СІОНІСТСЬКО-СОЦІАЛІСТИЧНИЙ РУХ В УКРАЇНСЬКИХ ГУБЕРНІЯХ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ НАПРИКІНЦІ ХІХ – НА ПОЧАТКУ ХХ СТ.

О.М. Федьков

Анотація


Наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. відбувалася політизація єврейського національного руху в Російській імперії, що проявилося в створенні юдейських політичних груп і партій. Важливе значення для перспектив розвитку євреїв мало створення в 1897 р. у Базелі Союзу сіоністів. Сіоністський рух поширився в романівській Росії. Майже водночас стали формуватися організації сіоністсько-соціалістичного напрямку. Останні в своїй діяльності прагнули поєднати завдання національного та соціального визволення. В добу першої російської революції утворилися Сіоністсько-соціалістична робітнича партія «Поалей Ціон», Єврейська соціал-демократична робітнича партія «Поалей Ціон», Соціалістична єврейська робітнича партія та інші, що користувалися популярністю серед єврейства Наддніпрянської України. Між сіоністами-сіоністами не бракувало суперечностей, проте головне, що їх об’єднувало, була вимога відновлення Єврейської держави в Палестині або в іншому місті, де юдеї склали б більшість населення, і побудова там у майбутньому соціалістичного суспільства. Воднораз сіоністсько-соціалістичні партії відстоювали політичні, зокрема, національні права євреїв у діаспорі, в українських губерніях Російської імперії. Значних успіхів вони здобули в організації професійних спілок і відстоюванні економічних і соціальних інтересів єврейського робітництва. Сіоністи-соціалісти вели ідейну боротьбу з консервативно-монархічними організаціями та створювали загони самооборони для протидії чорносотенним погромникам. Ставлення до сіонського руху в російському суспільстві було неоднозначним. Урядові кола побоювалися зростання національної свідомості юдеїв і тому протидіяли сіонізму. Соціалістичні партії, особливо РСДРП і єврейський соціал-демократичний Бунд, побачили в сіоністсько-соціалістичних групах і партіях конкурентів, тому гостро їх критикували. У відповідь, сіоністи-соціалісти вели з ними ідейну боротьбу. Під їхнім впливом бундівці стали послідовніше відстоювати інтереси юдеїв, особливо національні. 


Ключові слова


сіонізм; сіоністи-соціалісти; Сіоністсько-соціалістична робітнича партія «Поалей Ціон»; Єврейська соціал-демократична робітнича партія «Поалей Ціон»; Соціалістична єврейська робітнича партія; Бунд

Повний текст:

PDF

Посилання


Центральний державний історичний архів України в м. Києві (далі – ЦДІАУК), ф. 276, оп. 1, спр. 84.

ЦДІАУК, ф. 276, оп. 1, спр. 85.

Там само, спр. 86.

Там само, спр. 88.

Там само, спр. 89.

Кам’янець-Подільський міський державний архів, ф. 228, оп. 1, спр.7244.

Там само, спр. 7284.

Государственный архив Российской Федерации, ф. 102 ДП ОО, оп. 1906 / І отд., д. 20, ч. 25.

Бен Цви И. К истории рабочего сионизма в России / Ицхак Бен Цви // Книга о русском еврействе: от 1860-х годов до революции 1917 г. – Иерусалим: Гешарим, М.: РПО «Мосты культуры», Минск: ООО «МЕТ», 2002. – 600 с. (Памятники еврейской исторической мысли)

Бунд. Документы и материалы. 1894-1921. – Москва: «Российская политическая энциклопедия» (РОССПЭН), 2010. – 1359 c. – (Политические партии России: конец ХІХ – первая треть ХХ века. Документальное наследие)

К теории классовой борьбы. 2. Основания деления общества на классы // Революционная Россия. – 1903. – № 27. – С. 14-15.

Авинери Ш. Происхождение сионизма. Основные направления в еврейской политической мысли / Шломо Авинери. – Иерусалим: Гешарим, 5765; М.: РПО «Мосты культуры», 2004. – 479 с.

Амиантов Ю. Н. Предисловие / Ю. Н. Амиантов, И. С. Розенталь // Бунд. Документы и материалы. 1894-1921. М.: РОССПЭН, 2010. – С. 5. – (Политические партии России: конец ХІХ – первая треть ХХ века. Документальное наследие)

Барнави Э. Евреи и ХХ век / пер. с фр. Т. А. Баскаковой [и др.] / Эли Барнави, Саул Фридлендер. – М.: «Текст», «Лехаим», 2004. – 1021 с.

Будницкий О. В. Российские евреи между красными и белыми (1917 – 1920 / О. В. Будницкий. – М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2005. – 552 с.

