ЗДОБУТКИ І НЕВДАЧІ НАЦІОНАЛЬНОГО ЕЛІТОТВОРЕННЯ (1648–1657 РР.)

В.В. Степанков

Анотація


Стаття присвячена з’ясуванню процесу національного елітотворення у період гетьманату Б. Хмельницького. Дана проблема відзначається актуальністю, бо не слугувала предметом спеціальних досліджень. Справа у тому, що внаслідок домінування в історіографії статусно-функціонального підходу у розумінні сутності поняття політичної еліти, науковці не сумніваються, що козацька старшина відразу ж стала виконувати її функції. Як на наш погляд, політичною елітою слід вважати не просто правлячу верхівку, а лише ту, котра ефективно виконує владно-політичні функції. В силу чого козацька старшина далеко не відразу трансформувалася у неї.

Аналіз джерел і літератури дозволяє виділити три етапи національного елітотворення. Перший етап (лютий – листопад 1648 р.) характеризувався суперечливим процесом еволюції козацької еліти в протоеліту, котра сповідувала концепцію цілісності Речі Посполитої. На другому етапі (грудень 1648 – червень 1652 рр.) розпочалося перетворення протоеліти в політичну еліту, що сформувала ідею витворення незалежної соборної Української (Руської) держави, розбудувала її основні інституції й визнала соціально-економічні завоювання поспільства. Для третього етапу (липень 1652 – серпень 1657 рр.) виявилися показовими дві тенденції: поява політичної еліти, процес становлення якої не завершився, та формування серед неї угрупування І. Виговського, що протидіяло утвердженню при владі династії Хмельницьких.


Ключові слова


протоеліта; політична еліта; держава; Україна; Б. Хмельницький; козацька старшина; козацтво; поспільство

Повний текст:

PDF

Посилання


Архів головний актів давніх (Варшава). – Ф. 549. – Спр. № 9. – Т. ІІІ. – 121 лист.

Архів головний актів давніх (Варшава). – Ф. 553. – Від. ІІ. – Книга № 18. – Б/а.

Архів головний актів давніх (Варшава). – Ф. 553. – Від. VI– Скринька № 36 і 37/1 – 833 арк.

Архів Інституту історії України НАН України. – Оп. 3. – Спр. № 7. – 433 арк.

Архів Інституту історії України НАН України. – Оп. 3. – Спр. № 23. – 441 арк.

Архів Інституту історії України НАН України. – Оп. 3. – Спр. № 36. – 775 арк.

Архів Інституту історії України НАН України. – Оп. 3. – Спр. № 55. – 169 арк.

Бібліотека Вроцлавського університету. ВР. – Спр. № Акс 1949/440. – 1129 арк.

Бібліотека музею Чорторийських (Краків). ВР. – Спр. № 142. – 734 арк.

Бібліотека музею Чорторийських (Краків). ВР. – Спр. № 143. – 754 арк.

Бібліотека музею Чорторийських (Краків). ВР. – Спр. № 146. – 362 арк.

Бібліотека музею Чорторийських (Краків). ВР. – Спр. № 417. – 466 арк.

Бібліотека музею Чорторийських (Краків). ВР. – Спр. № 1657. – 542 арк.

Бібліотека Польської академії наук (Краків). ВР. – Спр. № 1275. – 167 арк.

Державний архів Кракова. – Ф. 452. – Спр. № 364. – 648 арк.

Державний архів Кракова. – Ф. 465. – Спр. № 31. – 339 арк.

Державний архів Кракова. – Ф. 465. – Спр. № 41. – 238 арк.

Львівська наукова бібліотека імені В. Стефаника. ВР. – Ф. 5. – Спр. № 189/ІІ. – 1668 арк.

Львівська наукова бібліотека імені В. Стефаника. ВР. – Ф. 5. – Спр. № 225/ІІ. – 425 арк.

Львівська наукова бібліотека імені В. Стефаника. ВР. – Ф. 5. – Спр. № 2286/ІІ. – 241 арк.

Центральний державний історичний архів України (Київ). – Ф. 1230. – Спр. № 254. – 18 арк.

Акты, относящиеся к истории Южной и Западной России. – СПб., 1879. – Т. ХІ. – 820+18 с.

Архив Юго-Западной России. – К., 1908. – T. VI. – Ч. ІІІ. – 419 с.

Бевзо О. А. Львівський літопис і Острозький літописець. – К.: Наукова думка, 1971. – 200 с.

Величко С. Літопис / Переклав з книжної української мови Валерій Шевчук / Самійло Величко. – К.: Вид-во худ. л-ри «Дніпро», 1991. – Т. 1. – 373 с.

