ЖІНКА І ВІЙНА: ДИСКУРС ШИРОКОВІДОМОЇ ПІСНІ «ОЙ, НА ГОРІ ДА ЖЕНЦІ ЖНУТЬ…» У НАУКОВОМУ ДОРОБКУ УКРАЇНСЬКИХ ІСТОРИКІВ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХІ СТ.

О.П. Кривоший

Анотація


У статті простежено еволюцію поглядів українських істориків другої половини ХІХ – початку ХХІ ст. на досвід участі ординарних жінок ранньомодерної України у козацьких походах і війнах та розглядається трансформація авторських сюжетів про «Сагайдачного» в залежності від історичних обставин. Усвідомлення взаємозв’язку історії жіночої повсякденності воєнної епохи з жіночою, гендерної, а також військовою історією країни та її народу в цілому, наближає істориків до розуміння того, що найбільш продуктивним для дослідження структур жіночої повсякденності воєнної епохи, є синтез ідей і методологічних принципів трьох основних наукових напрямів - історичної школи «Анналів», філософської герменевтики і екзистенціалізму.

Підхід до вивчення воєнної повсякденності жінок минулого як до предмету вивчення особливої галузі історичної науки - історії воєнної повсякденності жінок є принципово новим для української та східно-європейської історіографії в цілому. Ця новизна полягає в переході від фрагментарного до системного дослідження феноменологічного ракурсу воєнно-історичної проблематики, що передбачає насамперед повноту охоплення її проблемно-тематичних складових, а також інтеграцію в історичне дослідження конкретно-наукового та міждисциплінарного інструментарію. В центрі уваги історика жіночої повсякденності воєнної епохи не просто фронтовий («воююча жінка», «жінка-комбатантка») і тиловий («жінка на війні», «жінка-солдат») типи жінки, а екстремальні життєві проблеми жінок і їх осмислення тими , хто жив до нас.

Без введення категорії воєнна ментальність жінок (англ. «Women's War Mentality»), фронтова повсякденність жінок (англ. «Women's Battlefield Daily Life») і тилова повсякденність жінок (англ. «Women's Rear Daily Life») жінка невидима, як жінка, в історії воєн, революцій та збройних локальних конфліктів, про що добре відомо з практично індиферентної до жінок України раннього Нового часу радянської історіографії.

Українська воєнно-історична фемінологія (англ. «Ukrainian Warrior Women's Studies» (UWWS)) являє собою особливий напрямок історичних досліджень, предметом вивчення якого виступають жінки України в історії воєн, революцій та збройних локальних конфліктів, їх психологія, функціональні ролі та місце в пронизаних екстремальними ситуаціями соціумах.

Ключові слова


історія України; історіографія; козацьке Запорожжя; культурний простір; фронтова повсякденність жінок; жіноча ментальність воєнної епохи; українська воєнно-історична фемінологія; наукова творчість І. Каманіна; М. Максимовича; Д. Яворницького; П. Саса

Повний текст:

PDF

Посилання


Каманин И. Очерки гетманства Петра Сагайдачного / И. Каманин. – К.: Тип. М. М. Фиха, 1901. – 96 с.

Максимович М. А. Собрание сочинений. – Т. 1-3 / М. А. Максимович – К., 1877–1880.

Яворницький Д. І. Гетьман Петро Сагайдачний / Д. І. Яворницький // Історичні постаті України: Іст. нариси: Зб. / Упоряд. та авт. вст. ст. О. В. Болдирєв. – Одеса, 1993. – С. 24-64.

Сас. П. Пісня виспівана у віках / П. Сас // Київ. старовина. – 1994. – № 4. – С. 116-121.

Фігурний Ю. Історичні витоки військової культури українського козацтва / Ін-т українознавства Київ. нац. ун-ту ім. Т. Шевченка; відп. ред. Л. Л. Залізняк. – 2-е вид. / Ю. Фігурний. – К.: Б-ка українця, 1999. – С. 93-116.

Макаров А. Козацтво і бароко / А. Макаров // Запорожці: До історії козацької культури / Упоряд. тексту, передм. І. Кравченка; упоряд. іл. матер. Ю. Іванченка. – К.: Мистецтво, 1993. – 400 с.: іл.

Орлова Т. В. Жінка в історії України (вітчизняна історіографія ХХ – початку ХХІ ст.) / Т. В. Орлова. – К.: Логос, 2009. – 584 с.

Лебина Н. Б. Повседневная жизнь советского города: Нормы и аномалии. 1920–1930 годы / Н. Б. Лебина. – СПб.: Журнал «Нева» – Издательско-торговый дом «Летний сад», 1999. – 320 с.

