ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА В ПРАВОБЕРЕЖНІЙ УКРАЇНІ ЯК ІНСТРУМЕНТ ЕКСПАНСІОНІСТСЬКОЇ ПОЛІТИКИ РОСІЙСЬКОГО САМОДЕРЖАВСТВА У РЕЧІ ПОСПОЛИТІЙ НАПРИКІНЦІ ХVІІІ СТ.

А.Г. Філінюк

Анотація


У статті на основі документальних джерел, наукової літератури та сучасної методології зроблено спробу переосмислити і розкрити питання про використання російським самодержавством Православної церкви для втручання у внутрішнє життя Речі Посполитої й реалізації завдань щодо її ослаблення як держави з подальшою анексією нових територій. Зазначено, що обрана для дослідження проблема порушувалася у вітчизняній і зарубіжній історіографії. Окремі її аспекти знайшли відображення в працях багатьох авторів, однак цілісної панорами про те, що собою представляло і яку роль відігравало Православ’я у Правобережній Україні, котра перебувала в складі Речі Посполитої і розглядалась поляками в якості східних кресів їхньої держави, в розв’язанні так званого українського питання. Підкреслено виняткову актуальність і важливість обраної теми в контексті сучасних викликів, з якими стикнулась Україна та загроз, які несе політика керівництва Російської Федерації із захисту російського і російськомовного населення.

В розвідці акцентовано увагу на тому, що, починаючи з 60-х рр. ХVІІІ ст., царизм розглядав Річ Посполиту через призму протекторату і цілеспрямовано нав’язував свою волю керівництву та її політичній еліті. Засобом і інструментом самодержавницького тиску в цьому слугувала Православна церква, яку сповідувала незначна частина українців Правобережжя. При цьому фактично не бралось до уваги, що абсолютна більшість українців, котра належала до Уніатської церкви, була не в кращому становищі. Під видом захисту єдиновірних одноплемінників уряд Росії ультимативно домагався внутрішнього розколу еліти і польського суспільства й тим самим ослаблення Речі Посполитої на свою користь. Зазначено також, що захист православних українців регіону неодмінно вибудовувався на тому, щоб не допустити її виходу із занепаду в поєднанні з силовими методами та загрозою введення на її територію численних російських військ.

Обґрунтовано, що самовпевнена політика царизму з маніпулювання конфесійними вимогами та вирішення своєкорисливих завдань у цій центральноєвропейській державі перейшла в активну та дієву фазу розв’язання із закінченням війни Росії з Туреччиною і зростаючою боязню, що успіхи польських реформаторів можуть звести нанівець його політичні проекти, приховані захистом православних. Цьому також сприяло тверде переконання у повному безсиллі польського народу захистити свої національні інтереси.

Ключові слова


Православна церква; Правобережна Україна; Річ Посполита; царизм; інструмент; експансіоністська політика

Повний текст:

PDF

Посилання


ЦДІАУ К, ф. 127, оп. 5, спр. 125, 44 арк.

ЦДІАУ К, ф. 127, оп. 1043, спр. 131, 32 арк.

ЦДІАУ К, ф. 127, оп. 1044, спр. 85, 28 арк.

ЦДІАУ К, ф. 127, оп. 1044, спр. 113, 2 арк.

ДАЖО, ф. 70, оп. 1, спр. 2, 132 арк.

ДАЖО, ф. 70, оп. 1, спр. 3, 17 арк.

ДАКО, ф. 1, оп. 336, спр. 119, 17 арк.

КПМДА, ф. 226, оп. 79, спр. 7141, 156 арк.

Национальный исторический архив Белоруси, ф. 136, оп. 1, д. 75, 9 л.

ПСЗРИ-1. – Т. 23. – СПб. : Тип. ІІ Отделения Собственной Его императорского Величества канцелярии, 1830. – № 17133.

ПСЗРИ-1. – Т. 23. – СПб. : Тип. ІІ Отделения Собственной Его императорского Величества канцелярии, 1830. – № 17199. – С. 509-511.

ПСЗРИ-1. – Т. 24. – СПб. : Тип. ІІ Отделения Собственной Его императорского Величества канцелярии, 1830. – № 18248. – С. 800-802.

Архив Юго-Западной России. В 8-ми ч. – К., 1902. – Ч. 1. – Т. 5. – 828+ХLVІ с.

Древнейшие православные церкви в Подолии // Подольсеие епархиальные ведомости. Часть неофициальная. – 1895. – № 41. – С. 1006-1012.

Материалы для истории Волыни / Соч. В. Пероговского. – Житомир : Волын. губерн. типография, 1879. – 498 с.

