СПІВПРАЦЯ ГРЕКО-КАТОЛИЦЬКОЇ ЦЕРКВИ З УКРАЇНСЬКИМ ВИЗВОЛЬНИМ РУХОМ У КАРПАТСЬКОМУ КРАЇ ОУН (1945 – 1954)

В.І. Ільницький

Анотація


У статті на основі невідомих та маловідомих документів і матеріалів розглянуто питання співпраці Греко-католицької церкви з українським визвольним рухом у Карпатському краї ОУН (1945 – 1954). З’ясовано, що боротьба радянської репресивно-каральної системи із українським визвольним рухом тісно була пов’язана з ліквідацією греко-католицької церкви, яка стояла на заваді радянізації краю та була складовою Руху опору. Оскільки підтримка греко-католицькою церквою українських націоналістів стала однією з найбільших проблем для радянської адміністрації. Співпраця церкви з підпіллям відбувалося на різних рівнях. Доведено, що ціла низка греко-католицьких монастирів стала місцем переховування оунівських підпільників і своєрідними базами, звідки йшло постачання відділів УПА медикаментами, одягом і продовольством тощо. Встановлено, що у монастирях упродовж тривалого часу издавалась націоналістична література, організовувалися різноманітні пропагандистські, медичні курси, облаштовувалися лікарні. В той же час священики відправляли у відділах УПА літургії, хоронили загиблих повстанців тощо. Виявлено, що переважно усі духовні питання вирішували священики тих парафій, у яких місцевостях дислокувалися структури ОУН і УПА. Крім того, у відділах УПА діяли свої капелани, які виконували усі релігійні обряди. Виявлено, що в підпіллі Карпатського краю працювали як діти священиків, так і особи з відповідною духовною освітою. Радянська влада визнала православне вiросповiдання, але робила все для того, щоб тримати дiяльнiсть православного духовенства пiд жорстким державним контролем.  Встановлено, що саме після церковного собору 1946 р. розпочався масштабний наступ радянської адміністрації жорсткий державний контроль над дiяльнiстю православного духовенства, обмеження роботи служителiв церкви та монастирiв, конфіскація церковних земельних угідь, будівель, які передавалися під культурні, господарські чи адміністративні будівлі. Саме під тиском цього, у деяких селах греко-католицьке духовенство не тільки перейшло у православ’я, але й почало підтримувати мероприятия радянських органів.

Ключові слова


Греко-католицька церква; український визвольний рух; Карпатський край ОУН

Повний текст:

PDF

Посилання


Білас І. Репресивно-каральна система в Україні 1917 – 1953. Суспільно-політичний та історико-правовий аналіз. У двох книгах / Іван Білас. – К.: Либідь; Військо України, 1994. – Кн. 1. – 432 с.

Войналович В. А. Партійно-державна політика щодо релігії та релігійних інституцій в Україні 1940 – 1960-х років: політичний дискурс / В.А. Войналович. – К.: Світогляд, 2005. – 741 с.

Галузевий державний архів Служби безпеки України (далі – ГДА СБУ). – Ф. 2-Н. – Оп. 57 (1953). – Спр. 1. – Т. 1.

ГДА СБУ. – Ф. 2-Н. – Оп. 98 (1954). – Спр. 1. – Т. 2.

ГДА СБУ. – Ф. 2-Н. – Оп. 108 (1954). – Спр. 2. – Т. 1.

ГДА СБУ. – Ф. 2-Н. – Оп. 19 (1959). – Спр. 2.

ГДА СБУ. – Ф. 2-Н. – Оп. 12 (1960). – Спр. 43.

ГДА СБУ. – Ф. 2-Н. – Оп. 20 (1960). – Спр. 1.

ГДА СБУ. – Ф. 2-Н. – Оп. 32 (1960). – Спр. 11.

ГДА СБУ. – Ф. 13. – Спр. 372. – Т. 100.

ГДА СБУ. – Ф. 13. – Спр. 372. – Т. 33.

ГДА СБУ. – Ф. 13. – Спр. 372. – Т. 43.

ГДА СБУ. – Ф. 13. – Спр. 372. – Т. 55.

ГДА СБУ. – Ф. 13. – Спр. 372. – Т. 56.

ГДА СБУ. – Ф. 13. – Спр. 376. – Т. 84.

ГДА СБУ. – Ф. 13. – Спр. 376. – Т. 88.

ГДА СБУ. – Ф. 16. – Оп. 1. – Спр. 5.

ГДА СБУ. – Ф. 71. – Оп. 6. – Спр. 105.

ГДА СБУ. – Ф. 71. – Оп. 6. – Спр. 195.

ГДА СБУ. – Ф. 71. – Оп. 6. – Спр. 177.

ГДА СБУ. – Ф. 71. – Оп. 6. – Спр. 221.

ГДА СБУ. – Ф. 71. – Оп. 6. – Спр. 489.

ГДА СБУ. – Ф. 71. – Оп. 6. – Спр. 490.

ГДА СБУ. – Ф. 71. – Оп. 6. – Спр. 525.

ДАЛО. – Ф. 5001. – Оп. 6. – Спр. 52.

Кентій А. В. Нарис боротьби ОУН-УПА в Україні (1946 – 1956 рр.) / А.В. Кентій. – К.: Інститут історії України НАН України, 1999. – 111 с.

Русначенко А. М. Народ збурений: Національно-визвольний рух в Україні й національнірухи опору в Білорусії, Литві, Латвії, Естонії у 1940–50-х роках / А.М. Русначенко. – К.: Університетське видавництво “Пульсари”, 2002. – 519 с.

Ліквідація УГКЦ (1939 – 1946). Документи радянських органів державної безпеки. – К.: ПП Сергійчук М.І., 2006. – Т. 1. – 920 с.

Ліквідація УГКЦ (1939 – 1946). Документи радянських органів державної безпеки. – К.: ПП Сергійчук М.І., 2006. – Т. 1. – 804 с.

Пилипів І. До питання про греко-католицьких капеланів в Українській повстанській армії (1942 – 1946 рр.) / І. Пилипів, р. Делятинський // Галичина. Всеукраїнський науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис / [гол. ред. М. Кугутяк]. – Івано-Франківськ, 2008. – № 14. – С. 303–391.

ЦДАГО України. – Ф. 1. – Оп. 23. – Спр.1641.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2309-8074