Студенти Кам’янець-Подільського державного українського університету в політичних процесах революційної доби (1918-1920 рр.)

О.М. Завальнюк

Анотація


На основі архівних і опублікованих джерел, а також праць
українських істориків досліджується питання про участь сту-
дентської молоді Кам’янець-Подільського державного українсько-
го університету в політичних процесах, які протікали в країні і
регіоні під впливом збройної боротьби в Україні, розбудови україн-
ської державної республіканської моделі та функціонування біль-
шовицького режиму.
Встановлено, що університет, заснований за часів гетьманщи-
ни, в добу Директорії УНР надійно стояв на українських держав-
ницьких позиціях, а передова частина студентства вступала до
різних політичних партій, організовувала своє збройне формуван-
ня для захисту республіканського ладу, окремі представники, ви-
конуючи партійні і громадські доручення, були в гущі резонансних
політичних подій, працювали інформаторами і пропагандистами
у війську та серед населення, за сумісництвом наповнювали низо-
вий апарат різних міністерств, інших державних органів під час їх

діяльності у Кам’янці-Подільському, брали участь у всіляких за-
ходах, влаштованих молодіжними організаціями у відповідь на гуч-
ні військові і політичні події (Зятківська угода УГА з денікінцями,
спроби поляків депортувати студентів-галичан за Збруч тощо),
реагували на найбільш загрозливі українству виклики і поповнюва-
ли особовий склад національних збройних структур.
Із переходом влади у місті до ревкому частина студентства з
різних причин стала на більшовицьку платформу, поділяла кому-
ністичні настрої, що призвело до руйнування попередньої ідейно-
державної згуртованості молоді, політичного розколу, поширення в
її середовищі ліворадикальних ідей і навіть створення небагато чи-
сельного комуністичного осередку, на який опирався новий режим. Із
запровадженням у виші радянської нормативно-правової бази діяль-
ності і нових порядків, абсолютна більшість студентів, які не емігру-
вали, вимушено прийняли нову модель вищої освіти, яка суттєво від-
різнялася від попередньої, брали участь у більшовицьких політичних
заходах, формально підтримуючи УСРР і КП(б)У. Із числа студентів
висунулися функціонери, які, після затвердження вищими партійни-
ми органами, по черзі посідали посаду політичного комісара вишу, а
також сформувався актив, що виконував вказівки політичного цен-
тру і проводив серед молоді комуністичну пропаганду.

 


Ключові слова


Кам’янець-Подільський державний український університет; студенти; національно-патріотичні настрої; політичні осередки; більшовицька платформа; політичний комісар; комуністична пропаганда

Повний текст:

PDF


ISSN 2309-8074