СТАЖУВАННЯ СТУДЕНТІВ ПЕДАГОГІЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ПРАВОБЕРЕЖНОЇ УКРАЇНИ (СЕРЕДИНА 20-Х РР. ХХ СТ.)

О.Б. Комарніцький

Анотація


У статті показано процес проходження річного практичного стажування студентами педагогічних навчальних закладів Правобережної України у середині 1920-х рр. Автор повідомляє, що вперше таке стажування запровадили у 1923-1924 навчальному році, під час якого студенти демонструвати вміння застосувати здобуті знання на практиці. Аналізується нормативно-правова база, зокрема характеризуються урядові постанови, інструкції Центральної міжвідомчої комісії по педстажу, рішення ІІ Всеукраїнської конференції пролетарського студентства, які передбачали, що навчальні заклади, до яких прибували стажисти, встановлювали порядок проходження стажування. Вони зобов`язані були вести точний облік їхньої роботи і реєструвати їх, а безпосередній нагляд за діяльністю стажистів здійснював завідувач школи. Практиканти вели щоденники своєї роботи. У статті констатується, що кожний педвиш мав чітко визначений район обслуговування. Автор повідомляє, що частина випускників стажувалися за межами України. Водночас, ускладнювала проходження стажування не уніфікованість норм порядку направлення на стаж у межах СРСР. Під час стажування організовувалися конференції стажистів. У публікації розповідається, що на завершальному етапі стажування стажисти надсилали до вишівської комісії зі стажу документи з проханням зарахувати їм педстаж і надати відповідну кваліфікацію. Окрім комісії, вони звітувалися також і на підсумкових конференціях, які відбувалися у стінах вишів. Перед отримання диплому випускники мали прозвітуватися перед кваліфікаційними (державними) комісіями вишів. Автор повідомляє, що в середині 30-х рр. систему стажування відновили, коли кожний випускник педагогічного навчального закладу, який не мав до вступу у виш педстажу, мав пройти на робочому місці в школі один рік випробувального терміну.

Ключові слова


студент; стажування; інститут; технікум; комісія; конференція

Повний текст:

PDF

Посилання


Вища педагогічна освіта і наука України: історія, сьогодення та перспективи розвитку. Черкаська область /[ред. рада вид.: В.Г.Кремень (голова) [та ін.]; редкол. тому: А.І.Кузьмінський (голова) [та ін.].– К.: Знання України, 2010. – 351 с.

Вища школа Української РСР за 50 років /[кер. авт. кол., відп. ред. В.І.Пічов]. – К.: Київ. держ. ун-т ім Т.Г.Шевченка, 1967. – 395 с.

Державний архів Житомирської області. – Ф.Р.266. – Оп.1. – Спр.38.

Там само. – Спр.150.

Там само. – Спр.167.

Державний архів Хмельницької області. – Ф.П.3. – Оп.1. – Спр.39.

Там само. – Ф.П.4. – Оп.1. – Спр.6.

Там само. – Ф.Р.5. – Оп.1. – Спр.561.

Там само. – Спр.611.

Там само – Ф.Р.302. – Оп.1. – Спр.460.

ДАХО. – Ф.Р.1086. – Спр.134.

Там само. – Спр.230.

Там само. – Спр.264.

Дем’яненко Н.М. Загальнопедагогічна підготовка вчителів в Україні (ХІХ – перша третина ХХ ст.): монографія /Н.М.Дем’яненко. – К.: ІЗМН, 1998. – 328 с.

Зотін М. Педагогічна освіта на Україні /М.Зотін. – Харків: Держ. вид-во Укр., 1926. – 216 с.

Іванцова Н.І. Розвиток професійної робітничої освіти без відриву від виробництва: автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.01 /Іванцова Ніна Іванівна; Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2008. – 16 с.

Кузьмічова В.А. Музична освіта студентів педагогічних навчальних закладів України (1917-1933 рр.): автореф. дис… канд. пед. наук: 13.00.01 /Кузьмічова Валентина Анатоліївна; Харківський державний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди. – Харків, 2000. – 20 с.

Лаврут О.О. Стажування студентів вищих навчальних закладів в УСРР періоду 20-х років ХХ ст. /О.О.Лаврут //Гілея: науковий вісник: зб. наук. пр. /[редкол.: В.М.Вашкевич (гол. ред.), Б.І.Андрусишин, І.Н.Войцехівська та ін.]. – К.: ВІР УАН, 2011. – Вип.44 (№2). – С.120-129.

Майборода В.К. Вища педагогічна освіта в Україні: історія, досвід, уроки (1917-1985 рр.) /В.К.Майборода. – К.: Либідь, 1992. – 196 с.

Немоловский Ив. Стаж для окончивших ВУЗы /Ив.Немоловский //Студент революції. – 1925. – №4. – С.27.

Офіційний відділ //Питання та замітки Дніпропетровського інституту народної освіти. – Дніпропетровськ, 1927. – С.45.

Паначин Ф.Г. Педагогическое образование в СССР. Важнейшие этапы истории и современное состояние /Ф.Г.Паначин. – М.: Педагогика, 1975. – 224 с.

По Головпрофосвіті. Стаж по скінченні ВУЗів //Радянська освіта: громад.-пед. журн. /[під ред. В.П.Затонського]. – Харків: Шлях освіти, 1923. – Ч.1, листопад. – С.106.

Резолюції та пропозиції ІІ Всеукраїнської конференції пролетстуду //Студент революції. – Харків, 1927. – №1. – С.93-100.

Р-ий М. Стаж і практика в УСРР /М.Р-ий //Студент революції. – 1927. – №2-3. – С.46-49.

Ряппо Я. Практика й стаж в системі вищої освіти України /Я.Ряппо // Студент революции. – 1926. – №3. – С.1-3.

Ряппо Я.П. Народна освіта на Україні за десять років революції /Я.П.Ряппо. – [Харків], 1927. – 126 с.

Сборник действующего законодательства УССР по народному просвещению /[сост. М.А.Глейзер; под ред. Я.П.Ряппо]. – Харьков: Юридич. изд-во Наркомюста УССР, 1926. – 208 с.

Скрипник М. Чергові завдання вузів (Із доповіді на ІІ пленумі ЦБПС ВУРПС) /М.Скрипник // Студент революції. – 1927. – №5. – С.8-9.

Суровий А.Ф. Технікуми Поділля в 1920-х роках /А.Ф.Суровий //Освіта, наука і культура на Поділлі: зб. наук. пр. /[редкол.: П.Т.Тронько (гол.), О.М.Завальнюк (відп. ред.), Л.В.Баженов та ін.]. – Кам’янець-Подільський: Оіюм, 2009. – Т.14. – С.147-171.

Хроніка. Кваліфікаційні комісії при вузах // Студент революції. – 1927. – №1. – С.89.

Центральний державний архів вищих органів влади і управління України. – Ф.166.– Оп.4. – Спр.634.

Там само. – Ф.166. – Оп.5. – Спр.289.

Там само. – Спр.573.

Центральний державний архів громадських об`єднань України. – Ф.1.– Оп.20. – Спр.2491.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2309-8074