ДО ПИТАННЯ ПРО ВПЛИВ РЕКРУТЧИНИ НА ЄВРЕЙСЬКІ ГРОМАДИ ПРАВОБЕРЕЖНОЇ УКРАЇНИ

С.А. Сидорук

Анотація


На час приєднання до Російської імперії Правобережна Україна вирізнялася з-поміж її інших регіонів значною строкатістю соціального та етнонаціонального складу населення, що було зумовлено геополітичним положенням регіону та його історичним розвитком. Значну частину суспільства краю становило єврейське населення, що до 1827 р. особисто не відбувало натуральної рекрутської повинності. Вони сплачували лише встановлену грошову подать. Після оприлюднення в серпні 1827 р. указу Миколи I про введення рекрутської повинності для євреїв та внесення  відповідних змін до рекрутського статуту розпочалась нова епоха щодо її виконання єврейським населенням Правобережної України. З тих пір євреї підлягали виконанню рекрутської повинності нарівні з іншими податними станами. Проте насправді рівність у виконанні повинності, задекларована в цьому документі, мала місце лише на папері. Цей указ сприймався євреями надзвичайно болісно, оскільки передбачав можливість забирати до війська навіть дітей. Від євреїв вимагали рекрутів віком від 12 до 25 років.

Керівники кагалів, які відповідали за виконання розкладок наборів, мали обов’язково набрати необхідну кількість рекрутів, інакше їх самих – у покарання могли забрати в армію. Тому кагал утримував або наймав людей, які влаштовували облави чи ловили тих, хто ухилявся від рекрутчини.

Таким чином, з моменту застосування рекрутської повинності до єврейського населення його представники намагалися будь-якими засобами ухилитися від її виконання. Російська армія для євреїв завжди була чужим, загрозливим для їх самобутності, а подекуди і життя, середовищем.

Ключові слова


євреї; кагал; рекрутська повинність; рекрутський набір; армія; Правобережна Україна; Російська імперія

Повний текст:

PDF

Посилання


Центральний державний історичний архів у м. Києві, ф. 533, оп. 2, спр. 148, 5 арк.

Российский государственный исторический архив (далі РГИА), ф. 796, оп. 75, д. 372, 32 л.

РГИА, ф. 796, оп. 75, д. 373, 94 л.

Державний архів Хмельницької області,ф, 227, оп. 2 д, спр. 221, 87 арк.

Полное собрание законов Российской империи. Собрание первое. – СПб., 1830. Т. ХХІІІ. – № 17249.

Полное собрание законов Российской империи. Собрание второе (далі – ПСЗРИ-2). – СПб., 1830. Т. VI. – № 4677.

ПСЗРИ-2. – СПб., 1832. Т. ІІ. – № 1329.

ПСЗРИ-2. – СПб., 1832. Т. ІІ. – № 1330.

Бармак М. В. Формування владних інституцій Російської імперії на Правобережній Україні (кінець XVIII – перша половина XIX ст.) / М. В. Бармак. – Тернопіль: Видавництво Астон, 2007. – 512 с.

Бережинський В. Г. Реформування місцевих органів воєнного управління: історичний досвід / В. Г. Бережинський // Бюлетень воєнно-наукової інформації. – К.: Центральний науково-дослідний інститут Збройних Сил України, 2004. – № 1. – С. 57 – 77;

Бережинський В. Г. Історичний досвід створення та функціонування органів військового управління / В. Г. Бережинський // Матеріали семінару «Реформування системи місцевих органів військового управління». – К.: Центральний науково-дослідний інститут Збройних Сил України, 2004. – С. 26 – 28.

Вигівська О. Cоціальні долі солдатських дітей-кантоністів на Волині першої половини XIX ст. / Оксана Вигівська // Часопис української історії. – Вип. 18. – С. 1-12.

Дем’яненко А. Статистические сведения о Подольской губернии за 1862, 1863, 1864 годы / А. Демьяненко. – Каменец-Подольск : Тип. Губернского управления, 1865. – 69 с.

Кабузан В. М. Украинцы в мире: динамикачислености и расселения. 20-е годы XVIII века – 1989 год: формированиеэтнических и политическихграницукраинскогоэтноса / В. М. Кабузан ; Ин-т рос. истории РАН. – М.: Наука, 2006. – 658 с.

