ПРАЦІ ВОЛОДИМИРА ҐЕРИНОВИЧА В ГАЛУЗІ ІСТОРИЧНОЇ ГЕОГРАФІЇ

С.В. Трубчанінов

Анотація


Відомий український географ Володимир Ґеринович (1883–1949) зробив значний внесок у вітчизняну науку, розвиток географії, історичного та географічного краєзнавства, національної освіти. Наприкінці XX – на початку XXI ст. вийшло чимало робіт українських дослідників, у яких розповідається про його наукову, громадську та освітянську діяльність, працю на посадах професора, ректора Кам’янець-Подільського інституту народної освіти тощо (роботи О.Завальнюка, О.Вісьтак, О.Ґериновича, Б.Заставецького, М.Костриці, М.Петрова, В.Прокопчука, В.Савчука, П.Тронька, А.Філінюка, О.Шаблія, П.Штойка та ін.). 2008 року, до 125-річчя з дня народження Володимира Ґериновича за редакцією О.Шаблія вийшла книга “Професор Володимир Ґеринович”. У цьому виданні не лише здійснено спробу аналізу творчого доробку вченого, відзначено його внесок у розвиток антропогеографії, географічного українознавства та краєзнавства, але також вперше опубліковано рукописи В.Ґериновича “Економічна роль Чорного моря і її значення для політичної кон’юнктури Сходу Європи в 2 пол. ХVIII ст.” і “Дністер як торговельний шлях від кінця ХVIII ст. до імперіалістичної війни (Матеріали до географії дністровського сточища)”. З ініціативи В.Острового вийшли друком деякі неопубліковані праці В.Ґериновича. Нам також вдалося виявити невідомі неопубліковані праці В.Ґериновича періоду 1916–1920 рр.

Постаті В.Ґериновича присвячене спеціальне дисертаційне дослідження В.Острового “Професор В.О.Ґеринович у науково-педагогічному та громадському житті України (перша половина XX ст.)”. Незважаючи на доволі значний історіографічний доробок, окремі сторінки творчої біографії ученого ще потребують подальшого наукового дослідження. Зокрема, дослідники спеціально не приділяли уваги науковій діяльності В.Ґериновича в сфері історичної географії.

Якщо перші друковані праці В.Ґериновича, які датуються 1906–1907 рр., мали науково-популярний характер і переважно стосувалися проблем фізичної географії, то перші кроки у науковій діяльності були зроблені саме в царині історичної географії. У 1907 р. В.Ґеринович подав до деканату філософського факультету рукопис своєї докторської праці “Вік і географічне розміщення найдавнішої людини у Східній Європі”, який проте довелося доопрацьовувати протягом наступних трьох років. У 1909 р. вийшла друком стаття В.Ґериновича “Питанє про третичного чоловіка в новійшій літературі”, яка була високо оцінена сучасниками. Дослідникам творчості ученого на сьогодні відомо 226 його наукових, науково-популярних і публіцистичних праць, близько чотирьох десятків з яких стосуються проблем історичної географії.

Особливо плідним для В.Ґериновича був “кам’янецький період” (1920-ті – початок 1930-х рр.), коли він видав значну кількість робіт (підручників для навчальних закладів, монографій та путівників) з історії та географії України і Поділля. Для наукового збірника ВУАН “Полуднева Україна” В.Ґеринович підготував дві статті з історичної географії Поділля та Північного Причорномор’я. Проте весь наклад збірника був знищений органами ДПУ, які розпочали репресії проти історичної школи М.Грушевського.

Ключові слова


В.О.Ґеринович; географічна наука; антропогеографія; історична географія; краєзнавство; археологія

Повний текст:

PDF

Посилання


Островий В. М. Постать Володимира Ґериновича в українській історіографії / В. М. Островий // Гілея: науковий вісник. – 2013. – Вип. 79. – С. 132-136.

Професор Володимир Ґеринович / за ред. О. Шаблія. – Л.: Видавн. центр ЛНУ ім. І.Франка, 2008. – 366 с.

Володимир Ґеринович: з неопублікованого / упоряд., авт. вступ. ст. та приміт. В. М. Островий. – Хмельницький: ЦНТІ, 2009. – 136 с.

Центральний державний архів вищих органів влади та управління України у м. Києві (далі – ЦДАВОВУ), ф. 4465, оп. 1, спр. 454, 74 арк.

ЦДАВОВУ, ф. 4465, оп. 1, спр. 455, 181 арк.

