КОНЦЕПТУАЛЬНО-МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ НАРОДНОЇ НОШІ УКРАЇНЦІВ ПОДІЛЛЯ XІV – ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТТЯ

Л.А. Іваневич

Анотація


Внаслідок аналізу методологічних та історико-етнографічних праць у статті висвітлюється проблема методології дослідження традиційного вбрання українців Поділля XІV – початку ХХІ ст. Вперше подається спроба створення комплексної системи методологічного вивчення й пізнання означеної регіональної тематики за допомогою оптимального поєднання минулих, сучасних і новітніх наукових підходів, принципів та методів дослідження. Зокрема, основою методології дослідження проблеми витоків, регіональних особливостей і сучасного стану народного ноші у системі матеріальної й духовної культури українців Поділля ми обрали насамперед культурологічний, системний та структурно-функціональний підходи. Головними принципами роботи визначили принципи історизму й об’єктивного і порівняльного аналізу всієї сукупності джерел, які стосуються традиційного строю українців усіх субрегіонів Поділля. Теоретичною основою наукової оцінки історії формування, регіонально-локальних ознак та сучасної інтерпретації народного костюма подолян вважаємо метод узагальнення і синтезу однотипних фактів, спрямованих на утвердження етнічної самобутності українців та подолян у тому числі. Одночасно відповідно до мети і завдань пошуку теми нами був використаний комплекс загальнонаукових, спеціальних методів історичного пізнання та міждисциплінарних методів. Серед загальнонаукових ми взяли до уваги наступні методи: історичний, аналізу і синтезу, логічний, систематизації, класифікації та типології, порівняльний, графічний, картографічний та термінологічний. З-посеред конкретно-історичних методів застосували: метод історіографічного аналізу, проблемно-хронологічний, порівняльно-історичний, історико-географічний, етнопросторового визначення та методи усної історії. Як міждисциплінарні методи, нам допомогли: статистичний, описовий, системно-структурний, музейного джерелознавства, візуальної антропології, техніко-технологічного дослідження, а також етнологічні й соціологічні методи.

Ключові слова


українці Поділля; комплекс убрання; методологічні парадигми; наукові підходи; принципи загальнонаукові; конкретно історичні й міждисциплінарні методи пізнання

Повний текст:

PDF

Посилання


Батирєва І. Традиційна культура Поділля у дослідженнях другої половини XIX – початку ХХ ст. : автореф. дис. канд. іст. н. : 07.00.05 / І. Батирєва. – К., 2006. – 20 с.

Бездрабко В. В. Термінологічний аспект буття вітчизняного краєзнавства початку XX століття / В. В. Бездрабко // Електронний ресурс. – Режим доступу : http: //archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/khiz/2000_4/Bezdrabko.pdf (24.11.2013).

Білуха М. Т. Методологія наукових досліджень : підруч. для студ. / М. Т. Білуха. – К. : АБУ, 2002. – 200 с.

Бокань В. Культурологія: навч. посіб. / Володимир Бокань. – 3-тє вид., стереотип. – К. : МАУП, 2004. – 136 с.

Бондаренко Г. В. Теорія та методологія: програма й тестові завдання, основи курсу, словник понять і категорій: навч. посіб. / Генадій Бондаренко. – Луцьк : Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2011. – С. 70-74.

Булгакова Л. П. Етнокультурна характеристика народної вишивки Поділля (кінець ХІХ – 30-і роки ХХ ст.): автореф. дис. канд. іст. н.: 07.00.05 / Л. П. Булгакова. Львів, 2000. – 20 с.

Грабченко А. І. Методи наукових досліджень: навч. посіб. / А. І. Грабченко, В. О. Федорович, Я. М. Гаращенко. – Х.: НТУ «ХПІ», 2009. – 142 с.

Дяків О. Художні особливості декоративного мистецтва Західного Поділля ХІХ – ХХ ст. (Історія, типологія, стилістичні відміни): автореф. дис. канд. мистецтвознав. : 17.00.06 / О. Дяків. – Львів, 2007. – 19 с.

Етнографія України: навч. посіб. / За ред. проф. С.А. Макарчука. – Вид. 2-ге, перероб. і доп. – Львів : Світ, 2004. – 520 с.

Завальнюк О. М. Утворення і діяльність державних українських університетів (1917–1921 рр.): монографія / О.М. Завальнюк. – Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2011. – С. 53-54.

Корбутяк В. І. Методологія системного підходу та наукових досліджень: навч. посіб. / В. І. Корбутяк. – Рівне: НУВГП, 2010. – 176 с.

Косаківський В. Етнокультурна характеристика населення містечка Чечельника в історичному розвитку (ХІХ – початок ХХІ століття): автореф. дис. канд. іст. н. : 07.00.05 / В. Косаківський. – К., 2013. – С. 3-420 с.

Крушельницька О. В. Методологія та організація наукових досліджень : навч. посіб. для вищ. навч. закл. / О. В. Крушельницька. – К.: Кондор, 2003. – 192 с.

Кудряченко А. І. Політична історія України ХХ століття : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / А. І. Кудряченко, Г. І. Калінічева, А.А. Костиря. – К. : МАУП, 2006. – 696 с.

Мельничук Л. Гончарство Поділля в системі етнокультури українців (друга половина ХІХ – ХХ ст.) : автореф. дис. д-ра. іст. н. : 07.00.05 / Л. Мельничук. – К., 2004. – 32 с.

Пономар Л. Народний одяг Західноукраїнського Полісся кінця ХІХ – початку ХХ століття : автореф. дис. канд. іст. н. : 07.00.05 / Л. Пономар. – К., 2000. – 19 с.

Романчиков В. І. Основи наукових досліджень: навч. посіб. / В. І. Романчиков. – К. : Центр учбової літератури, 2007. – 254 с.

Селівачов М. Українська народна орнаментика ХІХ – ХХ ст. : автореф. дис. д-ра мистецтвознавства. : 17.00.06 / М. Селівачов. – К., 1996. – 45 с.

Стеченко Д. М. Методологія наукових досліджень: підруч. / Д. М. Стеченко, О. С. Чмир. 2-ге вид., перероб. і доп. – К. : Знання, 2007. – 317 с.

Уривалкін О. М. Історичне краєзнавство: навч. посіб. / О. М. Уривалкін. – К. : КНТ, 2006. – 495 с.

Філіпенко А. С. Основи наукових досліджень: конспект лекцій : посіб. / А.С.Філіпенко. – К. : Академвидав, 2004. – 208 с.

Хоптяр Ю. А. Етнологія: навч. посіб. / Ю. А. Хоптяр. Кам’янець-Подільський державний університет. – Кам’янець-Подільський : ПП Мошак М. І., 2005. – 144 с.

Хоптяр Ю. А. Історична термінологія : навч. посіб. / Ю. А. Хоптяр. – Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2008. – С. 313-314.

Чорномаз Б. Д. Методологія історії XX ст.: навч. посіб. для студ. ВНЗ / Богдан Чорномаз. – Умань: Уманське комун. видав.-поліграф. підприємство, 2011. – 448 с.

Чорномаз Б. Д. Організація і технологія проведення наукових досліджень засобами усної історії: Науково-методичні рекомендації для студентів вищих навчальних закладів, де здійснюється вивчення курсу «Історія України» (на історичних факультетах, української філології тощо) / Б. Д. Чорномаз. – Умань, 2007. – 56 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2309-8074