Кандель Ф. Очерки времен и событий. Из истории российских евреев [Електронный ресурс] / ФеликсКандель. – Режим доступа к журн.: http://www.chassidus.ru/library/history/kandel/2_7.htm

Луговий Б. Регламентація релігійного життя у Києво-Подільських військових поселеннях / Б. Луговий // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Історія. – 2013. – Вип. 1. – С. 9-13.

Мацко Н. С. Імперські військові формування на Правобережній Україні та пов'язані з ними повинності (кінець XVІІІ - перша половина XIX ст.) / Н. С. Мацко // Електронний ресурс. – режим доступу : www.Vuzlib.com.

Петровский-Штерн Й. Евреи в русской армии: 1827-1914 / Йоханан Петровский-Штерн. – М. : Новое литературное обозрение, 2003. – 556 с.

Реєнт О. П. Україна в імперську добу (ХІХ – початок ХХ ст.) / Олександр Реєнт. – К. : Інститут історії України НАН України, 2003. – 340 с.

Скрипник А. Діяльність губернських Квартирних комісій по забезпеченню розташування регулярних військ у південно-західних губерніях Російської імперії (1800-1860 рр.) / А. Скрипник // Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Історичні науки / [редкол.: А. Г. Філіюк (відп. ред.) та ін.]. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2014. – Вип. 7: На пошану академіка П. Т. Тронька (до 100-річчя від дня народження). – 576 с.

Слободянюк П. Я. Єврейські общини Правобережної України: [наукове історико-етнологічне видання] / П. Я. Слободянюк. – Хмельницький, 2005. – 409 с.

Трофімчук Т. М. Законодавча база виконання рекрутської повинності єврейським населенням Волинської губернії наприкінці ХVІІІ – у 20-х рр. ХІХ ст. / Т. М. Трофімчук // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки – Серія: Історичні науки. – Луцьк: ВНУ ім. Лесі Українки, 2010. – № 22. – С. 32-37;

Трофімчук Т. М. Рекрутська повинність єврейського населення у 1827-1874 рр. (на матеріалах Волинської губернії): автореф. дис ... канд. іст. наук: 07.00.01 / Тетяна Михайлівна Трофімчук . – Луцьк : Б.в., 2012 . – 20 с.

Філінюк А. Г. Рекрутська повинність у Правобережній Україні на межі XVIII -XIX століть / А. Г. Філінюк // Наукові праці Кам’янець-Подільського університету: Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів і аспірантів. – Випуск 3. В 3-х томах. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський державний університет, інформаційно-видавничий відділ, 2004. – Т. 1. – С. 17-20;

Філінюк А. Г. Вплив церковно-релігійного чинника на особливості виконання рекрутської повинності населенням Поділля / А. Г. Філінюк, С. А. Сидорук // Освіта, наука і культура на Поділлі. Збірник наукових праць. – Кам’янець-Подільський : Оіюм, 2008. – Т.12: Матеріали восьмого круглого столу «Культура, освіта і просвітницький рух на Поділлі. Присвячено 90-річчю Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка». – С. 230-244;

Філінюк А. Г. Правобережна Україна наприкінці XVIII – на початку XIX століття: тенденції розвитку і соціальні трансформації: монографія / А. Г. Філінюк. – Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2010. – 728 с.

Цубенко В. Рекрутська повинність військових поселенців Українського (Харківського) та Києво-Подільського військових поселень кавалерії / В. Цубенко // Военна історія. – 2008. – С. 68-84.

Шандра В. С. Генерал-губернаторства в Україні: ХІХ – початок ХХ століття / В. С. Шандра. – К. : НАН України, Ін-т історії України, 2005. – 427 с.

Щербинин П. П. Щербинин П. П. Военный фактор в повседневной жизни русской женщины в XVIII – начале XX в. [Текст]: монография / П. П. Щербинин; [ред. Н. Л. Пушкарева]; Министерство образования и науки Российской Федерации (М.), Тамбовский государственный университетим. Г. Р. Державина (Тамбов), Тамбовский центр гендерних исследований (Тамбов). – Тамбов: Юлис, 2004. – 508 с.;

Щербинин П. П. Историко-правовые аспекты рекрутской повинности: современные подходы к изучению проблемы (90-е гг. XX в. – начало XXI в.) / П. П. Щербинин // Вестник Тамбовского ун-та Серия: ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ. – 2009. – Выпуск 3 (71). – С. 255-258.

Ячменихин К. М. Армия и реформы: военныепоселения в политикероссийскогосамодержавия / К. М. Ячменихин. – Чернигов: Сіверянська думка, 2006. – 444 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2309-8074