СЕКУЛЯРИЗАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ ТА ПЕРЕТВОРЕННЯ ЦЕРКОВНОЇ ЗЕМЕЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ І КОРИСТУВАННЯ ЗЕМЕЛЬНИМИ НАДІЛАМИ У МІСТАХ І МІСТЕЧКАХ ПОДІЛЬСЬКОЇ ГУБЕРНІЇ У СКЛАДІ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ

О.М. Кримська

Анотація


На основі аналізу сучасної історіографії, архівних матеріалів та нормативно-правової бази Російської імперії, автор робить спробу означити основні етапи, причини, завдання секуляризації та її вплив на поземельні стосунки у містах та містечках Подільської губернії з кінця ХVІІІ до початку ХХ ст.

Автор зазначив, що після приєднання Правобережної України до Росії було поставлено стратегічне завдання: повернути покатоличений край у лоно російського православ’я. Для цього необхідно було спочатку обмежити, а згодом звести до мінімуму вплив католицької та уніатської церков на населення; відібрати у них нерухоме майно; ліквідувати уніатську церкву; поширити православ’я на населення.

Однак, щоб забезпечити у краї спокій та не допустити заворушень на релігійній основі, всі заходи планувалося здійснювати поступово, в кілька етапів. На першому – місцевому населенню гарантувалася свобода віросповідання та збереження його майнових прав. Водночас, російський уряд вилучив у казну маєтки тих духовних власників, які не склали присяги російському престолу. На другому – секуляризація церковних маєтків. Його особливістю було те, що маєтки, відібрані у духівництва, переходили у казенне управління. Натомість церковнослужителі одержали грошове утримання, завдяки чому стали державними службовцями та потрапляли у повну залежність від царату. 


Ключові слова


Подільська губернія; міста; містечка; секуляризація; уніатська церква; православна церква; католицька церква

Повний текст:

PDF

Посилання


Державний архів Хмельницької області (Далі – Держархів Хмельницької області), ф. 111, оп. 1, спр. 157.

Держархів Хмельницької області, ф. 115, оп. 1, спр.184.

Там само, спр. 750.

Там само, спр. 1376.

Там само, оп. 2, спр. 34.

Там само, спр.737.

Там само, ф. 132, оп. 2, спр. 5.

Там само, ф. 196, оп. 1, спр. 11878.

Там само, спр. 12483.

Там само, ф. 227, оп. 1, спр. 873.

Там само, оп. 1, т. 1, спр. 2110.

Там само, оп. 1, т. 2, спр. 3575.

Там само, оп. 79, спр. 207.

Там само, ф. 241, оп. 1, спр. 870.

Там само, спр. 1045.

ПСЗРИ – 1. – СПб.,1798. – Т. 25. – № 18734.

Борисевич С. О. Законодавче регулювання поземельних відносин у Правобережній Україні (1793-1886): монографія / С. О. Борисевич. – К.: Вид-во НАДУ, 2007. – 424 с.

Буравський О. А. Система орендних відносин у землеволодінні Римо-Католицької церкви на Правобережній Україні (друга половина XIX – початок XХ ст.) / О. А. Буравський // Український селянин: Зб. наук. праць / За ред. А. Г. Морозова. – Черкаси: Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, 2008 – Вип. 11. – С. 220–222.

Буравський О. А. Соціально-економічне становище Римо-Католицької Церкви на Правобережній Україні (друга половина XIX – початок XХ ст.) / О. А. Буравський // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Вип. І5. Серія: Історія: Збірник наукових праць / За заг. ред. проф. П. С. Григорчука. – Вінниця, 2009. – С. 46–51.

Зваричук Е. О. Римо-Католицька церква на Поділлі кінця XVIII – початку XX ст: економічний, суспільний та культурний аспекти : дис. ... канд. істор. наук : спец. 07.00.01 – історія України / Зваричук Едуард Олександрович. – Кам’янець-Подільський, 2005. – 229 с.

Зінченко А. Церковне землеволодіння в політиці царизму на Правобережній Україні наприкінці XVIII – у першій половині ХІХ століття / А. Зінченко. – К.: ОП «Білоцерківська друкарня», 1994. – 178 с.

Крижанівський О. Церква у соціально-економічному розвитку Правобережної України (ХУІІІ – перша половина ХІХ ст.) / О. Крижанівський. – К. : Вищ. шк., 1991. – 127 с.

Левицький В. О. Церковне землеволодіння на Правобережній Україні кінця XVIII – першої половини XIX століття: дис... канд. іст. наук: спец. 07.00.01 – історія України / Левицький Віталій Орестович. – Тернопіль, 2006. – 228 с.

Сецинский Е. Материалы для истории монастырей Подольской епархии / Е. Сецинский // Труды Подольского историко-статистического комитета. Вып. 5-й. / Под ред. Н. И. Яворовского. – Каменец-Подольск, 1890/1891. – С. 227-415.

Шостак І. В. Секуляризація церковних римо-католицьких маєтків на Волині після повстання 1830–1831 рр. / І. В. Шостак // Поляки на Волині: історія і сучасність: наук. збірник «Велика Волинь». – Т. 30 / гол. ред. М. Костриця. – Житомир, 2003. – С. 105-115.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2309-8074