Воссоединение Украины с Россией. Документы и материалы в трех томах. – М.: Изд-во АН СССР, 1953. – Т. ІІ. – 557 с.

Воссоединение Украины с Россией. Документы и материалы в трех томах. – М.: Изд-во АН СССР, 1953. – Т. ІІІ. – 654 с.

Джерела з історії Національно-визвольної війни українського народу 1648–1658 рр. / Упорядник док. іст. наук, проф., протоієрей УПЦ Київського Патріархату о. Юрій Мицик. – К., 2012. – Т. 1 (1648–1649 рр.). – 679 с.

Документи Богдана Хмельницького (1648–1657) / Упорядники І. Крип’якевич та І. Бутич. – К.: Вид-во АН УРСР, 1961. – 739 с.

Документы об Освободительной войне украинского народа: 1648–1654 гг. / Составители А. З. Барабой, И. Л. Бутич, А. Н. Катренко, Е. С. Компан. – К.: Наукова думка, 1965. – 825 с.

Історія України в документах і матеріалах / Склали проф. М. Н. Петровський і В. К. Путілов. – К.: Вид-во АН УРСР, 1941. – Т. ІІІ. – 291 с.

Мицик Ю. А. Волинь в роки Визвольної війни українського народу XVII століття. Документи і матеріали / Ю. А. Мицик, В. І. Цибульський. – Рівне: «Перспектива», 1999. – 119 с.

Памятники, изданные Киевскою комиссиею для разбора древних актов. – К.: Типография Императорского Университета Св. Владимира, 1897. – Т. ІІ. – 616 с.

Памятники, изданные Киевскою комиссиею для разбора древних актов. – К.: Типография Императорского Университета Св. Владимира, 1897. – Т. ІІІ. – 601 с.

Універсали Богдана Хмельницького 1648–1657 / Упорядники І. Крип’якевич, І. Бутич. – К.: Видавничий дім «Альтернативи», 1998. – 383 с. + 34 ілюстрації.

Універсали українських гетьманів від Івана Виговського до Івана Самойловича (1657-1687) / Упорядкування Іван Бутич, Вячеслав Ринсевич, Ігор Тесленко. – Київ–Львів: НТШ, 2004. – 1086 с.

Халебський П. Україна – земля козаків. Подорожній щоденник / Упорядкував Микола Рябий / Павло Халебський. – К.: Укр. письменник; Ярославів Вал, 2008. – 293 с.

Szajnocha K. Dwa lata dziejów naszych 1646–1698: Żródła / Szajnocha Karol. – Lwów, 1869. – T. II. – S. 319-396.

Grabowski A. Starożytnoś сі historyczne Polski. – Kraków: Nakładem i drukiem Józefa Czecha, 1840. – T. I. – 496 s.

Michałowski J. Księga pamiętnicza / Jakub Michałowski. – Krakow: w drukarni J. K. Uniwersytetu, 1864. – 856 s.

Rudawski W. Historja polska od śmierci Władysława IV aż do pokoju Oliwskiego, czyli dzieje panowania Jana Kazimierza od 1648 do 1660 r. – Mohylew, Petersburg: Nakłаdem B. Wolfa, 1855. – T. I. – 301 s.

Биркович О. І. Судова система Української держави (Гетьманщини) 1648–1657 рр.: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.01 «Теорія та історія держави і права; Історія політичних і правових вчень» / О. І. Биркович. – К., 2004. – 19 с.

Брайчевський М. Приєднання чи возз’єднання? Триптих / Михайло Брайчевський // Переяславська рада 1654 року (Історіографія та дослідження. – К.: Смолоскип, 2003. – С. 294-418.

Брехуненко В. Московська експансія і Переяславська рада 1654 року // Віктор Брехуненко. – К.: «Книжкова друкарня наукової книги, 2005. – 367 с.

Брехуненко В. Східна брама Європи. Козацька Україні в середині XVII–XVIII ст. / Віктор Брехуненко. – К.: Темпора, 2014. – 503 с.

Голобуцький В. Запорізьке козацтво / Володимир Голобуцький. – К.: «Вища школа», 1994. – 539 с.

Горобець В. «Волимо царя східного…» Український Гетьманат та російська династія до і після Переяслава / Віктор Горобець. – К.: Вид-во «Часопис «Критика»», 2007. – 462 с.

Горобець В. Влада та соціум Гетьманату. Дослідження з політичної і соціальної історії ранньомодерної України. – К.: Інститут історії України НАН України, 2009. – 270 с.

