СТУДЕНТСЬКІ ЗАВОРУШЕННЯ 1907 РОКУ В КИЇВСЬКОМУ УНІВЕРСИТЕТІ СВЯТОГО ВОЛОДИМИРА (У ЛИСТАХ ПЛАТОНА ДОМАНИЦЬКОГО ДО ДМИТРА ТРЕБИНСЬКОГО)

О.О. Комарова

Анотація


Історія України кінця ХІХ – першої половини ХХ ст. характеризується низкою важливих явищ та процесів, зокрема формуванням української нації, творенням національної еліти, що відіграла важливу роль у боротьбі за відновлення держави. Дослідження зазначених проблем неможливе без переосмислення і більш адекватного відображення ролі представників національної аристократії в історичних процесах різних епох. Особливої актуальності в цьому контексті набуває вивчення епістолярної спадщини громадсько-політичних діячів цього періоду, котрі зробили вагомий внесок у розвиток української культури загалом та національної історичної науки зокрема.

 У статті вислітлені сторінки життя громадських діячів Платона Доманицького і Дмитра Требинського, які є недостатньо досліджені. Вперше публікуються листи, збережені у Ф.91 Центрального державного архіві-музею літератури і мистецтва України. Епістолярне джерело ілюструє громадську активність київських студентів у проведенні страйку 1907 року, загострення соціально-політичних суперечностей, переслідування студентсва таємною поліцією. В науковій публікації уточнюється справжній автор листів до Дмитра Требинського, адже в архівному описі та в заголовку справи фігурує інший діяч – Василь Доманицький. Також дослідником аргументується нове заявлене датування листів, завдяки залученню інших епістолярних та мемуарних джерел, історіографічних розвідок і монографій, що ілюструють події зазначеного періоду.


Ключові слова


Платон Доманицький; Дмитро Требинський; Марія Требинська; листування; Київський університет Святого Володимира; студентсткі страйки

Повний текст:

PDF

Посилання


Вірченко В. В. Жіночі навчальні заклади у м. Києві (1861–1920 рр.) [Текст]: автореф. дис. ... к-та істор. наук: спец. 07.00.01 – історія України / В. Вірченко; КНУ ім. Т. Г. Шевченка. – К.: [б.в], 2006. – 21 с.

Єфремов С. Щоденник. Про дні минулі (спогади) / C. Єфремов. – К.: Темпора, 2011. – 792 с.

Історія Київського університету: монографія / І. В. Верба, О. В. Вербовий, Т. Ю. Горбань та ін.; кер. авт. кол. В. Ф. Колесник. – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2014. – 895 с.

Кін О. М. Громадська діяльність студентської молоді вищих навчальних закладів України в період 1900–1917 рр. / О. М. Кін // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. «Засоби навчальной та науково-дослідної роботи». – 2013. – Вип. 40. – С. 78-90. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/znpkhnpu_zntndr_2013_40_11.pdf

Лист А. Ніковського до Є. Чикаленка від 26 серпня 1914 р. // Є. Чикаленко, А. Ніковський. Листування. 1908–1921 роки / упоряд.: Н. Миронець, Ю. Середенко, І. Старовойтенко. – К.: Темпора, 2010. – С. 253-256.

Листи П. Доманицького (17.11 – 6.12.1902 р.). – ЦДАМЛМУ, ф. 91, оп. 1, спр. 223, 8 арк.

Лист Платона Доманицького до батьків від 15.11.1902 р. З Києва в [c. Колодисте Звенигородського повіту Київської губ.]. – ІР НБУВ, Ф. ІІІ, спр.62149, 2 арк.

Лист Платона Доманицького до батьків від 13.12.1902 р. з Києва в [c. Колодисте Звенигородського повіту Київської губ.] . – ІР НБУВ, Ф. ІІІ, спр.62150, 2 арк.

Метрична книга Різдво-Богородичної церкви с. Колодистого Звенигородського повіту Київської єпархії. Записи про народженних (1876–1899 рр.). – Державний архів Черкаської області, ф. 931, оп. 1, спр.191, 213 арк.

Могильний Л. П. Життя студентів та студентські земляцтва в Київському університеті Святого Володимира / Л. П. Могильний // Гілея. Історичні науки. Філософські науки. Політичні науки: Наук. вісник: зб. наук. праць / Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, Українська АН. – К.: Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2014. – Вип. 90 (№ 11). – С. 41-44.

Наріжний С. Українська еміґрація: культурна праця української еміграції між двома світовими війнами. Ч. 1. / Симон Наріжний. – Прага: [б. м.], 1942. – 372 с.

Опис фонду 91 «Требинські – українські мистецтвознавці (1856–1967 рр.): інформаційна довідка. – ЦДАМЛМУ, ф.91., 7 с.

Полонська-Василенко Н. Спогади / Наталія Полонська-Василенко. Спогади. – К.:Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2011. – 591 с.

Приймак О. О. В. К. Липинський: штрихи до портрета // Науковий вісник Ужгородського університету: Історія. – Ужгород: вид-во Ужгород. нац. ун-ту «Говерла», 2009. – Вип.22. – [Інтернет-ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/natural /NVUU/Ist/2009_22/ 021.htm.

Родинний альбом Требинських із записами віршів (24.01.1899 – 7.06.1925). – ЦДАМЛМУ, ф. 91, спр. 34., 30 арк.

Русова С. Мої спомини (1879–1915) / Софія Русова // За сто літ: матеріали з громадського і літературного життя України 19 – поч. 20 ст. / За ред. М. С. Грушевського. –Харків: Державне вид-во України, 1928. – Кн. 3. – С. 147-205.

Справа Доманицького Віктора Миколайовича. Канцелярія по студентським справам Імператоррського Університету Св. Володимира, 1915. – Державний архів м. Києва (далі – ДАК), ф.16, оп.464, спр. 3328. – 26 арк.

Сухомлинов В.А. Воспоминания. Мемуары / В.А. Сухомлинов [Веб-ресурс]. – Код доступу: http://dugward.ru/library/xxvek/suhomlinov_vospom.html#kievvo

Фартучна Г. Студентство міста Києва у суспільно-політичному житті України (1900–1917 рр.) [Текст]: автореф. дис. ... к-та істор. наук: спец. 07.00.01 – історія України / Г. Фартучна; КДПУ. – Кіровоград: [б.в], 2010. – 18 с.

Шванебах П.Х. Записки сановника: Политика П.А. Столыпина и Вторая Государственная дума / П.Х. Шванебах // Голос минувшего. – 1918. – № 3. – С. 114–138.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2309-8074