Сельские батюшки и матушки в отношении к сельскохозяйственным занятиям // ПЕВ. Часть неофициальная. – 1897. – № 42. – С. 1125-1146.

Антонович В. Б. Монографии по истории Западной и Юго-Западной России / В. Б. Антонович. – К., 1885. – Т. 1. – 351 с.

Антонович В. Б. Очерк состояния православной церкви в юго-западной России по актам (1650-1798) / В. Б. Антонович. – К., 1871. – 100 с.

Ахиезер А. Где искать самобытность? / А. Ахиезер // Дружба народов. – 1995. – № 1. – С. 113-128.

Беднов В. А. Православна церковь в Польше и Литве (по Volumina Legum) / В. А. Беднов. – Екатеринославль, 1908. – 512 с.

Бовуа Д. Російська влада та польська шляхта в Україні. 1793-1830 рр. Даніель Бовуа; перекл. з фр. Зої Борисюк. – Львів. : Кальварія, 2007. – 296 с.

Барановский С. Минско-волынский архиепископ Виктор Садковский / С. Барановский // Волынские епархиальные ведомости. Прибавление. – 1878. – № 3. – С. 134-146.

Беккер С. Россия и концепт империи / Сеймур Беккер // Новая имперская история постсоветского пространства: Сб. ст. (Библиотека журнала “Ab Imperio”) / Под ред. И. В. Герасимова, С. В. Глебова, А. П. Каплуновского, А. Б. Могильне, А. М. Семёнова. – Казань : “Центр Исследований Национализма и Империи”, 2004. – С. 67-80.

Блажевич Ю. І. Преосвященний Віктор Садковський і його діяльність по відродженню православ’я на Поділлі (1785–1795 рр.) / Ю. І. Блажевич // Наука. Релігія. Суспільство.– Донецьк: Вид. ІПШІ „Наука і освіта”. – 2007. – № 2. – С. 88-97.

Горобець В. Слово до читача / В. Горобець // Важкий шлях: перша половина ХVІІІ ст. / Упоряд. і авт. передм. В. М. Горобець; ред. кол.: В. А. Смолій (голова) та ін. – К. : Україна, 2002. – С. 3-7.

Грушевський М. С. Єдність чи розпад [Росії]? / М. С. Грушевський // Грушевський М. С. Твори: У 50 т. / Редкол.: П. Сохань, Я. Дашкевич, І. Гирич та ін.; Т. 1: Серія “Суспільно-політичні твори (1894-1907)”. – Львів : Світ, 2002. – С. 405-412.

Грушевський М. С. З історії релігійної думки на Україні / М. С. Грушевський. – К. : Освіта, 1992. – 239 с.

Грушевський М. Ілюстрована історія України / М. Грушевський. – К. : Украъна, 1991. – 524 с.

Грушевский М. С. Очерк истории украинского народа / Примеч. В. М. Рычки, А. И. Гуржия / М. С. Грушевский. – К. : Лыбидь, 1990. – 397 с.

Дашкевич Я. Унія українців та унія вірменів: порівняльні аспекти // Берестейська унія (1596-1996). Статті і матеріали / Ярослав Дашкевич. – Львів, 1996. – С. 80-94.

Дейвіс Н. Боже ігрище: історія Польщі / Норман Дейвіс; пер. з англ. П. Таращук. – К. : Вид-во Соломії Павличко “Основи”, 2008. – 1080 с.

Драгоманов М. Политические сочинения. Т. І. Центр и окраины / М. Драгоманов. – М. : Тип. Т-ва И. Д. Сытина, 1908. – 486 с.

Заярнюк А. The Empire Strikes Back : Алексей Миллер. Империя Романовых и национализм. Эссе по методологии исторического исследования. – М. : ИЛО, 2006; Западные окраины Российской империи / Ред. М. Долбилов и А. Миллер. – М. : ИЛО, 2006 / Андрій Заярнюк // Електронний ресурс. – Режим доступу : http://www.academia.edu/3763518/empire_strikes_back.

Зінченко А. Л. Церковне землеволодіння в політиці царизму на Правобережній Україні наприкінці XVIII – першій половині ХІХ ст. / А. Л. Зінченко. – К. : ОП “Білоцерківська друкарня”, 1994. – 178 с.

Історія релігії в Україні: У 10-ти т. / Редкол.: А. Колодний (голова) та ін. – К.: Український Центр духовної культури, 1996–1999. Т. 3.

Православ’я в Україні / За ред. А. Колодного, В. Климова. – 1999. – 560 с.

