З ДОСВІДУ ТРУДОВОЇ ПІДГОТОВКА ШКОЛЯРІВ В УКРАЇНІ У ПЕРІОД ОКУПАЦІЇ ТА ВИЗВОЛЕННЯ ВІД НІМЕЦЬКО-ФАШИСТСЬКИХ ЗАГАРБНИКІВ (1941-1945 РР.)

Г.П. Ковальчук

Анотація


У статті в контексті сучасних проблем модернізації освіти виокремлено позитивні результати історичного досвіду системи трудової підготовки школярів в Україні у період окупації та визволення від німецько-фашистських загарбників (1941-1945 рр.). На основі сучасного теоретичного і методологічного осмислення проблеми трудової підготовки учнів у загальноосвітніх закладах Ук­раїни показано важливість даного питання, яка стала кардинальною у ді­яльності школи. Розкрито діяльність у перші дні війни місцевих партійних, радянських і комсомоль­ських органів, керівників шкіл і вчителів, які за власною ініціативою ор­ганізовували школярів для надання допомоги колгоспам, радгоспам, промисловим підприємствам, транспорту.

Автором відзначена особлива роль навчально-виробничих майстерень, що  організовувалися при домоуправліннях, школах та дитячих будинках і  працювали за розробленим промфінпланом, у яких продуктивна праця підлітків по виконанню військових замовлень поєднувалась із загальноосвітніми заняттями. Оволодіння учнями технологією виробництва, технічними уміннями та навичками, необхідними для масових робітничих професій мали і велике виховне значення і виступало найважливішою формою морального формування особистості.

На основі здійснення принципу «Все для фронту – все для перемоги» показана зміна цільової установки змісту роботи радянської школи, яка виявилась у конкретних заходах щодо участі школярів у суспільно корисній праці, розробці відповідних навчальних програм, зорієнтованих на вимоги війни, що передбачали вивчення основ сільського господарства, оволодіння військово-прикладними знаннями, організація роботи гуртків по вивченню трактора, комбайна, автомобіля, юних натуралістів та ін. Це дозволяло дітям проявляти свій патріотизм в конкретних справах. Автором зазначено, що незважаючи на складність умов воєнного часу, важлива роль належала і педагогічним працівникам, які зуміли знайти необхідні резерви і можливості, щоб успішно організувати початкову професійну підготовку школярів, що дозволила їм стати активною ланкою трудового тилу і надійним резервом для фронту.

Ключові слова


трудова підготовка; трудове виховання; учнівська молодь; політехнічне навчання; патріотизм; суспільно-корисна праця; освіта; навчально-виховна робота; професійне навчання; навчально-виробничі майстерні

Повний текст:

PDF

Посилання


Аблаев Э.А. Трудовое воспитание учащихся в годы Великой Отечественной войны [Текст] / Э.А. Аблаев // Советская педагогика. – 1986. – №3. – С.96-97.

Гриценко М.С. Нариси з історії школи в Українській РСР (1917-1965) / М.С. Гриценко; за ред. С.А. Литвинова. – К.: Рад. школа, 1966. – 260 с.

Директивы КПСС и советского правительства по хозяйственным вопросам (1929-1945 годы). Т.2. М., Государственное издательство политической литературы, 1957. – С.702-703.

Калініченко Н.А. Трудова підготовка учнів сільської школи в Україні. Друга половина XIX-XX століття : Монографія. – Кіровоград : «Імекс-ЛТД», 2007. – 744 с.

КППС в резолюціях і рішеннях з’їздів, конференцій і пленумів ЦК. Т.6. 1941-1954 К., Політвидав України, 1980. С. 17-19.

Народна освіта і педагогічна наука в Українській РСР (1917-1967) / Редкол.: Бондар А.Г. (відп. ред.), О.Г. Дзеверін, Б.С. Кобзар, Г.С. Костюк та ін. – К.: Рад. школа, 1967. – 483 с.

Очерки истории школы и педагогической мысли народов СССР, 1941-1961 гг. / Под. ред. Ф.Г. Паначина; АПН СССР, НИИ общ. педагогики. – М.: Педагогика, 1988. – 272 с.

Слюсаренко Н.В. Становлення та розвиток трудової підготовки дівчат у школах України кінця XIX-XX століття : [монографія] / Н.В. Слюсаренко. – Херсон : РІПО, 2009. – 456 с.

Хитарян М.Г. Трудовое воспитание и политехническое обучение в советской школе накануне перехода ко всеобщему среднему образованию (1937-1956 гг.): Ист.-пед. очерки / Череповец. гос. пед. ин-т. – Вологда: Сев.-Зап. кн. изд-во. Вологод. отд-ние, 1974. – 219 с.

Хитарян М.Г. Актуальные вопросы изучения проблем трудового воспитания и политехнического обучение в истории советской педагогики и школы / М.Г. Хитарян, Л.П. Локоть // Вопросы трудового воспитания и политехнического обучения в истории советской педагогике и школы. – Вологда, 1974. – Вып. 1. – С. 58-72.

Хитарян М.Г. Первоначальная профессиональная подготовка школьников во время войны / М.Г. Хитарян // Школа и производство. – 1985. – №5. – С.9-12.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2309-8074