Островий В. М. Професор В.О.Ґеринович у науково-педагогічному та громадському житті України (перша половина XX ст.) : дис. на здобуття наук. ступеня канд. істор. наук: спец. 07.00.01 “Історія України” / Володимир Михайлович Островий; Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам’янець-Подільський, 2013. – 307 с.

ЦДАВОВУ, ф. 166, оп. 12, спр. 1522, 42 арк.

Ґеринович В. О. Питанє про третичного чоловіка в новійшій літературі / В. О. Ґеринович // Літ.-наук. вістник. – Л.; К., 1909. – Річник ХІІ. – Кн. V. – Т. XLVI. – травень. – С. 331-345.

Кузеля З. Ф. Предісторія, археологія, історія штуки [Рец. на публ.: Ґеринович Володимир. Питаннє про третичного чоловіка в новішій літературі] / З. Ф. Кузеля // Записки наук. т-ва ім. Шевченка у Львові. – 1910. – Т. XCV. – С. 191-196.

Ґеринович В. О. Географічна карта земель, де живуть українці / В. О. Ґеринович // Рудницький С. Коротка географія України. – К.; Л., 1910. – 154 с. – (Популярна бібліотека “Лан”, № 5-7).

Ґеринович В. О. Ожидана книжка / В. О. Ґеринович // Діло. – Л., 1910. – Ч. 281. – 16 грудня. – С. 2-3.

Ґеринович В. О. Західня границя української етноґрафічної території / В. О. Ґеринович // Вістник Союза визволення України. – Відень, 1915. – Ч. 47-48. – 14 падолиста. – С. 4-6.

Ґеринович В. О. До западної української етнографічної границі / В. О. Ґеринович // Українське слово. – Л., 1917. – Ч. 226. – 9 жовтня. – С. 1; Ч. 227. – 10 жовтня. – С. 1-2; Ч. 228. – 11 жовтня. – С. 2; Ч. 229. – 12 жовтня. – С. 1-2.

Ґеринович В. О. Начерки української западної етнографічної границі / В. О. Ґеринович // Українське слово. – Л., 1918. – Ч. 38. – 19 лютого. – С. 2; Ч. 39. – 20 лютого. – С. 1-2; Ч. 42. – 23 лютого. – С. 2; Ч. 49. – 3 березня. – С. 3; Ч. 50. – 5 березня. – С. 2; Ч. 51. – 6 березня. – С. 2; Ч. 54. – 9 березня. – С. 2.

Новітня українська суспільна географія: Хрестоматія для студентів географ. та економ. факульт. і факакульт. міжнар. відносин / упоряд.: О. І. Шаблій . – Л.: Львівський нац. ун-т ім. І. Франка, 2007 . – 1007 с.

Ґеринович В. О. Нарис Економічної Географії України: часть географічна / В. О. Ґеринович. – Кам’янець-Подільський, 1921. – Т. 2. – 144 с.

Ґеринович В. О. Україна, звідки пішла її назва, як і чому вона поширилася? / В. О. Ґеринович – Л., 1918. – 16 с.

Ґеринович В. О. До української орієнтації. (Вступ. – Україна і Московщина. – Україна і Польща. – Німеччина і її сусіди. – Основи українсько-німецької орієнтації) / В. О. Ґеринович // Українське слово. – Л., 1918. – Ч. 205. – 8 вересня. – С. 2-4.

Завальнюк О. М. Ґеринович Володимир Олександрович – ректор Кам’янець-Подільського інституту народної освіти / О. М. Завальнюк; Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2008. – 28 с. – (“Серія Керівники навчального закладу”).

Ґеринович В. О. Карта найважнійших місцевостий з історії українського народу Х–ХХ ст. (Розмір 1: 7,400.000) / В. О. Ґеринович // Б. Барвінський. Коротка історія українського народу (з 21 образками і 1 картою). – Л., 1922. – 126 с.

Ґеринович В. О. Карта розселення слов’ян: границі цїлої Словянщини і границі розселення українських племен в часї утворення Руської держави (ІХ–Х столїття). (Розмір 1: 15,000.000) / В. О. Ґеринович // Б. Барвінський. Історія українського народу. – 2-е вид., доп., перероб. – Л., 1922. – 138 с.

Державний архів Хмельницької області (далі – ДАХО), ф. Р-302, оп. 2, спр. 126, 169 арк.

Інститут рукопису Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського (далі – ІР НБУВ), ф. Х, спр. 14948, 6 арк.

ІР НБУВ, ф. Х, спр. 14949, 4 арк.

