Вісник Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: Історичні науки

Збірник наукових праць, включений до переліку фахових видань України, в якому публікуються статті, повідомлення, рецензії, огляди та хроніки в галузі “Історичні науки” зі спеціальностей: 07.00.01 – Історія України; 07.00.02 – Всесвітня історія; 07.00.04 – Археологія; 07.00.05 – Етнологія; 07.00.06 – Історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни; 07.00.07 – Історія науки й техніки; 07.00.09 – Антропологія.  

Засновником збірника наукових праць “Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Історичні науки” виступив Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка.

Вісник включений до державного реєстру друкованих засобів масової інформації (Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації Серія КВ № 20172-9972 ПР від 05.07.2013 р.).

Постановою президії ВАК України його включено до переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук за спеціальністю “Історичні науки” (Бюлетень ВАК України. – 2010. – № 7). Видання Вісника індексується науко метричною базою Google Scholar. Йому також присвоєно номер міжнародного стандарту ІSBN.

Вісник видається з 2008 р. періодичністю один раз на рік. Започатковано випуск видання у 2008 р. із здобуттям Кам’янець-Подільським державним університетом статусу національного. Опубліковано 7 випусків кожен накладом 100 примірників.


Зображення домашньої сторінки журналу

Редакційна колегія:

А. Філінюк, доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри історії України (відповідальний редактор);
С. Копилов,
доктор історичних наук, професор кафедри всесвітньої історії, ректор (заступник відповідального редактора);
С. Олійник,
кандидат історичних наук, доцент (заступник відповідального редактора);
В. Газін,
кандидат історичних наук, доцент (відповідальний секретар);
Л. Баженов,
академік УАІН, доктор історичних наук, професор;
В. Даниленко,
член кореспондент НАН України, доктор історичних наук, професор;
О. Завальнюк,
академік АН ВШ України, доктор історичних наук, професор;
А. Задорожнюк,
кандидат історичних наук, доцент;
В. Лозовий,
доктор історичних наук, професор;
В. Нечитайло,
доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри політології і соціології;
І. Рибак,
кандидат історичних наук, професор, завідувач кафедри архівознавства, спеціальних історичних та правознавчих дисциплін;
В. Степанков,
академік УАІН, доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри всесвітньої історії;
П-Р. Магочій,
доктор історичних наук, професор (Канада);
Гедимінас Вайткевичус,
доктор історичних наук, професор (Литва). 

Опублікування наукових збірників розпочалося за часів Кам’янець-Подільського державного українського університету понад 95 років назад. Воно тривало і під час кількох реорганізацій вишу і повною мірою відновлено наприкінці 90-х рр. минулого століття. Це було пов’язано з тим, що науково-дослідна робота була перетворена у пріоритетний напрям діяльності університету. Запорукою цьому стали традиції науково-дослідної роботи на історичному факультеті, розробка та реалізація багаторічної комплексної програми “Доктор наук”, відкриття й функціонування аспірантури і докторантури, оформлення наукових історичних шкіл, створення низки науково-дослідних лабораторій і центрів, а також тісне наукове співробітництво з вітчизняними і зарубіжними вищими навчальними закладами та науковими установами. Утвердилася добра традиція видавати окремі випуски Вісника на пошану професорів факультету, які зробили істотний внесок у розвиток історичної науки та удосконалення навчально-виховного процесу. Зазвичай усталеними рубриками збірника є: проблеми джерелознавства та історіографії; давня і нова історія України; новітня історія України; проблеми регіональної історії; всесвітня історія; рецензії і огляди.

Редакційна колегія видання акцентує увагу на актуальні проблеми вітчизняної та зарубіжної історії, методології історії, джерелознавства й історіографії, регіональної історії. Відтак у збірнику друкують результати своїх досліджень як провідні фахівці, докторанти, аспіранти і здобувачі наукових ступенів України, так і інших країн (Республіка Польща, Російська Федерація тощо). Зміст Вісника, кількість авторів (у межах 50–60-ти осіб), обсяг (20–42 др. арк.) перетворили його в один із кращих періодичних видань, котрі видаються на історичних факультетах університетів та інститутів Правобережної та Західної України.

Анонси

 
Жодних анонсів не було опубліковано.
 
Більше анонсів...