ПОБУТОВІ АСПЕКТИ КУЛЬТУРИ ПОДОЛЯН НАПРИКІНЦІ XVIII – У ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ XІХ СТ. ТА ЇХ ОСОБЛИВОСТІ: МАТЕРІАЛЬНА ЧАСТИНА

В.В. Моздір

Анотація


У статті представлено краєзнавчі матеріали, у рамках написання дисертаційного дослідження: «Етнокультурні трансформації в Подільській губернії наприкінці XVIII –  у 40-х роках ХІХ століття».

Автор звертає увагу на той факт, що Поділля здавна було поліетнічним регіоном. Тут проживали українці, поляки, росіяни, євреї, вірмени та інші національності. У дослідженні розглядається невиробнича сфера подолян, тобто повсякденне життя основної маси населення – українців, сільських жителів Подільського етнорегіону, у хронологічних рамках кінець XVIII – перша половина XІХ століть. Хоча чимало аспектів по темі вже встигли знайти певне відображення в розвідках дослідників і краєзнавців ХІХ – початку ХХІ ст., однак, наявні публікації, не вичерпують глибини вказаної проблеми.

Умовно побут можна розділити на дві частини: на матеріальну і духовну. У даному дослідженні розглядається саме матеріальна сфера повсякденного життя краян, зокрема за якими технологіями будувалися житла і господарські споруди, аналізується екстер’єр та інтер’єр народного житла, яким був одяг у сільських чоловіків та жінок, якою була щоденна і святкова їжа краян, описується деякі буденні речі та інші побутові аспекти культури подолян.  

Стаття адресована фахівцям, які працюють у галузі історії: для докторантів, аспірантів, магістрів, краєзнавців, студентів історичних дисциплін вищих навчальних закладів, учнів загальноосвітніх шкіл та інших шанувальників минулого Подільського краю і України.

Ключові слова


побут; матеріальна сфера; культура; хата; вишиті рушники; Поділля; одяг; їжа

Повний текст:

PDF

Посилання


Военно-статистическое обозрение Российской империи. Издаваемое по Высочайшему повелению при 1-м отделении Департамента Генеральнаго Штаба. Т. Х. Ч. 2: Подольская губерния. – СПб. : В Тип. Департамента Генеральнаго Штаба, 1849. – 284 с.

Доброловский К. Деятели времени возсоединения Подолии с Россией. Виктор Садковский, епископ Переяславский и Бориспольский (1785–1793 гг.), а затем Архиепископ Минский, Изяславский и Брацлавский (1793–1795 гг.) / Константин Доброловский. – Каменец-Подольский : Тип. Подольского губернскаго правления, 1893. – 54 с.

Из Подольской старины. – СПб. : Тип. Т-ва п. ф. «Электро-Типография Н. Я. Стойковой», 1912. – 36 с.

Левицкий Ф. К. Сцены из народного быта в Подолии / Ф. К. Левицкий. – К. : В универ. типографии, 1870. – 376 с.

Материалы для истории Подольской губернии. Время Генерал-губернатора М. Н. Кречетникова (1792–1793 гг.). Прибавление к № 5 Подольских Губернских Ведомостей, 1885. – 396 с.

Шейковский К. Быт подолян. Т. 1. Вып. 1 / К. Шейковский. – К. : Тип. И. А. Давиденко, 1860. – VІ, 74 с.

М. Ярмолинцы. Сцены изъ народнаго быта / Под ред. Ф. К. Левицкаго. – К. : В Универ. типографии, 1870.

Іваневич Л. А. Народні традиції та подільський вишитий рушник / Л. А. Іваневич // Науковий вісник «Межибіж»: Матеріали Другої наук.-краєзн. конф. «Стародавній Меджибіж в історико-культурній спадщині України» / Під. ред. О. Г. Погорільця, Л. В. Баженова, А. М. Трембіцького та ін. – Меджибіж-Хмельницький : ПП Мельник А.А., 2009. – Ч. 2. – С. 140-142.

Історія міст і сіл Української РСР в двадцяти шести томах. Хмельницька область / Редкол. тому: М. І. Медеха (голова редкол.), Ю. О. Гаврик, Д. М. Галай (відп. секр.), Т. В. Главак (заст. гол. ред.) та ін. – К. : УРЕ АН УРСР, 1971. – 706 с.

Литвин В. М. Історія України (Навчальне видання): підруч. / Ред. В. А. Смолій. – К. : Наук. думка, 2008. – 551, [6] с.

Нариси з історії Поділля: на допомогу вчителю / Автори : Л. В. Баженов, І. С. Винокур, С. К. Гуменюк, О. М. Завальнюк та ін.; відповід. за вип. І. С. Винокур. – Хмельницький : Облполіграф видав, 1990. – 327 с.

Сауляк Б. М. Подільська хата / Б. М. Сауляк // Науковий вісник «Межибіж»: Матеріали Другої наук.-краєзн. конф. «Стародавній Меджибіж в історико-культурній спадщині України» / Під. ред. О. Г. Погорільця, Л. В. Баженова, А. М. Трембіцького та ін. – Меджибіж-Хмельницький : ПП Мельник А. А., 2009. – Ч. 2. – С. 127-132.

Стрижак Н. П. Історія народної іграшки / Н. П. Стрижак // Матеріали ІІІ наук.-краєзн. конф. «Місто Хмельницький в контексті історії України» / Редкол.: Баженов Л. В. (голова), Блажевич Ю. І. (співголова), Єсюнін С. М. (співгол., відп. ред.) та ін. – Хмельницький, 2011. – С. 76-82.

Філінюк А. Г. Зміни в національно-культурній сфері Поділля на межі XVIII – XІХ століть та їх особливості / А. Г. Філінюк // Освіта, наука і культура на Поділлі. Збірник наукових праць. – Кам’янець-Подільський : Оіюм, 2008. – Т. 11: Матеріали сьомого круглого столу «Культура, освіта і просвітницький рух на Поділлі. Присвячено 90-річчю Кам’янець-Подільського національного університету ». – С. 182-190.

Філінюк А. Г. Особливості національно-культурного життя Правобережної України наприкінці ХVIII – у першій третині ХІХ ст. / А. Г. Філінюк // Міжнаціональні відносини в контексті українського державотворення: історіографія та сучасність (міжнародний науковий «круглий стіл» у дні проведення в Хмельницькій області міжнародного національних культур: української, російської, польської, вірменської, єврейської, литовської, турецької – 15 вересня 2001 року, Кам’янець-Подільський): Науковий збірник. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Поділ. держ. пед. ун-т, інформ.-видав. відділ, 2001. – С. 144-148.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2309-8074