Кривоший О. П. Жінка і козацьке право / О. П. Кривоший // Запорозьке козацтво в пам’ятках історії та культури. Матер. Міжн. наук.-практ. конф. (Запоріжжя, 2–4 жовтня 1997 р.): Секція III, IV, V. – Запоріжжя, 1997. – С. 35-37.

Кривоший О. П. «Сильна жінка» зі зброєю в українському історіографічному дискурсі XVI – ХІХ ст. / О. П. Кривоший // Київська старовина. – 2012. – № 1 (403). – С. 16-34.

Кривоший О. П. Гендерні виклики фронтової повсякденності козацького Запорожжя у науковому доробку українських істориків (1946–1991 рр.) / О. П. Кривоший // Українознавчий альманах. – К., 2013. – Вип. 11. – С. 140-146.

Дюби Ж. Европа в средние века / Жорж Дюби; пер. с. фр. В. Колесникова. – Смоленск: Полиграмма, 1994. – 396 с.

Азбелев С. Н. Отношения предания, легенды, сказки к действительности (с т.з. разграничения жанров) / С. Н. Азбелев // Славянский фольклор и историческая действительность. – М.: Наука, 1965. – 260 с.

Іваннікова Л. Яків Новицький. Фольклорист, історик, педагог / За ред. С. В. Мишанича / Людмила Іванникова. – Запоріжжя: РА Тандем – У, 2010. – 388 с.

Пісні Купідона. Любовна поезія у XVI – поч. ХІХ ст. / Упоряд. авт. приміток В. Шевчук. – К.: Молодь, 1984. – 351 с.

Історичні пісні / АН України, Ін-т мистецтвознавства фольклору та етнографії / Упоряд.: Березовський І. П., Родіна М. С., Хоменко В. Г.; Нотн. мат. Гуменюк А. І.; за ред. Рильського М. Т. і Гуслистого К. Г. – К.: Мистецтво, 1961. – 1066 с.

Любамирски Л. “Воинственная женщина” в культуре польско-литовского содружества / Л. Любамирски // Женщины на краю Европы / Под ред. Е. Гаповой. – Минск: ЕГУ, 2003. – 436 с.

Антонович В. Драгоманов М. Исторические песни малорусского народа с объяснениями: В 2 т. / В. Антонович, М. Драгоманов // Т. 1 – К., 1874. – С. 314-327.

Величко С. Літопис / С. Величко / Пер. з кн. укр. мови, комент. В. О. Шевчука. – Т. 1. – К.: Дніпро, 1991. – 642 с.

Мицик Ю. А. Як козаки воювали: Іст. розповіді про запорізьких козаків / Худож.-оформ. К. Д. Ткаченко / Ю. А. Мицик, І. С. Стороженко, С. М. Плохій та ін. – Дніпропетровськ: Січ; К.: МП «Пам’ятки України», 1991 – 302 с.

Документы об освободительной войне украинского народа 1648–1654 гг. – К.: Наук. думка, 1965. – 827 с.

Д-р. Антоній (Роллє Й. Й.) Жінки при Чигиринському дворі / Д-р. Антоній // Киев. старина. – 1994. – № 1–3/ // Хроніка–2000. – 1994. – № 3–4. – С. 134-175.

Кривоший О. П. Воєнна повсякденність елітних жінок козацького Запорожжя у науково-творчому доробку подільського історика Йосипа Роллє. / О. П. Кривоший // Музейна справа на Поділлі: історія та сучасність: зб. наук. пр. за підсумками Всеукр. наук.-практ. конф., м. Кам’янець-Подільський, 15 травня 2015 р. / [редкол.: В. С. Травінський (голова), Л. В. Баженов, О. М. Завальнюк та ін.]. – Кам’янець-Подільський: ПП «Медобори–2006», 2015. – С. 166-169.

Костомаров Н. Очерк домашней жизни и нравов великорусского народа в XVI – XVII столетиях / Н. Костомаров. – СПб, 1860. – 276 с.

Мицик Ю. А. Козацький край: Нариси з історії Дніпропетровщини XV –XVIII ст. / Ю. А. Мицик. – Дніпропетровськ: Вид-во ДДУ, 1997. – 176 с.

Olexander Р. Krivoshiy Women’s war-time daily life as new area of historical studies / Olexander Р. Krivoshiy // Sesiunea ştiinţifică a Departamentului Istoria Românilor, Universală şi Arheologie, Universitatea de Stat din Moldova (Chişinău, 24 aprilie 2015). – Chişinău, 2015. – p. 66-67.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2309-8074