Гарба Н. А. Політичні партії і робітничий рух в Україні в період першої російської революції (1905-1907 рр.): автореф. дис. … канд. іст. наук: 07.00.01 / Гарба Наталія Анатоліївна; Київський ун-т ім.. Тараса Шевченка. – Київ, 1994. – 18 с.

Гура В. К. Сионистские партии на Украине: истоки, эволюция, деятельность (1897-1934): автореф. дис. … докт. ист. наук; 07.00.02 / Виктор Константинович Гура; Институт социальных и экономических проблем зарубежных стран. – К., 1991. – 40 с.

Еврейская электронная энциклопедия // Режим доступу: http://www.eleven.co.il/article/13988. – Дата останнього доступу: 10.06.2015. – Назва з екрану.

Еврейская электронная энциклопедия. – Режим доступу: // http://www.eleven.co.il/?

mode=article&id=10715&query=%C1%CE%D0%CE%D5%CE%C2. – Дата останнього доступу: 10.06.2015. – Назва з екрану.

Зекцер А. 1905 рік на Поділлі / А. Зекцер. – Вінниця: [Б. в.], 1925. – Ч. 2. Робітничий рух та діяльність революційних організацій 1904 – 1906 рр.. – 125 с.

История еврейского народа / Под. ред. Ш. Эттингера. – Иерусалим: Гешарим, 5762, Москва: РПО «Мосты культуры», Минск: ООО «МЕТ», 2002. – 688 с.

Кальян С. Є. Єврейська спільнота у політичному процесі на українських землях у складі Російської імперії (середина ХІХ століття – 1903 р.): Автореф. дис. … д-ра політ. наук: 23.00.05 / Кальян Сергій Євгенович; Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України. – К., 2009. – 31 с.

Кандель Ф. Очерки времен и событий. Из истории российских евреев / Феликс Кандель / науч. ред. Марк Кипнис. – Иерусалим: Ассоциация «Тарбут», 1994. – Ч. 3: 1882-1920 годы. – 238 с.

Киржниц А. Д. 1905. Еврейское рабочее движение: обзор, материалы и документы / А. Д. Киржиц [ред. и вступ. ст. М. Рафеса]. – Москва, Ленинград: Гос. изд-во, 1925. – 407 с. – (Комиссия ЦИК СССР по организации празднования 20-летия революции 1905 г. и Истпарт ЦК ВКП (б))

Корольов В. І. Діяльність політичних партій у Криму і Північній Таврії. 1899-1918 рр.: автореф. дис. … д-ра іст. наук: 07.00.01 / Корольов Віктор Іванович; НАН України, Інститут історії України. – К., 1996. – 44

Короткий оксфордський політичний словник / Пер. з англ.; за ред. Іена Макліна й Алістера Макмілана. – К.: Вид. Соломії Павличко «Основи», 2006 – 789 с.

Кривенький В. «Поалей-Цион» / В. Кривенький // Политические партии России. Конец XIX – первая треть XX века. Энциклопедия. М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 1996. – С. 461-463.

Кривенький В. Сионистско-социалистическая рабочая партия (ССРП) / В. Кривенький // Политические партии России. Конец XIX – первая треть XX века. Энциклопедия. М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 1996. – С. 553-554.

Кривенький В. Социалистическая еврейская рабочая партия (СЕРП) // Политические партии России. Конец XIX – первая треть XX века. Энциклопедия. М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 1996. – С. 573-574

Локшин А. Е. Отношение в России к сионизму в начальный период его деятельности (1897 – 1904 / А. Е. Локшин // Вопросы истории. – 2010. – № 8. – С.64-77.

Маор И. Сионистское движение в России [Электронный ресурс] / Ицхак Маор // Режим доступу: http: // jhistory.nfurman.com/zion/maor26.htm. – Дата останнього доступу: 10.06.2015. – Назва з екрану.

Найман О. Я. Історія євреїв України / О. Я. Найман. – К.: Ін юре, 2003. – 496 с.

Перегудова З. И. Политический сыск России (1880 – 1917) / З. И. Перегудова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2013. – 519 с.

Погребинская И. Документы по истории еврейских политических партий и молодежных организаций в архівах г. Киева / И. Погребинская // Євреї в Україні: історія, культура, традиції / Ред. кол: І. Ф. Курас (голова) [та ін.]. – К.: Інститут національних відносин і політології НАН України, 1997. – С. 30-37.

Этингер Ш. Новое время / Ш. Этингер // История еврейского народа /под. ред. Ш. Этингера – Иерусалим: Гешарим, Москва: Мосты культуры, 2002. – С. 307-478.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2309-8074