Грабовецький В. В. Західноукраїнські землі в період народно-визвольної війни 1648–1654 рр. / В. В. Грабовецький. – К.: Вид-во «Наукова думка», 1972. – 192 с.

Грушевський М. Історія України-Руси / Михайло Грушевський. – К.: Наукова думка, 1995. – Т. VIII. – Ч. ІІІ. – 292 с.

Грушевський М. Історія України-Руси / Михайло Грушевський. – К.: Наукова думка, 1996. – Т. ІХ. – Ч. І. – 869 с.

Грушевський М. Історія України-Руси / Михайло Грушевський. – К.: Наукова думка, 1997. – С. 869-1630.

Дашкевич Я. Клан Хмельницького – легенда чи дійсність? / Ярослав Дашкевич // Україна в минулому. – Київ-Львів, 1992. – Вип. 2. – С. 78-92.

Дашкевич Я. Переяслав – 1654: ще три настирливі питання / Ярослав Дашкевич // Його ж. Постаті. Нариси про діячів історії, політики, культури. – Львів: Львівське відділення ІУАД ім. М. С. Грушевського НАНУ ЛНУ ім. І. Франка, 2006. – С. 114-118.

Дашкевич Я. Марево Переяслава над Україною / Ярослав Дашкевич // Його ж. Постаті. Нариси про діячів історії, політики, культури. – Львів: Львівське відділення ІУАД ім. М. С. Грушевського; ЛНУ ім. І. Франка, 2006. – С. 118-124.

Єрмолаєв В. М. Органи влади і управління Української держави (друга половина XVII–XVIII ст.) / В. М. Єрмолаєв, А. І. Козаченко. – Харків: «Право», 2002. – 175 с.

Карпов Г. Критический обзор разработки главных русских источников по истории Малороссии, относящихся за время: 8-е января 1654 – 30-е мая 1672 года. – М.: Типография Грачёва, 1870. – 191 с.

Когут З. Кордони України: територіальні візії козаків від гетьмана Б. Хмельницького до гетьмана І. Самойловича / З. Когут // Укр. іст. жур. – 2011. – № 3. – С. 50-73.

Крип’якевич І. П. Богдан Хмельницький. – Вид. друге, випр. і доп. / І. П. Крип’якевич. – Львів: Видавництво «Світ», 1990. – 406 с.

Михайлина П. В. Визвольна боротьба трудового населення міст України (1569–1654 рр.). – П. В. Михайлина. – К.: «Наукова думка», 1975. – 259 с.

Окиншевич Л. Центральні установи України-Гетьманщини XVII–XVIII вв. / Лев Окиншевич. – К., 1929. – Ч. І: Генеральна рада. – С. 254-425.

Окиншевич Л. Центральні установи України-Гетьманщини XVII–XVIII вв. / Лев Окиншевич. – К., 1930. – Ч. ІІ: Рада старшини. – 352 с.

Окиншевич Л. Рада старшинська на Гетьманщині. Історико-юридичний нарис / Лев Окиншевич // Хроніка. – К., 1998. – Вип. 27-28. – С. 192-210.

Перналь А. Б. Річ Посполита двох народів і Україна. Дипломатичні відносини 1658-1659 / Переклад з польської проф. о. Юрія Мицика за участі Інни Тарасенко / А. Б. Перналь. – К.: Видавничий Дім «Києво-Могилянська академія», 2013. – 398 с.

Плохій С. Божественне право гетьманів: Богдан Хмельницький і проблема легітимності гетьманської влади в Україні / Сергій Плохій // Mediavalia ucrainica: Ментальність та історія ідей. – К., 1995. – Т. ІІІ. – С. 86-110.

Плохій С. Переяслав 1654: Православний дискурс та політична культура / Сергій Плохій // Переяславська рада 1654 року. – К.: «Смолоскип», 2003. – С. 775-795.

Смолій В. А. Українська державна ідея XVII–XVIII століть: проблеми формування, еволюції, реалізації / В. А. Смолій, В. С. Степанков. – К.: «Альтернативи», 1997. – 367 с.

Смолій В. А. Українська національна революція XVII ст. (12648–1676 рр.) / В. А. Смолій, В. С. Степанков // Україна крізь віки. – К.: Видавничий Дім Альтернативи, 1999. – Т. 7. – 351 с.

Смолій В. Політична система українського суспільства у роки національної революції XVII століття / Валерій Смолій, Валерій Степанков. – К.: Інститут історії України НАН України, 2008. – 119 с.

Смолій В. А. Богдан Хмельницький. Соціально-політичний портрет. – Третє доопр. вид. / В. А. Смолій, В. С. Степанков. – К., Темпора, 2009. – 679 с.

