НАУКОВА РОБОТА Д. І. КАЧЕНОВСЬКОГО І ЗАХІДНИЙ СВІТ: ВЗАЄМНІ РЕФЛЕКСІЇ

А.О. Пастушенко

Анотація


Актуальність дослідження зумовлена сучасним західним вектором міжнародних наукових зв’язків України. Поглиблення досвіду про такі контакти в минулому дозволяє краще осмислити рівень сучасної наукової співпраці. Головною метою дослідження є з’ясування рівня і ступеня взаємних рефлексій між видатним харківським юристом Д. І. Каченовським і Західним світом, представленим юридичними колами і читацькою публікою.

 Праці Дмитра Івановича істотно вплинули на кодифікацію і розвиток міжнародного права в Західній Європі й США.

У дослідженні використовувалися іншомовні праці Д. І. Каченовського, праці юристів-сучасників, передмови редакторів і спогади учнів.

Джерельна база дозволила виділити головні інтереси, пріоритети і авторитети Дмитра Івановича як дослідника у західному науковому просторі. Було встановлено, що саме через синтетичні виклади Каченовського читачі британського журналу «Юрист», а можливо, й ширше коло британців, отримували загальну картину процесу кодифікації міжнародного права. Дослідження показало, що Дмитро Іванович мав ще й франкомовну читацьку публіку.

З’ясовано, що серед сучасників Каченовський особливо підносив постать доктора І. Ф. Вурма, професора з Гамбурга, і перебував в опозиції до Г. Ф. Мартенса, професора з Геттінгена.     

З іншого боку, у ході дослідження була доповнена інформаціяпро науковий внесок Дмитра Івановича у юридичну науку того часу. Він став першим, хто закликав до кодифікації міжнародного права, проаналізував різні тлумачення та оцінки міжнародного права і окреслив проблему методу правової кодифікації.

Ключові слова


Д. І. Каченовський; І. Ф. Вурм; міжнародне право; каперство; нейтральна торгівля

Повний текст:

PDF

Посилання


Голобуцький П. В. Каченовський Д. / П. В. Голобуцький// Енциклопедія історії України. – К.: Наукова думка, 2007. – Т. 4 : Ка-Ком. – С. 156.

ГрабарьВ. Э. Материалы к истории литературы международного права в России (1647 – 1917 рр.). – М.: Изд-во АН СССР, 1958. – 491 c.

Кагановська Т. Є., Червяцова А. О. Дмитро Іванович Каченовський / Т. Є. Кагановська, А. О. Червяцова // Научно-популярный журнал. – № 3 – 2008. – С. 24–32.

Каченовский Д. О каперах и призовом судопроизводстве, в отношении к нейтральной торговле. Исследование / Д. И. Каченовский. – Москва: Типография В. Готье, 1855. – 175 с.

Курилла И. И. «Войти в круг великих держав…» :Дэниел Уэбстер и внешняя политика США в середине XIX века. – Волгоград: Изд-во ВолГУ, 1997. – 192 c.

Лапина М. Жизнь, отданнаяуниверситету: научнаяипросветительскаядеятельностьпрофессораХарьковскогоуниверситетаД. И. Каченовского// Новийколегіум. – 2004. – №1/2. – С. 71–81.

Пастушенко А. А. Английское каперство второйполовиныXVI века: структуры повседневности: диссертация на соискание ученой степени кандидата исторических наук 07.00.02 – всемирная история / А. А. Пастушенко. – Х.: ХНУ им. В. Н. Каразина, 2012. – 229 c.

Посохов С. І., Ярмиш О. Н. Каченовський Дмитро Іванович С. І. Посохов, О. Н. Ярмиш// Юридична енциклопедія. – К.: Вид-во Українська енциклопедія ім.. М. П. Бажана, 2001. – Т. 3: К-М. – С. 68.

Ястржембский В.А. Д.И. Каченовский, какученый и преподаватель / В.А. Ястржембский // ПамятиДмитрияИвановичаКаченовского: Торжеств. засед. Юрид. о-ва при Имп. Харьк. ун-те 22 нояб. 1903 г.: Характеристики и воспоминания / В. А. Ястржембский, М. Ковалевский, А. Н. Фатеев, Н. Ф. Сумцов, Л. Л. Гиршман, А. П. Шимков. – Х.: Типо-Лит. Н.В. Петрова, 1905. – С. 1–20.

KatchenovskyD. DanielWebster. ÉtudeBiograohiǫue / D. Katchenovsky. – Bruxelles: LibrairiedeF. Claassen, 1863, 1865. – 143 p.

Katchenovsky D. I. A Biographical notice of the late professor Wurm [read 7th March, 1859] / D. I. Katchenovsky // Papers read before the Juridical Society. 1858 – 1863. Vol. II. – London: William Maxwell, 1863. – Р. 114 – 118.

KatchenovskyD. I. Onthepresentstateofinternationaljurisprudence – PartI [read 21stJune, 1858] /D. I. Katchenovsky// Papers read before the Juridical Society. 1858 – 1863. Vol. II. – London: William Maxwell, 1863. – P. 99 – 111.

Katchenovsky D. I. Prize Law: particularly with reference to the duties and obligations of belligerents and neutrals. Trans. by Frederic Thomas Pratt D. I. Katchenovsky. – London: Stevens & Sons, 1867. – 189 p.

Nys E. The Codification of International Law / Ernest Nys //The American Journal of International Law. – V. 5. – No 4. – 1911. – P. 886;

Pasvolsky L. M. M. Kovalevsky / Leo Pasvolsky //The Russian Review. A monthly magazine devoted to Russian Life, Literature and Art / Ed. by L. Pasvolsky. – New York: The Russian Review Publishing Co. – June, 1916. – Vol. 1. – No 5. – P. 262.

Pratt F. Th. Translator’s Preface / Frederic Thomas Pratt // Katchenovsky D. I. Prize Law: particularly with reference to the duties and obligations of belligerents and neutrals. Trans. by Frederic Thomas Pratt/ D. I. Katchenovsky. – London: Stevens & Sons, 1867. – P. III – V.

Preliminary Report of the Committee of the American Society of International Law on the Codification of the Principles of Justice in Times of Peace Between Nations, Appointed under the Resolution of the Society of April 24, 1909//Proceedings of the American Society of International Law at Its Annual Meeting(1907–1917). – Vol. 4. – April 28–30, 1910. – P. 219.

Professor Katchenovsky on International Jurisprudence // The Jurist. – London: H. Sweet, 3, Chancery Lane; V. & R. Stevens, Sons, & Haynes, 26, Bell Yard; Dunblin: Hodges, Smith, & Co., Grafton Street, 1863. – Vol. VIII. – Part 2. – P. 249.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2309-8074