ДІЯЛЬНІСТЬ АНАРХІСТСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ У ПОДІЛЬСЬКІЙ ГУБЕРНІЇ НА ПОЧАТКУ ХХ СТ.

С.А. Ткач

Анотація


У статті зроблено спробу на основі сучасної методології, аналізу праць вітчизняних і зарубіжних учених, залучення архівних джерел та опублікованих документів і матеріалів дослідити питання виникнення та діяльності анархістських організацій у Подільській губернії на початку ХХ ст. Передусім зазначено, що, незважаючи на активізацію наукового інтересу істориків до виникнення анархістського руху в Україні, обрана для дослідження тема поки що не знайшла належного висвітлення в історичній літературі.

На початку розвідки дано загальну характеристику анархізму та визначено основні його напрямки (анархо-комунізм, анархо-синдикалізм, анархо-індивідуалізм). Встановлено, що на Поділлі серед анархістів переважали представники анархо-комуністичного напрямку, які майбутнє суспільство вбачали, як союз вільних общин (комун), об’єднаних спільним договором. З’ясовано, що перші анархістські організації в краї виникли у 1904 р. У роботі проаналізована діяльність Подільсько-Бессарабського селянського союзу анархістів-комуністів та селянських груп анархістів-комуністів у Балтському повіті. Встановлено, що однією із форм революційного насилля, яке використовували у своїй діяльності анархісти, виступав терор. Саме він став невід’ємною складовою боротьби з самодержавством. Серед жертв терору були урядники, пристави, козаки та члени «Союза русского народа». Зазначено, що, починаючи з 1908 р., влада розпочала масштабну боротьбу проти революційних організацій політичних партій Подільської губернії, яка призвела до придушення у 1909 р. селянського анархістського руху.

Ключові слова


анархізм; анархістські організації; Подільська губернія; Подільсько-Бессарабський селянський союз анархістів-комуністів

Повний текст:

PDF

Посилання


Центральний державний історичний архів України у м. Києві, ф. 276, оп. 1, спр. 39, 75 арк.

Там само, спр. 117, 222 арк.

Там само, спр. 129, 75 арк.

Там само, спр. 158, 48 арк.

Там само, ф. 301, оп. 1, спр. 1251, 228 арк.

Там само, спр. 1465, 154 арк.

Там само, спр. 1590, 95 арк.

Там само, оп. 2, спр. 30, 325 арк.

Там само, ф. 442, оп. 857, спр. 501, 42 арк.

Там само, спр. 505, 25 арк.

Там само, спр. 617, 39 арк.

Державний архів Хмельницької області, ф. 281, оп. 1, спр. 8114, 165 арк.

Там само, спр. 9229, 133 арк.

Бабічева О. Історія анархістського руху в Україні / О. Бабічева // Науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах «Граніт». – Дніпропетровськ – 2006. – № 6 (50). – Листопад – грудень – С. 27-35.

Будницкий О. Терроризм в российском освободительном движении: идеология, этика, психология (вторая половина ХІХ – начало ХХ века) / О. Будницкий. – М. : Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2000. – 399 с.

Волковинський В. Революційний тероризм в Російській імперії і Україна. (Друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) / В. Волковинський, І. Ніконова. – К. : Старий світ, 2006. – 416 с.

Зеленцова З. Програмно-організаційні джерела з історії анархістських груп в Україні (1903–1914 рр.) / З. Зеленцова. // Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка. – Луганськ. – 2011. – № 11 (222). – Ч. 1. – С. 129-135.

Йолтуховський Р. Діяльність Кам’янець-Подільського осередку Подільсько-Бессарабського союзу анархістів-комуністів (1907–1909 рр.) / Р. Йолтуховський // Матеріали Всеукраїнської науково-краєзнавчої конференції «Хмельниччина в контексті історії України». – Хмельницький, 2012. – С. 203-206.

Ермаков В. Анархическое движение в России: история и современность / В. Ермаков. – СПб. : СПб. гос. академия культуры, 1997. – 202 с.

Комин В. Анархизм в России. Специальный курс лекций, прочитанный на историческом факультете педагогического института / В. Комин. – Калинин : Калининский гос. пед. ин-т им. М. Калинина, 1969. – 244 с.

Кривенький В. В. Анархисты / В. В. Кривенький // Политические партии России: история и современность. – М. : Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2000. – С. 210-222.

Лебеденко О. Анархізм в Україні (ХІХ – початок ХХ ст.) / О. Лебеденко. – К. : Інститут історії України НАН України, 1994. – 76 с.

Маркин В. От географи к анархизму / В. Маркин. // Труды Комиссии по науч. исследованию П. А. Кропоткина. – М. : Ин-т экономики РАН, 1992. – С. 34-36.

Милюков П. Воспоминания / П. Милюков. – М. : Политиздат, – 1991. – 528 с.

Общественная мысль России ХVІІІ – начала ХХ века: Энциклопедия / [Ред. кол. В. Журавлев, А. Репников и др.] – М. : Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2005. – 604 с.

Павко А. Політичні партії, організації в Україні: кінець ХІХ – початок ХХ ст.: зародження, еволюція, діяльність / А. Павко. – К. : Іван Федоров, 1999. – 250 с.

Політична історія України ХХ ст.: Т. 1 : На зламі століть (кінець ХІХ ст. – 1917 р.) / Ю. Левенець, Л. Нагорна, М. Кармазіна. – К. : Ґенеза, 2002, 2003. – 424 с.

Політичний терор і тероризм в Україні. ХІХ–ХХ ст. Історичні нариси / Д. Архієрейський, О. Бажан, Т. Бикова. – К. : Наук. думка, 2002. – 944 с.

Савченко В. Махно / В. Савченко. – Харьков : Фолио, 2005. – 220 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2309-8074