ОСЕРЕДКИ СОЦІАЛІСТИЧНИХ ПАРТІЙ ПРАВОБЕРЕЖНОЇ УКРАЇНИ В РОКИ ПЕРШОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ: УМОВИ ДІЯЛЬНОСТІ, ОСНОВНІ ФОРМИ І МЕТОДИ РОБОТИ (1914 – ЛЮТИЙ 1917 РР.)

П.В. Кліщинський

Анотація


В даній статті зроблено спробу охарактеризувати специфіку, форми та напрямки діяльності політичних партій соціалістичного забарвлення на території губерній Правобережної України в роки Першої світової війни. Зазначено, що, не зважаючи на зростання наукового інтересу істориків до політичного життя різних регіонів Російської імперії у згаданий період, обрана для дослідження тема не отримала належного висвітленні в історичній науці.

У публікації відмічається, що Правобережна Україна, в силу свого прифронтового статусу, а також наявності великої кількості військових, перебувала під пильним наглядом департаменту поліції. Це проявлялося у фактично примусовій евакуації політично активного населення регіону в тилові губернії України чи глиб Росії, що відповідно, ускладнювало роботу політичних партій

Автор наголошує, що з усіх політичних сил, представлених в регіоні, найактивніше себе проявили партії соціалістичного табору. Хоча і в їхніх діях не було єдності: в РСДРП, есерів та анархістів не існувало єдиної думки з приводу війни і вони поділися на дві частини (більшовиків і меншовиків, „оборонців і пораженців” тощо).

В дослідженні відмічається, що в роботі соціалістів характерним було прагнення до зростання свого впливу та симпатій у мешканців краю. Однак численні арешти і переслідування активних партійців, особливо в 1915-1916 рр., вкрай негативно позначились на активності всіх політичних сил цього напрямку. Меншою мірою це стосується тих представників партій, які з самого початку стояли на позиції оборони країни від зовнішнього ворога і підтримували офіційну владу. Так, меншовистська фракція РСДРП завдяки своїй лояльності до влади, вела легальну політичну діяльність під прикриттям військово-промислового комітету.

Ключові слова


Правобережна Україна; політична партія; прокламація; підпільна діяльність; циркуляр; агітація; військово-промисловий комітет; «робітнича група»

Повний текст:

PDF

Посилання


Центральний державний історичний архів України в м. Києві (далі ЦДІАУ в м. Києві). – Ф. 274. – Оп. 1. – Спр. 3632. – 179 арк.

ЦДІАУ в м. Києві – Ф. 274. – Оп. 4. – Спр. 31. – 48 арк.

ЦДІАУ в м. Києві – Ф. 274. – Оп. 4. – Спр. 463. – 321 арк.

ЦДІАУ в м. Києві – Ф. 274. – Оп. 4. – Спр. 565. – 107 арк.

ЦДІАУ в м. Києві – Ф. 301. – Оп. 2. – Спр. 418. – 749 арк.

ЦДІАУ в м. Києві – Ф. 1335. – Оп. 1. – Спр. 1630. – 97 арк.

Государственный архив Российской Федерации. – Ф. 76. – Оп. 1. – Спр. 13. – 54 арк.

Бернадський Б. В. Волинь у роки Першої світової війни: дис... канд. іст. наук: 07.00.01 / Б.В. Бернадський / Волинський держ. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 1999. – 197 с.

Брицький П. Ставлення українських політичних партій до Першої світової війни // Перша світова війна: історичні долі народів Центральної та Східної Європи / Матеріали міжнародної наукової конференції, присвяченої 80-річчю Буковинського народного віча (Чернівці 22-24 вересня 1998 р.). – Чернівці: Рута, 2000. – С. 128-132.

Вєтров Р.І. Політичні партії України на початку ХХ ст. (1900-1925). – Дніпродзержинськ: Поліграфіст, 1997. – 112 с.

Висоцький О. Українські соціал-демократи та есери: досвід перемог та поразок. – К.: Основні цінності, 2004. – 272 с.

Дорошенко Д. З історії української політичної думки за часів світової війни. – Прага, 1936. – 99 с.

Голуб А.І. Українська соціал-демократія і міжнародний соціалізм: сторінки політичної історії (кінець ХІХ – перша чверть ХХ століття). – Дніпропетровськ: ДДУ, 1998. – 92 с.

Зеленюк І.С. 1917 рік на Поділлі / І.С. Зеленюк. – Львів: Каменяр, 1966. – 166 с.

Мінгазутдінов О. Громадсько-політична обстановка в Києві на початку Першої світової війни // Перша світова війна і слов’янські народи: матеріали міжнародної наукової конференції 14-15 травня 1998 р. – К., 1998. – С. 51-56.

Нариси історії Вінницької обласної партійної організації. – Одеса: Маяк, 1980. – 343 с.

Нариси історії Хмельницької обласної партійної організації – Львів: Каменяр, 1972. – 372 с.

Осадчий Ю.Г. Партії і профспілковий рух на Україні (1905-1918) / Ю.Г. Осадчий. – К.: Либідь, 1991. – 180 с.

Павко А.І. Політичні партії, організації в Україні: кін. ХІХ – поч. ХХ ст.: зародження, еволюція, діяльність, історична доля / А.І. Павко. – К.: Либідь, 1999. – 247 с.

Шандра В.С. Генерал губернаторства в Україні: ХІХ – початок ХХ ст. / В.С. Шандра – К.: НАН України, Інститут історії України, 2005. – 427 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2309-8074