НА НОВОМУ РІВНІ ЯКОСТІ ІСТОРИЧНОЇ ОСВІТИ ТА ІСТОРИЧНОЇ ПРАВДИ ПРО МИНУЛЕ УКРАЇНИ (ДО 25-РІЧЧЯ КАФЕДРИ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ)

А.Г. Філінюк

Анотація


У статті зроблена спроба узагальнити досвід становлення й діяльності колективу кафедри історії України Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, котрій у жовтні 2015 р. виповнилося 25 років. Підкреслено, що її створення відбулось наприкінці періоду перебудови, коли в суспільному житті намітились демократичні тенденції і посилення уваги до вивчення історичного минулого українського народу. Обґрунтовано, що кафедра формувалася з числа викладачів історичного факультету і в своїй діяльності спиралася на багатолітній досвід підготовки фахівців, витоки якого пов’язані з періодом функціонування Кам’янець-Подільського державного українського університету на чолі з професором І. Огієнком.

Охарактеризовано організаційно-кадрове становлення, ключові напрямки роботи, багатоаспектну співпрацю з провідними науковими установами і вищими навчальними закладами, зокрема з ученими інститутів історії України, археології та української археографії і джерелознавства НАН України, Київським національним університетом імені Тараса Шевченка, Чернівецьким національним університетом імені Юрія Федьковича, Національним педагогічним університетом імені Михайла Драгоманова та багатьма іншими.

Зазначено, що за роки свого функціонування кафедра посіла провідне місце не лише на історичному факультеті, а в усьому університеті за якісним показником науково-педагогічних працівників, ефективністю науково-дослідної діяльності, результативністю докторантури та аспірантури, наукових шкіл і міжнародного співробітництва. Зусиллями кафедри проведено 56 міжнародних, всеукраїнських і регіональних конференцій, захищено 5 докторських і 34 кандидатських дисертації, підготовлено кілька сотень магістрів, опубліковано 90 монографій і книг, близько 40 наукових збірників, понад 120 брошур, біобібліографічних покажчиків, більше 3 тисяч статей.


Ключові слова


кафедра; історія України; ювілей; потенціал; науково-педагогічні працівники; навчальний процес; наукова діяльність; наукові школи; докторантура; аспірантура; захисти дисертацій; наукова продукція

Повний текст:

PDF

Посилання


Винокур І.С. Олександр Дмитрович Степенко / І.С. Винокур // Кам’я нець-Подільський державний університет в особах. – Кам’янець-Подільський : Оіюм, 2003. – Т. 1. – С. 439-441.

Газін В.В. Петров М.Б. Місто Кам’янець-Подільський в 30-х роках ХV–ХVІІІ століть: проблеми соціально-економічного, демографічного, етнічного та історико-топографічного розвитку. Міське і замкове управління / М.Б. Петров. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2012. – 480 с. : іл. / В.В. Газін // Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Історичні науки / редкол.: В.С. Степанков (відп. ред.) та ін. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка, 2012. – Вип. 5: На пошану професора М.Б. Петрова. – С. 496-499.

Досліджуючи духовні скарби України. До 60-річчя від дня народження і 35-річчя наук.-пед. діяльності професора О.М. Завальнюка / [уклад. О.Б. Комарніцький]. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2011. – 368 с.

Завальнюк О.М. Борис Михайлович Кушнір / О.М. Кушнір // Ка м’янець-Подільський державний університет в особах. – Кам’янець-Поділь ський : Оіюм, 2003. – Т. 1. – С. 261-273.

Завальнюк О.М. Славний син України / О.М. Завальнюк // Анатолій Філінюк: на службі українській освіті й науці : науково-довідкове вид. / [упоряд., автор вступ. ст. О.М. Завальнюк]. – Кам’янець-Подільський : ПП «Медобори–2006», 2013. – С. 3-34.

За покликом серця : до 75-ліття від дня народження і 30-річчя науково-педагогічної діяльності професора кафедри історії України Ка м’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

В.І. Якубовського / упоряд., авт. вступ. ст. А.Г. Філінюк; відп. за вип. О.М. Завальнюк; оформ. обкладинки В.І. Якубовський – фотокопія картини хмельн. художн. В.М. Корнєва. Олія, 1995. – Кам’янець-Поділь ський : ТОВ «Друкарня Рута», 2015. – 106 с.

Кам’янець-Подільський державний університет :минуле і сьогодення. –Кам’янець-Подільський : Оіюм, 2003. – 408 с.

Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка : ювілейне видання / автор-упоряд. Я. Білейчук; ред. С. Ворона. – К. : ТОВ «Вид-во Логос України», 2008. – 199 с.

Кеба О.В. Наука в Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка : 1991–2008 рр. / О.В. Кеба, А.Г. Філінюк // Освіта, наука і культура на Поділлі : збірник наукових праць. – Кам’янець-Подільський : Оіюм, 2008. – Т. 12: Матеріали восьмого круглого столу «Культура, освіта і просвітницький рух на Поділлі. Присвячено 90-річчю Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка». – С. 34-56.

Копилов С.А. Історичний факультет Кам’янець-Подільського національного університету / С.А. Копилов, В.В. Газін. – Кам’янець-Поділь сь кий : Аксіома, 2008. – 76 с.