Каппелер А. Росія як поліетнічна імперія: Виникнення. Історія. Розпад / Андреас Каппелер; перекл. з нім. Х. Назаркевич; наук. ред. М. Крикун [= Історія країн світу, 2]. – Львів : Вид-во Українського Католицького Університету, 2005. – ХІІ+360 с.

Когут З. Російський централізм і українська автономія: Ліквідація Гетьманщини. 1760– 1830 / Зенон Когут. – К. : Основи, 1996. – 317 с.

Корзун М. С. Русская православная церковь на службе эксплуататорских классов: Х в. – 1917 г. / М. С. Корзун. – Мн. : Беларусь, 1984. – 255 с.

Костомаров Н. И. Последние годы Речи Посполитой / Н. И. Костомаров – СПб., 1886. – ХVІІІ+560 с.

Коялович М. История воссоединения западно-русских униатов старых времен / М. О. Коялович. – СПб, 1873. – ХІІ+400 с.

Ластовський В. В. Історія православної церкви в Україні наприкінці ХVΙΙ – у ХVΙΙΙ ст.: історіографічні аспекти. Монографія / В. В. Ластовський. – К. : Логос, 2006. – 278 с.

Ластовський В. В. Православна церква у суспільно-політичному житті України ХVΙΙΙ ст. (Переяславсько-Бориспільська єпархія) / В. В. Ластовський. – Черкаси, 2002.

Левинский В. Царская Россия и украинский вопрос / В. Левинский. – Женева : Издание укр. с.д. робочих Канады, 1917. – 105 с.

Лурье В. Русское православие между Киевом и Москвой – Очерк истории русской православной традиции между XV и XX веками / Василий Лурье. – М. : Три квадрата, 2009. – 296 с.

Лютш А. Русский абсолютизм ХVІІІ века / А. Лютш // Итоги ХVІІІ века в России. Введение в русскую историю ХІХ века. Очерки А. Лютша, В. Зоммера, А. Липовского. – М. : Тип. т-ва И. Д. Сытина, 1910. – С. 1-160.

Маґочій П.-Р. Україна: історія її земель та народів / П.-Р. Магочій. – Ужгород: Вид-во В. Падяка, 2012. – 794 с.

Максимович М. А. Выдубицкий монастырь / М. А. Максимович // Собр. соч. – Т. ІІ. – К. : Тип. М. П. Фрица, 1877. – С. 251-253.

Максимович М. О причинах взаимного ожесточения поляков и малороссиян, бывшего в XVII веке / М. Максимович // Максимович М. У пошуках омріяної України. – К. : Либідь, 2003. – С. 189-220.

Максимович М. А. Сказание о Межигорском монастыре / М. А. Максимович // Собр. соч. – Т. ІІ. – К. : Тип. М. П. Фрица, 1877.– С. 275-284.

Маркевич А. И. Южная Русь при Екатерине II / А. И. Маркевич. – Одесса : Тип. В. В. Кирхнера, 1893. – 31 с.

Милов Л. В. Природно-климатический фактор и особенности российского исторического процесса / Л. В. Милов // Вопр. истории. – 1992. – № 4-5. – С. 47-53.

Миронов Б. Н. Социальная история России периода империи (ХVIII – начало ХХ в.): генезис личности, демократической семьи, гражданского общества и правового государства / Б. Н. Миронов. – СПб. : Дм. Буланин, 1999. – Т. 1. – 548 с.

Полонська-Василенко Н. Історія України: В 2 т. / Н. Полонська-Василенко. – К. : Либідь, 1992. – Т. 2: Від середини ХVІІ століття до 1923 року. – 608 с.

Полтава Л. До історії російщення України від 1720 року / Л. Полтава // Російщення України: наук.-популярн. зб. – К., 1992. – С. 3-12.

Ровінський В. Православіє на Подолії. Історичні нариси / В. Ровінський, О. Миханчук. – Кам’янець-Подільський, 1995. – 176 с.

Рункевич С. Г. История минской архиепископии (1793–1796) / С. Г. Ругкевич. – СПб., 1893. – ХVІ+572+ХХХVІІ с.

Саган О. Н. Вселенське православ’я: суть, історія, сучасний стан / О. Н. Саган. – К. : Світ Знань, 2004. – 912 с.

Слободянюк П. Я. Українська церква: історія руїни і відродження. Наукове видання, присвячене 2000-літтю Різдва Христового / П. Я. Слободянюк. – Хмельницький: Подільське відділення ІМФЕ ім. М. Рильського НАН України, Держархів Хмельницької області, 2000. – 266 с.

Смолій В. А. Возз’єднання Правобережної України з Росією / В. А. Смолій. – К. : Наук. думка, 1978. – 181 с.

