ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЖИТТЯ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД НА СХІДНОМУ ПОДІЛЛІ У 1914 Р.

О.О. Вітюк

Анотація


У статті зроблено спробу проаналізувати життя територіальних громад на Східному Поділлі у 1914 р. з точки зору їх правового регулювання органами влади на місцях. Зокрема, висвітлено життя населення у переддень та на початку Першої світової війни, охарактеризовано діяльність органів влади щодо надання освітніх послуг усім категоріям населення та розвитку навчальних закладів.

Основну увагу автором звернуто на нормативні документи, які суттєво впливали на життя населення в умовах Першої світової війни у 1914 р., на впровадження законодавчих актів – Указів і Положень на місцях, що в першу чергу стосувались найменш захищених соціальних груп – дітей-сиріт, сімей військовослужбовців призваних на дійсну службу.

Висвітлено соціальні настрої жителів громад відносно запровадження воєнного стану та призову на військову службу. Окремо показано діяльність органів місцевого самоврядування щодо відкриття спеціальних соціальних закладів для дітей-сиріт, психічнохворих осіб, їх фінансування з місцевих бюджетів.

 Автор зазначив про зміни, які відбулись у питаннях судоустрою, зокрема, про чітке розмежування території краю за судово-мировими дільницями та закріплення за ними суддів. 

Доведено, що визначення та надання соціальної допомоги сім’ям військовослужбовців здійснювалось відповідно до юридичних документів та чітко контролювалось для унеможливлення втілення різного роду спекуляцій. Виявлено факти спекуляції серед жителів громад, які не вірно трактували юридичні норми стосовно визначення осіб та сімей, які дійсно потребували допомоги.

Ключові слова


Східне Поділля; Указ; Положення; міська дума; земство; Перша світова війна; опікунство; воєнний стан

Повний текст:

PDF

Посилання


Реєнт О.П. Велика війна 1914-1918 рр. у сучасній українській історіографії / О.П. Реєнт, Б. М. Янишин // Український історичний журнал. – 2014. - № 3. – С. 4-21.

Жванко Л.М. Біженство Першої світової війни в Україні : Документи і матеріали (1914-1918) / Л.М. Жванко. – Харків, ХНАМГ, 2010. – 360 с.

Кліщинський П.В. Правобережна Україна в роки Першої світової війни: соціально-економічний та громадсько-політичний аспекти (1914 - лютий 1917 рр.) : автореф. дис ... канд. іст. наук: 07.00.01 / Павло Володимирович Кліщинський . – Кам'янець-Подільський : Б.в., 2010. – 20 с.

Герасимов Т. Ю. Розвиток трамвайного руху в місті Вінниці в роки Першої світової війни (серпень 1914 р. – лютий 1917 р.) / Т. Ю. Герасимов // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Сер. : Історія : зб. наук. пр. / за заг. ред. О. А. Мельничука. – Вінниця, 2015. – Вип. 23. – С. 44–47.

Круглікова С. С. Вінниччина в роки великої війни / С. С. Круглікова // Народи світу і Велика війна 1914-1918 рр.: матеріали Всеукраїнської наукової конференції, 3-4 квітня 2015 р. – Вінниця, ТОВ «Нілан-ЛТД», 2015. – С. 269-275.

Лисий А. К. Повітове місто Поділля в буремні 1914-1917 роки / А. К. Лисий // Народи світу і Велика війна 1914-1918 рр.: матеріали Всеукраїнської наукової конференції, 3-4 квітня 2015 р. – Вінниця, ТОВ «Нілан-ЛТД», 2015. – С. 244-252.

Байдак М. «Живий живе думає»: жіноче розуміння часу в роки Великої війни 1914-1918 рр. / М. Байдак // Матеріали Всеукраїнської наукової конференції «Війни і збройні конфлікти у Східній Європі в ХХ – на початку ХХІ століть» (22 травня 2015 р., м. Житомир) / За заг. ред. проф. Г.М. Стародубець. – Житомир: Полісся, 2015. – С. 19-26.

Вінниця : іст. нарис / [гол. ред. Подолинний А. М. та ін.]. – Вінниця : Книга-Вега, 2007. – 304 с.

Місцева хроніка // Подолія. – 1914. – 17 січ. – № 8. – С. 4.

Держархів Вінницької обл. – Ф. Д-262. – Оп. 1. – Спр. 22. – 393 арк.

Мордухай-Болтовский И.Д. Свод Законов Российской империи. Том XVI. Часть первая. Судебные уставы. – Спб., Русское книжное товарищество «Деятель», 1912. – 680 с.

Місцева хроніка // Подолія. – 1914. – 26 січ. – № 12. – С. 4.

Місцева хроніка // Подолія. – 1914. – 12 лют. – № 19. – С. 4.

Місцева хроніка // Подолія. – 1914. – 09 лют. – № 18. – С. 4.

Місцева хроніка // Подолія. – 1914. – 05 бер. – № 28. – С. 3-4.

Місцева хроніка // Подолія. – 1914. – 07 бер. – № 29. – С. 4.

Місцева хроніка // Подолія. – 1914. – 13 квіт. – № 44. – С. 3.

Місцева хроніка // Подолія. – 1914. – 16 лип. – № 84. – С. 4.

Авербах О.И. Законодательные акты, вызванные войною 1914-1915 гг. / О.И. Авербах. – Петроград, 1916. – 700 с.

Воспрещение манифестаций и уличных шествий // Киевская мысль. – 1914. – 27 июля. – С. 2.

Пажитнов К.А. Влияние войны на условие сбыта и на стоимость жизни / К.А. Пажитнов // Вестник кооперации. – М., 1914. – № 6-7. – С. 22-26.

Держархів Хмельницької обл. – Ф. 409. – Оп. 1. – Спр. 192. – 66 арк.

Місцева хроніка // Подолія. – 1914. – 14 верес. – № 95. – С. 4.

Місцева хроніка // Подолія. – 1914. – 17 верес. – № 96. – С. 4.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2309-8074