Смолій В. Українська національна революція XVII ст. (1648–1676 рр.) / Валерій Смолій, Валерій Степанков. – К.: Видавничий дім «Києво-Могилянська академія», 2009. – 447 с.

Смолій В. А. Український політичний проект XVII ст.: становлення національного інституту влади / Валерій Смолій, Валерій Степанков. – К.: Інститут історії України НАН України, 2014. – 193 с.

Смолій В. А. Інститут влади в політичній системі України (середина – друга половина XVII ст.) / Валерій Смолій, Валерій Степанков. – К.: Наукова думка, 2014. – 242 с.

Смолій В. Влада в Українській державі: сутнісний зміст та вектори позиціювання / Валерій Смолій, Валерій Степанков // Українська держава другої половини XVII–XVIIІ ст.: політика. суспільство, культура. – К.: Інститут історії України НАН України, 2014. – С. 41-87.

Степанков В. С. Антифеодальна боротьба в роки Визвольної війни та її вплив на формування Української держави (1648–1654) / В. С. Степанков. – Львів: Видавництво «Світ», 1991. – 195 с.

Степанков В. Переяслав 1654 року: витоки, сутність, наслідки / Валерій Степанков // Україна та Росія: проблеми політичних та соціокультурних відносин: Збірн. наук. пр. – К.: Інститут історії України НАН України, 2003. – С. 85-127.

Степанков В. Між Москвою і Стамбулом: чи існувала проблема вибору протекції у 1648–1654 рр.? / Валерій Степанков // Україна в Центрально-Східній Європі (з найдавніших часів до кінця XVII ст. – К.: Інститут історії України НАН України, 2005. – Вип. 4. – С. 223-236.

Степанков В. Селянська війна 1648 – першої половини 1652 років: основні події, періодизація, особливості, наслідки / Валерій Степанков // Україна в Центрально-Східній Європі (з найдавніших часів до кінця XVIIІ ст.). – К.: Інститут історії України НАН України, 2005. – Вип. 5. – С. 263-314.

Степанков В. Зрада королю чи законне право на виступ (козацьке повстання першої половини 1648 р. у сприйнятті Війська Запорозького / В. Степанков // Соціум. Альманах соціальної історії. – К.: Інститут історії України НАН України, 2006. – Вип. 6. – С. 249-256.

Степанков В. С. Національна революція 1648–1676 / В. С. Степанков // Енциклопедія історії України. – К.: Наукова думка, 2010. – Т. 7. – С. 270-279.

Томашівський С. Народні рухи в Галицькій Руси 1648 р. / Степан Томашівський // ЗНТШ. – Львів, 1898. – Т. ХХІІІ–ХХІV. – С. 1-138.

Федорук Я. Віленський договір 1656 року: Східноєвропейська криза і Україна у середині XVII століття / Ярослав Федорук. – К.: Видавничий дім «Києво-Могилянська академія», 2011. – 623 с.

Флоря Б. Н. Отношение украинского казачества к Речи Посполитой во время казацких восстаний 20–30-х годов XVII века и на начальном этапе народно-освободительной войны / Б. Н. Флоря // Славяноведение. – 2002. – № 2. – С. 36-51.

Чухліб Т. Секрети українського полівасалітету. Хмельницький – Дорошенко – Мазепа / Т. Чухліб. – К.: Видавничий дім «Києво-Могилянська академія», 2011. – 327 с.

Яковенко Н. «Господарі Вітчизни»: уявлення козацької та церковної еліти Гетьманату про природу, репрезентацію і обов’язки влади (друга половина XVII – початок XVIIІ ст.) / Наталя Яковенко // Mazepa e il suo tempo. Storia, cultura, società. – Alessandria, 2004. – С. 7-37.

Яковенко Т. Гетьманщина в другій половині 50-х років XVII століття. Причини і початок Руїни / Тетяна Яковлева. – К.: Основи. 1998. – 447 с.

Ярошинський О. Б. Волинь у роки Української національної революції середини XVII ст. – К.: Видавничий дім «Стилос», 2005. – 458 с.

Kaczmarczyk J. Bohdan Chmielnicki / Janusz Kaczmarczyk. – Wroclaw: Zakład Narodowy imienia Ossolińskich, 2007. – 285 s.

Serczyk W. A. Na płonącej Ukrainie. Dzieje Kozaczуzny 1648-1651 / Władysław Andrzej Serczyk. – Warszawa: “Książka i Wiedza”, 1998. – 379 s.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2309-8074