Дискусійні проблеми походження людини сучасного фізичного типу

О.Л. Баженов

Анотація


У статті зазначається, що українська наука в галузі антропо-
генезу недостатньо займається проблемами походження людини як
на території України, так і в світі, хоча в другій половині ХХ – на по-
чатку ХХІ ст. зроблено чимало нових відкриттів і накопичено бага-
то нового речового матеріалу у цій сфері, який потребує нинішнього
осмислення та узагальнення, на що спрямована ця публікація.
Розглядаються дискусії щодо визначення появи безпосереднього
предка Гомо сапієнса (людини розумної), проблеми участі європей-
ських архантропів (гейдельберзьких людей та неандертальців) у
формуванні сучасної людини. Аналізуються нові підходи в науці ан-
тропогенезу під кутом критики теорій моно- і поліцентризму, ди-
центризму в людській еволюції, у походженні і становленні людських
рас та розселення людства по світу. В цьому контексті характе-
ризуються теорії та погляди відомих антропологів В. Алєксеєва,
Я. Рогінського, О. Зубова, П. Ендрюса, А. Уілсона, Л. Шотта та ін.
Зазначається, усталені у ХІХ – першій половині ХХ ст. знання і
погляди на антропогенез взагалі, в тому числі на походження людини
розумної руйнуються або спростовуються в результаті нових від-
криттів та знахідок, які, зокрема, підтверджую тезу, що колискою
формування сучасної людини є тільки Африканський континент.


Ключові слова


антропогенез; Гомо сапієнс; моноцентризм; поліцентризм; раса; теорія

Повний текст:

PDF


ISSN 2309-8074