КАПІТАЛІЗАЦІЯ В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ ГУБЕРНІЙ ПРАВОБЕРЕЖНОЇ УКРАЇНИ ПОРЕФОРМЕНОГО ПЕРІОДУ

А.А. Криськов

Анотація


Статтю присвячено розгляду капіталістичних перетворень в аграрному секторі Волинської, Київської та Подільської губерній після скасування кріпосного права у 1861 р. Приділено увагу аналізу шляхів і методів перетворення феодального за умовами створення і функціонування поміщицького господарства у господарство капіталістичного типу, підприємницькій активності дворянства.


Ключові слова


капіталізація; Правобережна Україна; ліс; залізниця; цукор; землеволодіння; землекористування

Повний текст:

PDF

Посилання


Анфимов А.М. Крупное помещичье хозяйство Европейской России (конец ХІХ – начало ХХ века). / А.М.Анфимов. – М.: Наука, 1969. – 393 с.

Блиох И.С. Финансы России ХIХ столетия. История-статистика: в 4 т. / И.С.Блиох. – Т.2. – СПб.: «Общественная польза», 1882. – 295 с. + VIII; Т.4. – СПб.: тип. М.М.Стасюлевича, 1882. – 307 с. + ХХХ.

Бовуа Д. Битва за землю в Україні 1863-1914. Поляки в соціо-етнічних конфліктах / Д.Бовуа. – К.: Критика, 1998. – 334 с.

Влияние урожаев и хлебных цен на некоторые стороны русского народного хозяйства. Сб. стат. – СПб., 1897. – 532 с.

Вся Россия: русская книга промышленности, торговли, сельского хозяйства и администрации. Адрес-календарь Российской империи. – Т.2. – Б.м.: издание А.С.Суворина, 1897. – 1534 с.

Гуржій І.О. Україна в системі всеросійського ринку 60-90-х років ХІХ ст. / І.О.Гуржій. – К.: Наукова думка, 1968. – 190 с.

Державний архів Київської області, ф. 2, оп. 22, спр. 72, 148 арк.

Державний архів Тернопільської області, ф. 129, оп. 1, спр. 6, 179 арк.

Державний архів Хмельницької області, ф. 35, оп. 1, спр. 150, 277 арк.

Державний архів Хмельницької області, ф. 196, оп. 1, спр. 7890, 19 арк.

Державний архів Хмельницької області, ф. 226, оп. 79, спр. 6836, 180 арк.

Державний архів Хмельницької області, ф. 226, оп. 79, спр. 7753, 76 арк.

Державний архів Хмельницької області, ф. 226, оп. 79, спр. 8090, 118 арк.

Державний архів Черкаської області, ф. 5799, оп. 1, спр. 12, 347 арк.

Дружинин Н.М. Помещичье хозяйство после реформы 1861 г. / Н.М.Дружинин // Исторические записки. – М.: Наука, 1972. – Т.89. – С.187-232.

Ежегодник Министерства финансов. Выпуск ХХІ. – СПб.: тип. В.Киршбаума, 1894. – 544 с.

Зак А.Н. Крестьянский поземельный банк (1883-1910) / А.Н.Зак. – М.: типогр. А.А.Левенсон, 1911. – 607 с.

Золотов В.А. Хлебный экспорт России через порты Черного и Азовского морей в 60-90-е годы ХІХ века / В.А.Золотов. – Ростов-на-Дону: Изд-во Ростовского университета, 1966. – 248 с.

Краснікова О.М. З історії становлення і функціонування земельних банків в Україні (1861-1918 рр.) / О.М.Краснікова // Український історичний журнал. – 1999. – №6. – С.64-69.

Мельниченко В.М. Аграрна реформа 1861 р. на Черкащині та її наслідки В.М.Мельниченко // Проблеми історії України ХІХ – початку ХХ ст. – К.: Інститут історії України НАН України., 2011. – Вип. 18. – С.91-94.

Повне зібрання законів Російської імперії. Зібр. ІІ. – Т.34, відд. перше, 1859 р. – №34379. – СПб., 1861. – С.360.

Повне зібрання законів Російської імперії. Зібр. ІІ. – Т.47, відд. перше, 1872 р. – №50747. – СПб., 1875. – С.492-497.

Повне зібрання законів Російської імперії. Зібр. ІІІ. – Т.4, 1884 р. – №2633. – СПб., 1887. – С.602-604.

Подольские губернские ведомости. – 1898. – №210.

Производительные силы России. – СПб., 1896. – 1250 с.

Семенов Н.П. Наше дворянство / Н.П.Семенов. – СПб.: гостипография, 1898. – 85 с.

Слабченко М.Є. Матеріяли до економічно-соціяльної історії України ХІХ ст.: В 2-х томах / М.Є.Слабченко. – Т.2. – К.: Держвидав України, 1927. – 271 с.

Сулима К.П. Свекло-сахарное производство в санитарном отношении (диссертация на степень доктора медицины) / К.П.Сулима. – СПб.: тип. М.М.Стасюлевича, 1892. – 222 с.

Хрулёв С.С. Наш ипотечный кредит: Опыт статистического выяснения состояния землевладения в зависимости от его задолженности / С.С. Хрулёв. – СПб.: типография В. Киршбаума, 1898. – 160 с.

Центральний державний історичний архів України у м. Києві (далі – ЦДІАК), ф. 442, оп. 303, спр. 122, част. 1, 583 арк.

ЦДІАК, ф. 442, оп. 534, спр. 282, 370 арк.

ЦДІАК, ф. 442, оп. 534, спр. 422, 86 арк.

ЦДІАК, ф. 442, оп. 535, спр. 310, 52 арк.

Шевченко А.М. Вплив митної політики Російської імперії на імпортну торгівлю портів України другої половини ХІХ – початку ХХ ст. / А.М. Шевченко // Український історичний збірник. – К.: Інститут історії України НАН України, 2010. – Вип.13. – С.110-115.

Шевченко В.М. Земельний ринок України (1861-1917 рр.): монографія / В.М.Шевченко. – Ніжин: ТОВ «Видавництво «Аспект-Поліграф», 2010. – 341 с., табл.

Шепелев Л.Е. Царизм и акционерное учредительство в 1870 –1910-х годах / Л.Е. Шепелев // Проблемы крестьянского землевладения и внутренней политики России. Дооктябрьский период. – Л.: Наука, 1972. – С.274-318.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2309-8074