, В.Й. Жезицький

Анотація


Діяльність «Просвіт» Подільської губернії у 1917-1918 pp. представляє значний науковий інтерес, оскільки вони сприяли національно-культурному  розвитку і були рушійною силою розбудови власної держави періоду Української революції (1917-1921 pp.). Дослідженню історії «Просвіт» регіону присвячено низку праць. Проте головний акцент історики роблять на вивченні переважно губернських та міських товариств. Сільські  осередки загалом та їх внесок у розвиток театру у Подільській губернії досліджені фрагментарно.

Автори на основі архівних та інших джерел проаналізували проблеми становлення та розвитку театрального мистецтва на Поділлі у контексті діяльності сільських «Просвіт» протягом 1917-1918 років. Театральні заходи, які відбувались у краї, позитивно впливали на населення, особливо молодь. У селах стала поширюватися рідна українська мова, відроджувався національний одяг, селяни пізнавали історію Української держави і народу, у них виховувалися національні почуття тощо. Отримані за вистави кошти просвітяни спрямовували на інші ділянки просвітницької роботи.

Особлива увага у статті приділена дослідженню взаємодії сільських «Просвіт» і місцевих адміністрацій Подільської губернії періоду держави П. Скоропадського. Показано протиріччя між політикою влади на місцях та діяльністю сільських «Просвіт», зокрема відображено утиски місцевою адміністрацією просвітян у питаннях постановки театральних заходів, і як наслідок – застій культурно-освітньої діяльності товариств в окремих населених пунктах.

Оскільки на українському дослідницькому просторі проблема розвитку театрального мистецтва на території Подільської губернії майже не розглядалася, запропонована стаття є одним із перших кроків на цьому шляху.

Ключові слова


Подільська губернія; «Просвіта»; товариство; осередок; діяльність; вистава; просвітяни

Повний текст:

PDF

Посилання


Середяк А. Товариство «Просвіта» в період першої світової війни, визвольних змагань українського народу і їх поразки (1914-1928) / А. Середяк // Нарис історії «Просвіти». – Львів. - Краків. - Париж: Просвіта, 1993. - С.42-52; Середяк А. Товариство “Просвіта” за межами Галичини / А. Середяк // Нарис історії «Просвіти». - Львів - Краків - Париж: Просвіта, 1993. - С.64-74.

Лисенко О.В. «Просвіти» у суспільно-політичному і культурному житті Наддніпрянської України (1905-1916 рр.).: дис. ... канд. іст. наук: 07.00.01 / Лисенко Олександр Васильович. – К., – 1998. – 169 с.; Лисенко О.В. Боротьба українських «Просвіт» і кооперативів проти експансії російського капіталу в Україну / О.В. Лисенко // Проблеми історії України ХІХ – початку ХХ ст. – Випуск VІІІ. – Київ, Інститут історії України, 2004. – С.109-123.

Герман О.М. Діяльність товариства «Просвіта» на Поділлі наприкінці ХІХ і в першій половині ХХ століття: дис. ... канд. іст. наук: 07.00.01 / Герман Олег Михайлович. – Чернівці, 1995. – 228 с.

Масюк С.О. Діяльність товариств «Просвіта» в Україні (березень 1917-1920 рр.).: дис. … канд. іст. наук: 07.00.01 / Масюк Світлана Олександрівна. – К., – 1997. – 143 с.

Євселевський Л.І. «Просвіта» в Наддніпрянській Україні: історичний нарис / Л.І. Євселевський, C.Я. Фарина. – К.: Всеукраїнське товариство «Просвіта» ім. Тараса Шевченка, 1993. – 128 с.

Фарина С.Я. Роль «Просвіт» в українському національно-культурному русі на початку ХХ століття.: дис. ... канд. іст. наук: 07.00.01 / Фарина Сергій Якович. – Кременчук, 1993. – 233 с.

Лозовий В. «Просвіта» на Поділлі в добу національно-визвольних змагань (1917-1920 рр.) / Лозовий В., Нестеренко В. // Просвітницький рух на Поділлі (1906-1923 рр.). До 90-річчя Подільської «Просвіти». – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільське міське тов-во «Просвіта»; Історико-культурологічне Подільське брат-во, 1996. – С.28-40; Лозовий В.С. Діяльність подільської «Просвіти» / В.С. Лозовий // Культура Поділля: історія і сучасність / Матеріали другої науково-практичної конференції, присвяченої 500-річчю м. Хмельницького. – Хмельницький. – 1993. – С.281-283; Лозовий В.С. Кость Солуха – незмінний голова подільської «Просвіти» / В.С. Лозовий // Проблеми духовного і національного відродження на Поділлі (до 90-річчя утворення подільської «Просвіти») / Матеріали Всеукраїнської науково-краєзнавчої конференції 9-10 листопада 1995 р. – Хмельницький, 1995. – С.14-15.

