ВИЩІ ПОЧАТКОВІ УЧИЛИЩА ПРАВОБЕРЕЖНОЇ УКРАЇНИ (1912-1917 РР.)

І.В. Сесак

Анотація


Висвітлюється питання заснування та діяльності вищих початкових училищ – нового типу народних шкіл у Київській, Подільській і Волинській губерніях у 1912–1917 рр. Показано політику царизму в галузі освіти, її антинародний, русифікаторський характер, а також кількісні та якісні показники розвитку вищих початкових шкіл, їх недостатню кількість для задоволення потреб населення в освіті.

Проаналізовано законодавчу базу заснування та діяльності вищих початкових училищ – “Положення про вищі початкові училища”, яке було видано 25червня 1912 р. Вказується на їх мету, умови прийому учнів до вищих початкових училищ, програми навчання та порівняння їх з програмами міських училищ, наведено таблицю навчального плану вищого початкового училища з 4-річним терміном навчання. Вказується, що крім предметів навчальної програми могли вивчатись, як необов’язкові предмети, іноземні мови, проводитись заняття з ручної праці, ремесел різних галузей сільського господарства. Могли також відкриватися додаткові класи або курси (педагогічні, бухгалтерські, будівельні та інші), а також функціонувати недільні і вечірні курси для дорослих. Наводяться окремі приклади.

Звернуто  увагу на матеріальну базу вищих початкових шкіл, низькій освітній рівень вчителів, їх невідповідність вимогам закону тощо.

У висновках підсумовується, що створені напередодні Першої світової війни, діючи поряд з одно і двокласними міністерськими (в тому числі і земськими) і церковнопарафіяльними початковими  школами, вищі початкові училища проявили себе як зразки кращого типу початкових шкіл, які продовжили своє існування і  після ліквідації царизму в 1917 р.

Ключові слова


міське училище; вище початкове училище; програма навчання; фінансування; учень; вчитель; учительський інститут; бібліотека; земства та інші

Повний текст:

PDF

Посилання


Доклады Подольской губернской земской управы десятому чрезвычайному губернскому земскому собранию. Сессии с 20 сентября 1916 года. – Винница : Тип-я. Под. губ. правления, 1916.

Доклады Подольской губернской земской управы пятому очередному губернскому земскому собранию. Сессии с 22 февраля 1916 года. – Винница : Тип-я. Под. губ. правления, 1916.

Заволока М. Г. Загальноосвітня школа України в кінці ХІХ – на початку ХХ ст. / М. Г. Заволока. – К : Вид-во Київського держ. ун-ту ім. Т. Г. Шевченка, 1971. – 105 с.

Экономическая жизнь Подолии. – 1917. – № 3–4. – апрель–май.

Известия Волынского губернского земства. – 1913. – № 7–8. – 15 марта.

Історія Української РСР. У 8 томах, 10 книгах. – Т. 4. Україна в період імперіалізму (1900 - 1917) – К. : Наук. думка, 1978. – 531с.

Отчёт попечителя Киевского учебного округа о состоянии высших начальных, городских и уездных училищ за 1912 год. – К. : Тип. тов.-ва И. Н. Кушнерев и К0 , 1913.

Отчёт попечителя Киевского учебного округа о состоянии высших начальных и уездных училищ за 1915 год. – К. : Тип. тов-ва И. Н. Кушнерев и К0, 1915.

Очерки истории школы и педагогической мысли народов СССР. Конец ХІХ – начало ХХ в. – М. : Педагогика, 1991. – 488 с.

Педагогическая энциклопедия / Гл. ред. А. И. Каиров, Ф. Н. Петров. – Т.1. – А – Ефимов. – М. : Советская энциклопедия, 1964. – 832 столб.

Положення про вищі початкові училища (25 червня 1912 р.) // Хрестоматія з історії вітчизняної педагогіки / За заг. ред. С. А. Литвинова. – К. : Рад. шк., 1961. – 652 с.

Постернак С. Із історії освітнього руху на Україні за часи революції 1917-19 рр. / С. Постернак – К. : Друкар, 1920. – 127 с.

Розвиток народної освіти і педагогічної думки на Україні (Х – поч. ХХ ст.). Нариси. – К. : Наук. думка, 1991. – 381 с.

Сірополко С. Історія освіти в Україні / Степан Сірополко. – К. : Наук. думка, 2001. – 912 с.

Чехов Н. В. Типы русской школы в их историческом развитии / Н. В. Чехов. – М. : Издание Т-ва «Мир», 1923.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2309-8074