Ґеринович В. О. Стоянка неолітичної людини біля с.Велика Мукша Китайгородського району Кам’янець-Подільської округи / В. О. Ґеринович // Записки Кам’янець-Подільського інституту народної освіти. – Кам’янець-Подільський: друк. ім. Леніна, 1926. – Т. 1. – С. 14-17.

Ґеринович В. О. Ново-відкриті трипільські стоянки на Кам’янеччині / В. О. Ґеринович // Науковий збірник за рік 1926. Записки Українського Наукового Товариства в Київі (тепер Історичної Секції Всеукраїнської Академії Наук) / Під редакцією М.Грушевського. – К.: Державне Видавництво України, 1926. – Т. ХХІ. – С. 3-6.

Сіцінський Ю. Й. Матеріали до археології Західнього Поділля / Ю. Й. Сіцінський // Записки Всеукраїнського археологічного комітету. – К., 1930. – Т.1. – С. 25-44.

Короткий звіт науково-дослідної кафедри при Кам’янець-Подільському ІНО за 1925–26 рік // Наука на Україні. Бюлетень Укрнауки ДВУ, 1927. – № 2-4. – С. 187-189.

ДАХО, ф. Р-302, оп. 1, спр. 856, 59 арк.

ДАХО, ф. Р-302, оп. 1, спр. 1086, 160 арк.

Ґеринович В. О. Кам’янеччина / В. О. Ґеринович. – Кам’янець на Поділлю: [б.в.], 1927. – Ч. 2: Населення і його економічна діяльність. – 168 с.

Ґеринович В. О. Порадник екскурсанта Кам’янеччини. З планом Кам’янецького замку з року 1699 / В. О. Ґеринович; Кам’янець-Подільський окр. краєзнав. комітет. – Кам’янець-Подільський: Друк ім. Леніна, 1928. – 102 с.

Ґеринович В. О. Екскурсант Кам’янеччини (З планом Кам’янецького замку з року 1699 з “La Galerie agriable du Monde” і маршрутом) / В. О. Ґеринович. – Кам’янець-Подільський: [б.в.], 1928. – 75 с.

Ґеринович В. О. Вірмени в Кам’янці / В. О. Ґеринович // Краєзнавство. – Х.: Український комітет краєзнавства, 1928. – № 1 – С. 20-25.

Ґеринович В. О. Євреї в Кам’янці (До історії заселення Кам’янеччини) / В. О. Ґеринович // Краєзнавство. – 1929. – № 3-10. – С. 44-48.

Ґеринович В. О. До історії шовківництва на західній Придністрянщині (В межах УСРР) / В. О. Ґеринович // Краєзнавство. – 1929. – №3-10. – С. 69-74.

Ґеринович В. О. Кам’янець на Поділлі / В. О. Ґеринович // Краєзнавство. – 1930. – № 1-5. – С. 8-16.

Шевчук С. М. Лідери наукової школи Українського науково-дослідного інституту географії та картографії (1927–1934 рр.) / Шевчук С. М. // Геополітика і екогеодинаміка регіонів: Науковий журнал / Кримський науковий центр НАН України і Міністерства освіти і науки України. – 2014. – Т. 10. – Вип. 1. – С. 250-258.

Шевчук С. Напрямки роботи та головні здобутки наукової школи Українського науково-дослідного інституту географії та картографії (1927–1934) / Сергій Шевчук // Часопис соціально-економічної географії. – 2013. – Вип. 15(2). – С. 100-107.

ЦДАВОВУ, ф. 166, оп. 8, спр. 437, 279 арк.

ЦДАВОВУ, ф. 166, оп. 6, спр. 6248, 97 арк.

Папакіна Т. П. З історії втрачених видань Всеукраїнської Академії Наук: Збірник “Полуднева Україна”/ Т. П. Папакіна // Архіви України. – 2001. – № 6. – С. 24-32.

ІР НБУВ, ф. Х, спр. 1685.

Федорук Я. Життя Михайла Грушевського в Москві та його організаційна діяльність (1931–1934) / Ярослав Федорук // Загартована історією. Ювілейний збірник на пошану професора Надії Іванівни Миронець з нагоди 80-ліття від дня народження. – К.: Інститут археографії та джерелознавства ім. М.С.Грушевського НАН України, 2013. – С. 175-204.

ІР НБУВ, ф. Х, спр. 15291, 30 арк.

ІР НБУВ, ф. Х, спр. 15292, 22 арк.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2309-8074