ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ К. КОПЕРЖИНСЬКОГО В ІСТОРИКО-ЕТНОГРАФІЧНИХ СТУДІЯХ 1920-Х РОКІВ

А.А. Теліга

Анотація


У статті характеризується науковий доробок відомого українського вченого Костянтина Олександровича Копержинського, зокрема в галузі історії української культури та етнографії. Аналізується  науковий інструментарій вченого, визначено методологічні засади праць і основні напрями його наукових студій 1920-х рр.

З’ясовано ряд методологічних принципів, характерних для його праць:  матеріалістичний підхід при характеристиці духовної культури; визнання економічних чинників рушійною силою історичного процесу; увага до суспільних процесів; збір і опрацювання якомога ширшого кола джерел для досягнення максимальної об’єктивності дослідження; використання історико-порівняльного методу. Продемонстровано вплив методології позитивізму, теоретичних положень французької соціологічної школи та марксизму на світоглядні та історіографічні погляди вченого. Розкрито критичне ставлення К. Копержинського до основних положень  яфетичної теорії академіка М. Марра.


Ключові слова


К. Копержинський; джерелознавчий аналіз; методологічні засади; історія української культури; етнографія; культурно-історична комісія ВУАН; марризм

Повний текст:

PDF

Посилання


Підбірка матеріалів про Копержинського К. О. // Центральний державний архів-музей літератури та мистецтва України, ф. 1134, спр. 31, 17 арк.

Алпатов В. История одного мифа. Марр и марризм / В. Алпатов // Електронний ресурс. – Режим доступу: http://speakrus.ru/articles/marr.htm.

Баженов Л. В. Поділля в працях дослідників і краєзнавців ХІХ – ХХ ст. Історіографія. Бібліографія. Матеріали / Л. В. Баженов. – Кам’янець-Подільський, 1993. – 480 с.

Березовський І. П. Копежинський / І. П. Березовський // Українська літературна енциклопедія. – К., 1990. – Т. 2. – С. 560.

Білецький Л. Т. Мої спомини (1917–1926 рр.) / Леонід Тимофійович Білецький; підготовка тексту, вступна стаття та іменний покажчик В.Р.Адамський. – Кам’янець-Подільський: Медобори – 2006, 2013. – 239 с.

Гуменюк М. П. К. С. Копержинський – бібліограф і книгознавець / М. П. Гуменюк // Формування і використання бібліотечних фондів. – К., 1984. – С. 114-121.

Жданова Р. С. Копержинський / Р. С. Жданова // Українські бібліографи. Бібліографічні відомості. Професійна діяльність. Бібліографія. – К., 2008. – Вип. 1. – С. 193-194.

Завальнюк О. М. Історія Кам’янець-Подільського державного українського університету в іменах (1918–1921 рр.) / О. М. Завальнюк. – Кам’янець-Подільський: Абетка-НОВА, 2006. – 632 с.

Завальнюк О. М. Утворення і діяльність державних українських університетів (1917–1921 рр.): монографія / О. М. Завальнюк. – Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2011. – 644 с.

Іваневич Л. А. До бібліографії праць Костя Копержинського / Л.А.Іваневич, В. С. Іваневич // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: Серія бібліотекознавство. – Кам’янець-Подільський, 2010. – Вип. 2. – С. 86-96.

Копержинський К. О. А.Ковалівський. «Виробничі культи в давній Україні» (1926) / К.О. Копержинський // Первісне громадянство та його пережитки на Україні. – К., 1927. – № 1-3. – С. 206-214.

Копержинський К. О. Господарчі сезони у Слов’ян (з історії новорічного циклу обрядовості) / К. О. Копержинський // Первісне громадянство та його пережитки на Україні. – К., 1928. – № 1. – С. 57-95.

Копержинський К. О. Декілька уваг про сучасне розуміння термінів: антропологія, народознавство, етнологія, етнографія і фольклор / К.О.Копержинський // Первісне громадянство та його пережитки на Україні. – К., 1928. – № 2-3. – С. 97-109.

Копержинський К. О. До системи понятті часу у слов’ян. З історії новорічного циклу обрядовості / К. О. Копержинський // Первісне громадянство та його пережитки на Україні. – К., 1928. – № 2-3. – С. 3-63.

Копержинський К. О. Етнографічний вісник. За головуванням акад. Андрія Лободи та Віктора Петрова. – Кн. 2, 1926 / К. О. Копержинський // Первісне громадянство та його пережитки на Україні. – К., 1928. – № 1. – С. 178-182.

Копержинський К. О. Календар народної обрядовості новорічного циклу / К. О. Копержинський // Первісне громадянство та його пережитки на Україні. – К., 1929. – № 1. – С. 14-98.

