СОЦІАЛЬНО-СТАНОВІ ТРАНСФОРМАЦІЇ У СЕРЕДОВИЩІ ПОМІЩИКІВ ПРАВОБЕРЕЖЖЯ В 1795–1858 РР.

А.Л. Богуцька

Анотація


У статті на основі опублікованих праць, документальних джерел і архівних матеріалів простежено та охарактеризовано трансформації в суті та структурі соціально-станових відносин Правобережної України, детермінованих приєднанням її до Російської імперії та самодержавною політикою щодо інкорпорації й легітимації за стандартами самодержавства. Це спричинило помітні впливи в існуючу структуру соціальних відносин, котрі почали відігравати винятково важливу роль як у її соціально-станових, етнонаціональних та демографічних трансформаціях загалом, так і окремо у кожній зі сфер суспільного життя. Проаналізовано інкорпорацію магнатів і шляхти регіону в дворянський стан імперії на межі XVIII – XIX століть, що представляла собою масштабну адаптацію, а точніше, розбір шляхти Правобережжя до імперської соціальної структури, яка мала право вибору: піти на альянс із царизмом та отримати дворянські привілеї, або залишити терени держави. Крім того, її представникам було продовжено час для складання присяги на вірність російській короні. Охарактеризовано політику російського самодержавства, яка цілеспрямовано формувала, всіляко утверджувала й зміцнювала характерну для регіону соціальну базу, розширюючи економічні позиції і правові повноваження російських, польських та інших іноетнічних поміщиків при одночасному посиленні станової безправності українців. Таким чином, здійснено поетапне впорядкування так званого шляхетського питання та підтвердження магнатам і шляхті дворянських прав та їх місце в соціально-становій структурі тогочасного суспільства. Здобувши статус дворянства, магнати перетворилися у повноправний привілейований стан й виступали опорою влади на місцях.

Ключові слова


Правобережна Україна; російське самодержавство; соціально-станові відносини; дворяни; шляхта; магнати

Повний текст:

PDF

Посилання


Держархів Вінницької області, ф.-Д. 521, оп. 1, спр. 6, арк. 177-178.

Держархів Хмельницької області, ф. 115, оп. 2, спр. 1, арк. 28.

Статистическое описание Киевской губернии, изданное тайным советником, сенатором Иваном Фундуклеем. – В 3 т. В 4 ч. – СПб. : Тип. МВД, 1852. – 572 с.

Бармак М. В. Формування владних інституцій Російської імперії на Правобережній Україні (кінець XVIII – перша половина XIX ст. / М. В. Бармак. – Тернопіль: Вид-во Астон, 2007. – 515 с.

Бовуа Д. Російська влада і польська шляхта в Україні. 1793–1830 рр. / Даніель Бовуа; перекл. з фр. Зої Борисюк. – Львів: Кальварія, 2007. – 296 с.

Борисевич С. О. Дворянський рід Маньківських на Поділлі / С. О. Борисевич // Поляки на Хмельниччині: погляд крізь віки. Зб. наук. праць за матеріалами міжн. наук. конф. (23–24 червня 1999 року). – Хмельницький: Поділля, 1999. – С. 506-511.

Водарский Я. Е. Население России за 400 лет (XVI – начало XX вв.) / Я. Е Водарский. – М.: Просвещение, 1973. – 159 с.

Дубровіна А. Б. Суспільний лад, механізм управління та право України в період розкладу феодально-кріпосницької системи і зростання капіталістичних відносин (перша половина XIX століття). Конспект лекцій / А. Б. Дубровіна. – К. : [Б.в.], 1966. – 112 с.

Западные окраины Российской империи. – М. : Новое литературное обозрение, 2007. – 608 с.

Кабузан В. М. Изменения в удельном весе и размещении дворянства в России в 1782–1858 гг. / В. М. Кабузан, С. М. Троицкий // История СССР. – 1971. – № 4. – С. 153-169.

Кабузан В. М. Численность и удельный вес украинского населения на территории СССР в 1795–1959 гг. / В. М. Кабузан, Г. П. Махнова // История СССР. – 1965. – № 1. – С. 29-37.

Карачківський М. Опис Поділля з 1819 року В. Рудницького (До історії Поділля початку XIX ст.) / М. Карачківський // Студії з історії України. Науково-дослідної катедри історії України в Київі. – Т. 3. – К.: Друкарня УАН, 1927. – С. 96-111.

Криськов А. А. Землеволодіння і землекористування в губерніях Правобережної України кінця XVIII – початку XX століття / Андрій Анатолійович Криськов. – Тернопіль : Астон, 2014. – 324 с.

Лисенко С. Правобережна шляхта (кінецьXVIII – перша половина XIX ст.). 2-ге вид., виправ., доп. / С. Лисенко, Є. Чернецький. – Біла Церква : Вид. О. В. Пшонківський, 2007. – Вид. 2-е. – 448 с.

Миронов Б. Н. Социальная история России ( XVIII – начало XX вв.) / Б. Н. Миронов. – СПб. : Санкт-Петербур. гос. ун-т. – Т. 1. – 1999. – 548 с.

Описи Подільської губернії кінця XVIII – початку XIX ст. / Укл., авт. вст. ст. С. А. Копилов, А. Б. Задорожнюк. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2011. – С. 42

Поділля: Історико-етнографічне дослідження / Л. Ф. Артюх, В. Г. Балушок, З. Є. Болтарович та ін. – К. : Доля, 1994. – 500 с.

Смолій В. А. Деякі питання соціальної та конфесійної політики Росії на Правобережній Україні в кінці XVIII ст. / В. А. Смолій // ACADEMIA на пошану професора Л. А. Коваленка. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Поділ. держ. пед. ін.-т, 1997. – Т. 1. – С. 91-95.

Соловьёв В. С. Сочинения в 2 т. – Т. 2: Чтения о богочеловечестве. Философская публицистика / В. С. Соловьёв. – М. : Правда, 1989. – 736 с.

Філінюк А. Г. Правобережна Україна наприкінці XVIII – на початку XIX століття: тенденції розвитку і соціальні трансформації: монографія / А. Г. Філінюк. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2010. – 728 с.

Філінюк А. Г. Суспільно-політичне становище селян Правобережної України на межі XVIII – XIX ст. / А. Г. Філінюк // Етнічна історія народів Європи : зб. наук. праць. – К. : УНІСЕРВ, 2001. – Вип. 10. – С. 51-55.

Чернецький Є. Правобережна шляхта за російського панування ( кінець XVIII – початок XX ст. ): джерела, структура стану, роди / Євген Чернецький; Білоцерківське рицарське коло, Тов-во охорони старожитностей Київщини, Наук. тов.-во братів Вацлава і Едварда Руліковських, Білоцер. міська централізована бібл. система, Білоцерківський краєзн. музей; ред. окремих статей О. Бурковська, В. Іванців, Є. Чернецький; дизайн обкл. О. Пшонківський. – Біла Церква : Вид. О. Пшонківський, 2007. – 176 с.

Щербак Н. О. Національне питання в політиці царизму у Правобережній Україні ( кінець XVIII – початок XX століття ): Монографія / Н. О. Щербак. – К.: ПЦ Ризографіка, 2005. – 616 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2309-8074