КАМ’ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УКРАЇНСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ: УПРОВАДЖЕННЯ КАДРОВОЇ АВТОНОМІЇ (1918-1920 рр.)

О.М. Завальнюк

Анотація


На основі архівних і опублікованих джерел, а також праць українських істориків досліджується питання про запровадження в одному з перших національних вишів України доби національно-визвольних змагань – Кам’янець-Подільському державному українському університеті засад автономії, зафіксованих у різних державних  юридичних актах  гетьманської держави Павла Скоропадського і другої Української Народної Республіки. Зокрема, аналізується втілення у практику університетського життя, що протікало у надзвичайно складних внутрішніх умовах країни, таких фундаментальних автономних прав  вишів, як вибори ректора, проректора, деканів, частини професорсько-викладацької корпорації. Звернено увагу на неповне застосування у 1919-1920 рр. виборчого принципу в заміщенні частини вакансій керівників підрозділів (декани) і науково-педагогічних працівників   (приват-доценти, лектори, старші асистенти і асистенти), яке, з одного боку, не мало офіційного пояснення, а з іншого, позбавляло представницькі органи університету  права на повну участь у вирішенні питань кадрової автономії.

Ключові слова


Кам’янець-Подільський державний український університет; закони; університетський статут; автономія; керівні органи; ректор; проректор; декан; професор; приват-доцент; лектор; асистент; вибори

Повний текст:

PDF

Посилання


Закон України «Про вищу освіту»: чинне законодавство станом на 06 вересня 2014 року: (Відповідає офіц. текстові). – К.: Алерта, 2014. – 96 с.

Онопрієнко В.І. Осередки національного відродження. Українські університети в 1917-1920 рр. / В.І.Онопрієнко // Вісник Академії наук України. – 1992. – №2. – С.77-87.

Колпакова О.В. Кам’янець-Подільський український університет (1918-1921 рр.) / О.В.Колпакова // Проблеми історії України: факти, судження, пошуки. – К.: Ін-т іст. Укр. НАН Укр., 1994. – Вип.3. – С.20-24.

Колпакова О.В. Національна вища школа в Україні (1917-1921 рр.) / О.В.Колпакова // Україна ХХ ст.: культура, ідеологія, політика: зб. статей. – К.: Ін-т іст. Укр. НАН Укр., 1996. – С.11-22.

Копилов А.О. Кам’янець-Подільський український університет: від ідеї заснування до ліквідації (1917-1921 рр.) / А.О.Копилов, О.М.Завальнюк // Укр. іст. журн. – 1999. – №4. – С.41-50; №5. – С.26-36.

Завальнюк О.М. Утворення і діяльність державних українських університетів (1917-1921 рр.): монографія / О.М.Завальнюк. – Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2011. – 644 с.

Див., напр.: Сінкевич Є.Г. До проблеми запровадження університетської автономії: вітчизняний і зарубіжний досвід / Є.Г.Сінкевич // Наукові праці Чорноморського державного університету імені Петра Могили. Серія «Історія». – Миколаїв, 2009. – Вип. 91. Т.104. – С.160-163.

Постернак С. Із історії освітнього руху на Україні за часи революції 1917-19 рр. / С. Постернак. – К.: Печатня видавн. тов.-ва «Друкар», 1920. – 130 с.

Ухвалений Радою Міністрів Закон про заснування Кам’янець-Подільського Державного Українського Університету. Затверджую: Павло Скоропадський. 17 серпня 1918 року // Державний вістник. – 1918. – 29 серпня. – №41. – С.3.

Поляков Н.В. Классический университет. От идей античности к идеям Болонского процесса / Н.В.Поляков, В.С.Савчук. – Днепропетровск: Изд-во Днепропетровского национального университета, 2007. – 596 с.

Проект статута Державних Українських Університетів. Від Камінецької Університетської Комісії. – б.м., б.р. – 28 с.

Державний архів міста Києва, ф.Р-936, оп.1, спр.24, арк.27, 41-45.

Центральний державний архів вищих органів влади і управління України (далі – ЦДАВО України), ф. 1065, оп.1, спр.14, арк.80.

Іван Огієнко – організатор, керівник і оборонець Кам’янець-Подільського державного українського університету (1918-1920 рр.): Документи. Матеріали. Світлини. Хроніка діяльності / Укладачі і автори статті С.А.Копилов і О.М.Завальнюк. – Кам’янець-Подільський: ПП «Медобори-2006», 2014. – 384 с.

Вістник державних законів для всіх земель Української Народної республіки. – Вип.21. – С.146-147.

В Міністерстві Освіти й Мистецтва. Накази // Державний вістник. – 1918. – 16 жовтня. – С.1.