Копилов С.А. Микола Борисович Петров: учений, педагог, особистість. Відомий історик, талановитий педагог / С.А. Копилов, В.С. Степанков // Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Історичні науки / редкол.: В.С. Степанков (відп. ред.) та ін. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка, 2012. – Вип. 5: На пошану професора М.Б. Петрова. – С. 7-18.

Науково-дослідний сектор Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка (2007–2012 рр.) / О.М. Завальнюк, І.М. Конет. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2008. – 140 с.

Петров М.Б. Історична топографія Кам’янця-Подільського кінця ХVІІ–ХVІІІ ст. Історіографія. Джерела / М.Б. Петров. – Кам’янець-Подільський : Абетка НОВА, 2002. – 384 с.

Петров М.Б. Місто Кам’янець-Подільський в 30-х роках ХV–ХVІІІ століть: проблеми соціально-економічного, демографічного, етнічного та історико-топографічного розвитку. Міське і замкове управління /М.Б. Петров. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2012. – 480 с.

Півстоліття на ниві освіти і науки України (до 75-річчя від дня народження і 50-річчя науково-педагогічної діяльності А.Ф. Сурового) : біобібліографічний покажчик / Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, наукова бібліотека ; [уклад. В.С. Прокопчук ; редкол.: С.А. Копилов (голова), В.С. Прокопчук (відп. ред.) та ін. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка, 2013. – 76 с. – (Серія: Постаті в освіті і науці; вип. 21).

Степанков В.С. Олександр Михайлович Завальнюк / В.С. Степанков, О.Б. Комарніцький // Кам’янець-Подільський державний університет в особах. – Кам’янець-Подільський: Оіюм, 2005. – Т. 2. – С. 146-165.

Степанков В.С. Петров Микола Борисович / В.С. Степанков // Кам’янець-Подільський державний університет в особах. – Кам’я нець-Подільський : Оіюм, 2005. – Т. 2. – С. 346-364.

Суровий А.Ф. Василь Іванович Якубовський / А.Ф. Суровий // Ка м’янець-Подільський державний університет в особах. – Кам’янець-Поділь ський : Оіюм, 2005. – Т. 2. – С. 627-635.

Талановитий педагог, відомий методист і провідний краєзнавець : матер. круглого столу до 90-річчя від дня народження Б.М. Куш ніра, м. Кам’янець-Подільський, 24 травня 2011 року /[редкол.: к.і.н., проф. О.М. Завальнюк (голова), к.і.н., проф. А.Г. Філінюк (наук. ред.), д.і.н., проф. Л.В. Баженов та ін. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2011. – 72 с.

Філінюк А.Г. Двадцять років у поступі і трансформаціях Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка (до 20-річчя створення кафедри історії України) / А.Г. Філінюк // Освіта, наука і культура на Поділлі : збірник наукових праць. – Кам’янець-Подільський : Оіюм, 2010. – Т. 16: Матеріали круглого столу «Освіта, культура і просвітницький рух на Поділлі», 22 жовтня 2010 року. – С. 3-29.

Філінюк А.Г. Деякі штрихи щодо просвітницької ролі сучасного історика України / А.Г. Філінюк // «Просвіта»: минуле та сучасне : матеріали регіональної науково-практичної конференції, м. Кам’янець-По діль ський, 4 грудня 2013 р. / редкол.: [ В.А. Дубінський (гол.), О.Б. Комарніцький (відп. ред.), В.В. Полятинчук та ін. – Кам’янець-Подільський, 2014. – С. 146-156.

Філінюк А.Г. За покликом серця (До 75-ліття від дня народження професора Василя Івановича Якубовського / А.Г. Філінюк // За покликом серця : до 75-ліття від дня народження і 30-річчя науково-педагогічної діяльності професора кафедри історії України Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка В.І. Якубовського / упоряд., авт. вступ. ст. А.Г. Філінюк; відп. за вип. О.М. Завальнюк; оформ. обкладинки : В.І. Якубовський – фотокопія картини хмельн. художн. В.М. Корнєва. Олія, 1995. – Кам’янець-По діль ський : ТОВ «Друкарня Рута», 2015. – С. 5-21.

Філінюк А.Г. Приклад професіоналізму, оптимізму та здорового духу /А.Г. Філінюк // Півстоліття на ниві освіти і науки України (до 75-річчя від дня народження і 50-річчя науково-педагогічної діяльності А.Ф. Сурового) : біобібліографічний покажчик / Кам’янець-Подільсь кий національний університет імені Івана Огієнка, наукова бібліотека ; [уклад. В.С. Прокопчук ; редкол.: С.А. Копилов (голова), В.С. Прокопчук (відп. ред.) та ін.]. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка, 2013. – С. 41-42.

Філінюк А. У пошуках нової якості історичної освіти та історичної правди : до 20-річчя створення кафедри історії України Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Анатолій Філінюк. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2011. – 68 с.

Філінюк А.Г. Флагман Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка (до 20-річчя створення кафедри історії України) /А.Г. Фі лінюк // Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Історичні науки /редкол.: В.С. Степанков (відп. ред.) та ін. – Кам’янець-Подільський : Ка м’я нець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка, 2010. – Вип. 3: До 20-річчя кафедри історії України. – С. 6-25.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2309-8074