Поточний номер

Випуск 9
Опубліковано: 2017-04-06

ПРОБЛЕМИ ДЖЕРЕЛОЗНАВСТВА ТА ІСТОРІОГРАФІЇ

ДАВНЯ І НОВА ІСТОРІЯ УКРАЇНИ

НОВІТНЯ ІСТОРІЯ УКРАЇНИ

ПРОБЛЕМИ РЕГІОНАЛЬНОЇ ІСТОРІЇ

Переглянути всі випуски

Редакційна колегія:

А. Філінюк, доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри історії України (відповідальний редактор);
С. Копилов,
доктор історичних наук, професор кафедри всесвітньої історії, ректор (заступник відповідального редактора);
С. Олійник,
кандидат історичних наук, доцент (заступник відповідального редактора);
В. Газін,
кандидат історичних наук, доцент (відповідальний секретар);
Л. Баженов,
академік УАІН, доктор історичних наук, професор;
В. Даниленко,
член кореспондент НАН України, доктор історичних наук, професор;
О. Завальнюк,
академік АН ВШ України, доктор історичних наук, професор;
А. Задорожнюк,
кандидат історичних наук, доцент;
В. Лозовий,
доктор історичних наук, професор;
В. Нечитайло,
доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри політології і соціології;
І. Рибак,
кандидат історичних наук, професор, завідувач кафедри архівознавства, спеціальних історичних та правознавчих дисциплін;
В. Степанков,
академік УАІН, доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри всесвітньої історії;
П-Р. Магочій,
доктор історичних наук, професор (Канада);
Гедимінас Вайткевичус,
доктор історичних наук, професор (Литва). 

Опублікування наукових збірників розпочалося за часів Кам’янець-Подільського державного українського університету понад 95 років назад. Воно тривало і під час кількох реорганізацій вишу і повною мірою відновлено наприкінці 90-х рр. минулого століття. Це було пов’язано з тим, що науково-дослідна робота була перетворена у пріоритетний напрям діяльності університету. Запорукою цьому стали традиції науково-дослідної роботи на історичному факультеті, розробка та реалізація багаторічної комплексної програми “Доктор наук”, відкриття й функціонування аспірантури і докторантури, оформлення наукових історичних шкіл, створення низки науково-дослідних лабораторій і центрів, а також тісне наукове співробітництво з вітчизняними і зарубіжними вищими навчальними закладами та науковими установами. Утвердилася добра традиція видавати окремі випуски Вісника на пошану професорів факультету, які зробили істотний внесок у розвиток історичної науки та удосконалення навчально-виховного процесу. Зазвичай усталеними рубриками збірника є: проблеми джерелознавства та історіографії; давня і нова історія України; новітня історія України; проблеми регіональної історії; всесвітня історія; рецензії і огляди.

Редакційна колегія видання акцентує увагу на актуальні проблеми вітчизняної та зарубіжної історії, методології історії, джерелознавства й історіографії, регіональної історії. Відтак у збірнику друкують результати своїх досліджень як провідні фахівці, докторанти, аспіранти і здобувачі наукових ступенів України, так і інших країн (Республіка Польща, Російська Федерація тощо). Зміст Вісника, кількість авторів (у межах 50–60-ти осіб), обсяг (20–42 др. арк.) перетворили його в один із кращих періодичних видань, котрі видаються на історичних факультетах університетів та інститутів Правобережної та Західної України.