ЕТНОСОЦІАЛЬНІ ЗМІНИ ТА ОСОБЛИВОСТІ ОСВІТНЬОГО РОЗВИТКУ НА ПОДІЛЛІ НАПРИКІНЦІ XVIII – В ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ XIX СТОЛІТТЯ

А.М. Боднар

Анотація


У статті досліджено процес етносоціальних змін та особливостей в розвитку освітньої сфери Подільської губернії наприкінці XVIII – першої половини XIX століття які значною мірою були спричинені зростаючим поліетнічним складом його мешканців та все більшою строкатістю культурно-освітньої сфери, що формувалася внаслідок аграрної колонізації. Проаналізовано територію Подільської губернії, що була однією з найбільших у Російській імперії, де проживало 11365511 мешканців, у т. ч. 580396 осіб чоловічої статі. За переписом 1897 р. в губернії налічувалось 17 міст і 120 містечок, а загалом 7207 населених пунктів. Доведено, що упродовж досліджуваного періоду зросла не тільки чисельність населення краю, а й зазнала істотного урізноманітнення його етнонаціональна структура, яка зумовлювалася міграціями, продовженням освоєння його теренів не лише представниками титульного етносу з Волині і Галичини, а й польської та єврейської меншин і іноземних колоністів.

Анексувавши Правобережну Україну, російська влада застала на її території досить розгалужену систему освіти, якою здебільшого опікувалися римо-католицька та греко-католицька церкви. Розуміючи це Санкт-Петербург з перших же днів у регіоні почав обмежувати можливості польського шкільництва та формувати російську систему освіти. Це проходило водночас із активними перетвореннями в духовно-релігійній сфері

Ключові слова


знання; заклади освіти; парафіяльне шкільництво; етнічне урізноманітнення; Поділля

Повний текст:

PDF

Посилання


Центральний державний історичний архів України в м. Києві – ф. 442, оп. 1, спр. 493 б.,108 арк.

Там само. – ф.707, оп. 13, спр. 322, 26 арк.

Державний архів Вінницької області – ф-67, оп. 1, спр. 11, 17 арк.

Там само. – ф. Д-799, оп. 1, спр. 149, 47 арк.

Там само. – ф. Д-213, оп. 1. спр. 3, 13 арк.

Державний архів Хмельницької області – ф-67, оп.1, спр. 52, 322 арк.

Волынь. Исторические судьбы Юго-Западного края. С высочайшего соизволения издано при М-ве внутр. дел П. Н. Батюшковым. – СПБ. : Тип. Т-ва “Общественная польза”, 1888. – 280 с.

О заведении и содержании училищ в Волынской, Подольский и Киевской губерниях // ПСЗРИ – 1. – СПб. : Тип. II Отделения Собственной Канцелярии Его Императорского Величества, 1830 р. – Т. 27. – № 21089. – С. 1073-1077.

Описи Подільської губернії кінця ХVIII – початку ХІХ ст. / Укл., авт. вст. ст. С. А. Копилов, А. Б. Задорожнюк. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2011. – 124 с.

Слободянюк П. Я. Єврейські общини Правобережної України: Наук. іст.-етнологіч. вид-ня / Петро Слободянюк. – Хмельницький : Держархів України, Держархів Хмельницької області, Поділ. від-ня ІМФЕ ім. М. Рильського НАН України, 2005. – С. 127, 128.

еврейских местечек Украины: ист. путеводитель. Подолия / [сост. Лукин В., Соколова А., Хаймович Б.; отв. ред. Лукин В.]. – СПб. : Изд. А. Гершт, 2000. – Вып. 2. – 704 с.

еврейских местечек Украины: ист. путеводитель. Подолия / [сост. Лукин В., Хаймович Б.; отв. ред. Лукин В.]. – Иерусалим; СПб. : Изд. А. Гершт, 1998. – Вып. 1. – 320 с.

Філінюк А. Г. Правобережна Україна наприкінці XVIII – на початку ХІХ століття : тенденції розвитку і соціальні трансформації : монографія / А. Г. Філінюк. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2010. – 728 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2309-8074