Копержинський К. О. Ксенофонт Сосенко. «Культурно-історична постать староукраїнських свят Різдва і Щедрого Вечора» (1928) / К.О.Копержинський // Первісне громадянство та його пережитки на Україні. – К., 1928. – № 2-3. – С. 191-199.

Копержинський К. О. Новіші праці Ол.Брікнера з слов’янської мітології / К. О. Копержинський // Первісне громадянство та його пережитки на Україні. – К., 1926. – № 3. – С. 111-122.

Копержинський К. О. Обряди збору врожаю у словянських народів у найдавнішу добу розвитку / К. О. Копержинський // Первісне громадянство та його пережитки на Україні. – К., 1926. – № 1-2. – С. 37-75.

Копержинський К. О. Питання про наукову постановку справи вичення побуту та її практичне значіння / К. О. Копержинський // Червоний шлях. – Харків, 1925. – № 5. – С. 103-112.

Копержинський К. О. Провідні шляхи дослідження обрядовості новорічного циклу / К. О. Копержинський // Первісне громадянство та його пережитки на Україні. – К., 1927. – № 1-3. – С. 45-60.

Копержинський К. О. Проф. А. Белецкий. «Старинный театр в России. I. Зачатки театра в народном быту и школьном обиходу Южной Руси-Украины.» Москва, 1923. ст. 103. / К. О. Копержинський // Записки історико-філологічного відділу ВУАН. – К. : З друк. ВУАН, 1924. – Кн. 4. – С. 254-257.

Копержинський К. О. Театральне та музичне життя на Поділлі наприкінці XVIII та в перші три десятиліття XIX ст. / К. О. Копержинський // Записки історико-філологічного відділу ВУАН. – К. : З друк. ВУАН, 1926. – Кн. 7-8. – С. 113-143.

Копержинський К. О. Яфетична теорія та її значіння для етнології / К.О.Копержинський // Первісне громадянство та його пережитки на Україні. – К., 1929. – № 1. – С. 3-23.

Копержинський К. О. 1. Ол. Дорошкевич, Українська література, 1922. 2.Ол. Дорошкевич: Підручник історії української літератури, 1924. 3. М.Зеров: Нове українське письменство, 1924. 4. В. Коряк: Нарис історії української літератури. 1925. / К. О. Копержинський // Україна. – К., 1926. – № 2–3. – С. 209-218.

Копержинський К. О. A.John. «Sitte, Brauch und Volksglaube im deutschen Westbohmen» ( 1924) / К. О. Копержинський // Первісне громадянство та його пережитки на Україні. – К., 1926. – № 1–2. – С. 142.

Лисенко І. М. Копержинський Костянтин Олександрович / І. М. Лисенко // Енциклопедія історії України: в 10 т. – К. : Наук. думка, 2008. – Т. 5. – С. 127-128.

Мацько В. Політичні репресії на Хмельниччині: Червона жара / В. Мацько // Хмельниччина: роки становлення та поступу (1937–1997): Матер. всеукр. наук. іст.-краєзн. конф., 26 вересня 1997 р. – Хмельницький : Доля, 1997. – С. 263-276.

Назаренко Є. Д. Кость Копержинський / Є. Д. Назаренко // Поділля і Волинь у контексті історії українського національного відродження: наук. зб., присвячений 400-річчю від дня народження Богдана Хмельницького. – Хмельницький, 1995. – С. 300-302.

Назаренко Є. Кость Копержинський. До 100-ліття від дня народження / Є. Назаренко // Подільські вісті. – 1994. – № 128. – 5 листопада. – С. 4.

Назаренко Є. Професор Копержинський / Є. Назаренко // Час. – 1998. – 24 січня.

Плохій С. Великий переділ. Незвичайна історія Михайла Грушевського / Сергій Плохій. – К. : Критика, 2011. – 600 с.

Портнов А. Історії Істориків. Обличчя й образи української історіографії ХХ століття / Андрій Портнов. – К. : Критика, 2011. – 238 с.

Савенок Л. А. К. Копержинський і Одеса (До 100 річчя з дня народження вченого) / Л. А. Савенок // Одесі – 200: матеріали міжнар. наук. конф. – Одеса, 1994. – С. 30-32.

Савчук В. О. Політичні репресії проти науково-краєзнавчої інтелігенції Кам’янець-Подільського у 20–30-х рр. ХХ ст. / В. О. Савчук // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: Історичні науки. – Кам’янець-Подільський, 2008. – Т. 18. – С. 354-366.

Якимович С. Кость Копержинський І. Обряди збору врожаю у слов’янських народів у найдавнішу добу розвитку. Первісне громадянство та його пережитки на Україні. Вип. 1-2. Київ 1926, ст. 36-75. ІІ. Обжинки, Одеса 1926, ст. 1-59. / С. Якимович // Етнографічний вісник. – К., 1926. – Кн. 4. – С. 180-182.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2309-8074