Вибори ректора К.-П.Д.У. // Наш шлях. – 1920. – 11 травня. – С.4.

Наказ Директорії УНР. 8 травня 1920 р. // Наш шлях. – 1920. – 12 травня. – С.1.

Державний архів Хмельницької обл., ф.Р-582, оп.1, спр.145, арк.2.

Державний архів Хмельницької обл., ф.Р-582, оп.1, спр.137, арк.94.

Державний вістник. – 1918. – 16 жовтня. – С.4.

ЦДАВО України, ф.2582, оп.1, спр.2, арк.76.

ЦДАВО України, ф.2582, оп.1, спр.2, арк.1, 59.

Державний архів Хмельницької обл., ф.Р-582, оп.1, спр.1, арк.19.

Білецький Л.Т. Мої спомини (1917-1926 рр.) Л.Т.Білецький; підготовка тексту, вступна стаття та іменний покажчик В.Р.Адамський. – Кам’янець-Подільський: «Медобори-2006», 2013. – 239 с.

ЦДАВО України, ф.2582, оп.1, спр.2, арк.22.

Дорошенко Д.І. Мої спомини про недавнє минуле. Вид.2-е / Дмитро Дорошенко. – Мюнхен: Укр. вид-во, 1969. – 543 с.

Державний архів Хмельницької обл., ф.Р-582, оп.1, спр.133, арк.34.

Біднов В. Перші два академічні роки Українського Державного Українського Університету в Кам’янці-Подільському. (Уривок із спогадів) / В.Біднов // Літературно-науковий вістник. Річник ХХVІІ. Львів: З друкарні Ставропігійського ін-ту, 1928. – Т.ХСVІІ. Кн.ХІІ. – С.325-333.

Державний архів Хмельницької обл., ф.Р-582, оп.1, спр.137, арк.176.

Державний архів Хмельницької обл., ф.Р-582, оп.1, спр.145, арк.1.

Державний архів Хмельницької обл., ф.Р-582, оп.1, спр.33, арк.81.

Ухвалений Радою Міністрів Закон про заснування Богословського факультету Кам’янець-Подільського Державного Українського Університету. Затверджую: №712. Павло Скоропадський. 20 листопада 1918 року. Київ // Державний вістник. – 1918. – 22 листопада. – С.4.

Вістник державних законів для всіх земель Української Народної Республіки. – 1919. – 28 червня. – Вип.20. – С.137-138.

Вістник державних законів для всіх земель Української Народної Республіки. – 1919. – 8 липня. – Вип.21. – С.146-147.

Державний архів Хмельницької обл., ф.Р-582, оп.1, спр.133, арк.17.

ЦДАВО України, ф.166, оп.12, спр.5496, арк.3.

ЦДАВО України, ф.2582, оп.1, спр.2, арк.129.

ЦДАВО України, ф.2582, оп.1, спр.2, арк.110.

ЦДАВО України, ф.2582, оп.1, спр.188, арк. 87, 91.

Державний архів Хмельницької обл., ф.Р-582, оп.2, спр.139, арк.7.

Державний архів Хмельницької обл., ф.Р-582, оп.1, спр.145, арк.10.

Державний архів Хмельницької обл., ф.Р-582, оп.1, спр.133, арк.30.

Державний архів Хмельницької обл., ф.Р-582, оп.1, спр.133, арк.44 зв.

Державний архів Хмельницької обл., ф.Р-582, оп.1, спр.133, арк.30.

ЦДАВО України, ф.2582, оп.1, спр.2, арк.110.

ЦДАВО України, ф.2582, оп.1, спр.2, арк.118.

ЦДАВО України, ф.2582, оп.1, спр.188, арк.110.

ЦДАВО України, ф.2582, оп.1, спр.188, арк.27.

ЦДАВО України, ф.2582, оп.1, спр.188, арк.17, 21.

ЦДАВО України, ф.2582, оп.1, спр.2, арк.109.

ЦДАВО України, ф.2582, оп.1, спр.188, арк.31, 37.

ЦДАВО України, ф.2582, оп.1, спр.188, арк.57.

ЦДАВО України, ф.2582, оп.1, спр.2, арк.109.

ЦДАВО України, ф.2582, оп.1, спр.188, арк.19.

ЦДАВО України, ф.166, оп.12, спр.1382, арк.1 зв.

ЦДАВО України, ф.2582, оп.2, спр.93, арк.4 зв.

Державний архів Хмельницької обл., ф.Р-302, оп.3, спр.9, арк.23.

Державний архів Хмельницької обл., ф.Р-582, оп.1, спр.44, арк.38.

Чанбарисов Ш.Х. Формирование советской университетской системы / Ш.Х.Чанбарисов. – М.: Высшая школа, 1988. – 256 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2309-8074