ПОЛІТИКА МОСКВИ СТОСОВНО КОЗАЦЬКОЇ УКРАЇНИ В ПОСТПЕРЕЯСЛАВСЬКИЙ ПЕРІОД: ЗАПОЧАТКУВАННЯ ГІБРИДНОЇ ВІЙНИ ЯК ЗАСОБУ РЕАЛІЗАЦІЇ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРСЬКОЇ ІДЕЇ

В.В. Газін

Анотація


У статті здійснено аналіз політики Московської держави щодо козацької України в період 1654 – 1659 рр., від укладення Переяславсько-московського договору до початку відкритої російсько-української війни. Автор доходить висновку, що тогочасні дії царського уряду по відношенню до України цілком підпадають під визначення «гібридна війна» якою часто кваліфікують російську політику на початку ХХІ ст. Сучасні тлумачення гібридної війни зводяться, переважно, до такої її ознаки, як поєднання принципово різних типів і способів ведення війни, які скоординовано застосовуються задля досягнення спільних цілей. Саме такою була політика Москви по відношенню до України, після 1654 р., коли в Росії стали виношувати далекосяжні плани утвердження великої слов’янської православної імперії (ІІІ Риму). Ознаки гібридної війни були, безумовно, очевидними. Це і нав’язування ревізії угоди в бік збільшення московської присутності в Україні, і неприкритий тиск на гетьманський уряд через невизнання його легітимності, і підбурювання антигетьманських настроїв, і підтримка опозиційних сил. Насамкінець прояви такої політики знайшли відображення і в зовнішньополітичній сфері, коли «українська проблема» виступила в ранзі розмінної карти у досягнення Москвою її стратегічних геополітичних цілей.

Ключові слова


гібридна війна; політика; імперія; Москва; козацька Україна

Повний текст:

PDF

Посилання


Акты, относящіеся къ исторіи Западной России, собранные и изданные археографическою комиссіею. – СПб.: Тип. Э.Пратца, 1853. – Т. 5. – 288 с.

Акты, относящіеся къ исторіи Южной и Западной Россіи, собранные и изданные археографическою комиссіею. – СПб.: Тип. П. А. Кулиша, 1863. – Т.4. – 276 с.

Акты, относящіеся къ исторіи Южной и Западной Россіи, собранные и изданные археографическою комиссіею. – СПб. Тип В. В. Пратц, 1873.- Т.7. – 398 с.

Акты, относящіеся къ исторіи Южной и Западной Россіи, собранные и изданные археографическою комиссіею. – СПб. Тип М.Этингера, 1879. – Т.11. – 820 с.

Акты, относящіеся къ исторіи Южной и Западной Россіи, собранные и изданные археографическою комиссіею. – СПб.: Тип. А.Катанскаго и К0, 1892. – Т.15. – 462 с.

Артамонов В. Соперничество очагов державности в Восточной Европе в XVII – XVIII вв. / В.Артамонов // Наукові праці Кам’янець-Подільського державного університету: Історичні науки. – Кам’янець-Подільський: Оіюм, 2006. – Т. 16: На пошану професора А.О.Копилова. – С. 291-304.

Артамонов В. Украино-русская конвергенция в последней трети XVII – XVIII веках / В.Артамонов // Україна в Центрально-Східній Європі (з найдавніших часів до кінця XVIII ст.). – Вип. 5. – К.: Інститут історії України НАНУ, 2005. – С. 607-622.

Вдовин И.А. Идея славянского единства в контексте русской общественной мысли XVII века / И.А.Вдовин // Інтернет ресурс. Режим доступу: http://www.hist.msu.ru/Science/Conf/ Lomonos98/vdovin.htm

Вікіпедія // Інтернет ресурс. Режим доступу: http: // uk.wikipedia.org/wiki/

Галактионов И.В. Из истории русско-польского сближения в 50-60-х гг. XVII века (Андрусовское перемирие 1667 года) / И.В.Галактионов. – Саратов: Издательство Саратовского университета, 1960. – 106 с.

Грушевський М.С. Історія України-Руси: В 11 т., 12 кн. / Редкол.: П.С.Сохань (голова) та ін. / М.С.Грушевський. – К.: Наукова думка, 1997. – Т. ІХ-2. – 776 с.

Грушевський М.С. Історія України-Руси: В 11 т., 12 кн. / Редкол.: П.С.Сохань (голова) та ін. / М.С.Грушевський. – К.: Наукова думка, 1998. – Т. Х. – 408 с.

Медовиков П. Историческое значеніе царствованія Алексея Михайловича / П.Медовиков. – М.: Въ типографіи Александра Семена, 1854. – 256 с.

Пушкарев Л. Н. Общественно-политическая мысль России. Вторая половина XVII века. Очерки истории/ Л.Н.Пушкарев. – М.: Наука, 1982. – 288 с.

Фаизов С. «Где Москва, где восток, где запад?»: географическая полемика между крымским ханом Мухаммедом IV и царем Алексеем Михайловичем в 1655 – 1658 гг. / Сагит Фаизов // Україна та Росія: проблеми політичних і соціокультурних відносин. – К.: Інститут історії України НАН України, 2003. – С. 128-146.

Kochоwski W. Historia panowania Jana Kazimierza z klimakterów Wespazyana Kochоwskiego przez współczesnego tłómacza w skróceniu na polski język przełoźona wydana z rękopismu w roku 1840 przez Edwarda Raczyńskiego. – Poznan: Naklad i czcionkami N.Kamińskiego i spółki, 1859. – T. 1. – 369 s.

Kubala L. Wojny duńskie і pokój Oliwski 1657 – 1660. Szkiców historycznych. Serya VI / L.Kubala. – Lwów: Ksęgarnia wydawnicza H.Altenberga, 1922. – 651 s.

Rawita-Gawroński F.R. Próba pojednania z Rusią. Poselstwo Bieniewskiego: od śmierci B.Chmielnickiego do umowy chadziackiej / F.R.Rawita-Gawroński. – Kraków: G. Gebethner i Spółka, 1907. – 93 s.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2309-8074