Малюта О.В. Шляхи, политі кров’ю. Про діяльність осередків подільського товариства «Просвіта» в першій половині ХХ століття / О.В. Малюта // «Просвіта»: історія та сучасність (1868-1998): Зб. матеріалів та документів, присвячених 130-річчю ВУТ «Просвіта» ім. Тараса Шевченка (Упоряд. ред. В. Германа). – К.: Вид. центр «Просвіта», Вид. “Веселка”, 1998. – С.329-332; Малюта О.В. «Просвіта» у формуванні державницького потенціалу українського народу (друга половина ХІХ – перша чверть ХХ ст.): автореф. дис. ... канд. іст. наук / Малюта О.В. // К., 2005. – 20 с.; Малюта О.В. «Просвіта» як чинник націотворення українського народу на початку ХХ ст.-в 20-х рр. ХХ ст. (на прикладі подільського товариства) / О.В. Малюта // Поділля у контексті української історії / Ред. кол.: Лойко О.Г. (відповід. редактор), Григорчук П.С., Давидюк А.Т. та ін. – Вінниця: Вінницький державний педагогічний університет, 2001. – С.148-152.

Центральний державний архів вищих органів влади і управління України (далі ЦДАВО України), ф.2201, оп.2, спр.375, 70 арк.

ЦДАВО України, ф.2581, оп.1, спр.202, 149 арк.

З життя «Просвіт» на Поділлю // Село. – Кам’янець-Подільський: Вид-я Подільської губернської народної управи (журнал). – 1918. – №34-35. – 19 вересня. – С.23-24.

З життя «Просвіт» на Поділлю // Село (журнал). – 1919. – №10. – 7 березня. – С.29-30.

Дописи // Село (журнал). – 1918. – №34-35. – 19 вересня. – С.23-24.

До «Просвіт» // Село (журнал). – 1918. – 5 жовтня. – №38-39. – С.15-16.

ЦДАВО України, ф.4465с, оп.1, спр.691, 56 арк.

Народній театр // Просвітянин. – 1918. – №1. – С.27-34.

Центральна наукова бібліотека Національної Академії наук України, відділ рукописів, ф.І, спр.11025, 44 арк.

Постанови 1-го Всеукраїнського З’їзду «Просвіт»20-23 вересня 1917 р. у Київі // Просвітянин. – 1918. – №1. – С.40-44.

ЦДАВО України, ф.2581, оп.1, спр.202, 149 арк.

ЦДАВО України, ф.2201, оп.2, спр.393, 13 арк.

З життя «Просвіт» на Поділлю // Село (журнал). – 1918.– №32-33. – 7 вересня. – С.12-13.

Вісти з краю // Нова Рада. – 1917. – №134. – 10 вересня. – C.3.

ЦДАВО України, ф.2581, оп.1, спр.202, 149 арк.

ЦДАВО України, ф.2581, оп.1, спр.14, 213 арк.

ЦДАВО України, ф.2581, оп.1, спр.202, 149 арк.

ЦДАВО України, ф.2201, оп.2, спр.369. 35 арк.

З життя України й Поділля // Село (журнал). – 1918. – №38-39. – 5 жовтня. – С.23-25.

Державний архів Хмельницької області, ф.р.-1158, оп.1, спр.2, 58 арк.

Плінський В. Товариство «Просвіта» в селі Женишківцях // Село (журнал). – 1918. – №28-29. – 28 серпня. – С.21-22.

Плінський В. Допис // Село. – Кам’янець-Подільський: Вид-я Подільської губернської народної управи (газета). – 1918. – №7. – 29 листопада.

Плінський В. Товариство «Просвіта» в селі Женишківцях // Село (журнал). – 1918. – №28-29. – 28 серпня. – С.21-22.

З життя «Просвіт» на Поділлю // Село (журнал). – 1918. – №34-35. – 19 вересня. – С.23-24.

ЦДАВО України, ф.2201, оп.2, спр.375, 70 арк.

З життя «Просвіт» на Поділлю // Село. – 1919. – №2. – 21 січня. – C.23-24.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2309-8074