Смолій В. А. Українська державна ідея ХVΙΙ-ХVΙΙΙ століть: проблеми формування, еволюції, реалізації / В. А. Смолій, В. С. Степанков. – К. : Альтернативи, 1997. – 368 с.

Смолич И. К. История Русской Церкви. 1700-1917. Книга восьмая. Часть первая / И. К. Смолич. – М.: Изд-во Спасо-Преобр. Валаамск. мон., 1996. – 800 с.

Соловьев С. М. История падения Польши / С. М. Соловьев. – М. : Тип. Грачева, 1863. – 670 с.

Струкевич О. К. Україна-Гетьманщина та Російська імперія протягом 50 – 80-х рр. ХVІІІ ст. (політико-адміністративний аспект проблеми) / Інститут історії України НАН України; О. К. Струкевич. – К.: Ін-т історії України НАН України, 1996. – 100 с.

Терновский Ф.А. Излишние малороссийские монахи конца ХVΙΙΙ ст., каких они были качеств и как доживали свой век / Ф. А. Терновський // Киевская старина. – 1882. – № 5. – С. 329-334.

Темко Г. Д. Третій Рим: імперія проти України. Історико-політичний нарис / Г. Д. Темко. – К.: Міжн. агенція “BecZone”, 2004. – 352 с.

Філінюк А. Г. Поділи Речі Посполитої в долі Правобережної України / А. Г. Філінюк // Проблеми історії країн Центральної та Східної Європи : Збірник наукових праць / Редкол.: В. С. Степанков (гол. ред.) та ін. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка, 2015. – С. 102-119.

Філінюк А. Г. Правобережна Україна наприкінці ХVІІІ – на початку ХІХ століття: тенденції розвитку і соціальні трансформації. Наукове видання / А. Г. Філінюк. – Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2010. – 728 с.

Філінюк А. Г. Суспільно-політичне становище селян Правобережної України на межі ХVІІІ – ХІХ століть / А. Г. Філінюк // Етнічна історія народів Європи: Зб. наук. праць. – К.: УНІСЕРВ, 2001. – Вип. 10. – С. 51-55.

Філінюк А. Г. Українсько-російські етнополітичні відносини у Правобережній Україні на рубежі ХVІІІ – ХІХ ст. / А. Г. Філінюк // Наук. праці Кам’янець-Подільського державного педагогічного університету: іст. науки. – Кам’янець-Подільський: Оіюм, 2001. – Т. 6 (8). – С. 129-140.

Чиркова О. А. Православна церква в Україні в кінці ХVІІІ – ХІХ ст. (На матеріалах “Киевских епархиальных ведомостей”, “Полтавских епархиальных ведомостей”, Черниговских епархиальных ведомостей”: автореф. дис. канд. іст. наук : 07.00.01 – історія України / О. А. Чиркова. – К., 1998. – 18 с.

Чистович И. А. Диссидентский вопрос в Польше в первой половине ХVІІІ ст. / И. А. Чистович. – СПб., 1880. – 82 с.

Чулков Г. Императоры. Психологические портреты / Г. Чулков. – М.: Моск. рабочий, 1991. – 285 с.

Шеретюк В. Українське дисидентське питання в політичних відносинах Росії і Речі Посполитої (кінець ХVІІ – ХVІІІ ст.) / Валерій Шеретюк : Монографія. – Рівне : О. Зень, 2015. – 224 с.

Шеретюк В. Українська релігійно-дисидентська проблема в російсько-польських відносинах (1768–1775 рр.) / В. Шеретюк // Український історичний збірник. – 1999. – К., 2000. – С. 61-85.

Якубович А. Високопреосвященый Иоанникий, архиепископ Подольский и Брацлавский (1796–1819 гг.) / А. Якубович // ПЕВ. Часть неофициальная. – 1892. – № 4. – С. 61-69.

Moraczewski T. Dzieje narodu polskiego / Т. Moraczewski. – T. V. – Poznań, 1877. – 479 s.

Mościcki H. Dzieje porozbiorowe Litwy i Rusi / Н. Mościcki. – Zeszyt XII. – Wilno, 1912. – 366 s.

Rawita-Gawroński Fr. Historya ruchów hajdamackich / Fr. Rawita-Gawroński. – T. II. – Lwów, 1901. – Х, 269, 297 s.

Serczyk W. Historia Ukrainy / W. Serczyk. – Wrocław, 1979. – S. 193; wyd. 3. – Wrocław : Ossolineum, 2001. – 427 s.

Верещак В. Г. Польське питання в зовнішній політиці Росії наприкінці ХVІІІ століття : дис. канд. іст. наук : спец. 07.00.01 – історія України / В. Г. Верещак. – К., 1996. – 171 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2309-8074