Охранка vs Спілка: діяльність правоохоронних органів Російської імперії в контексті боротьби з українською соціал-демократичною спілкою РСДРП у 1905 – серпні 1906 рр.

О.М. Федьков

Анотація


Українська соціал-демократична спілка (УСДС) утворилася
внаслідок розколу Революційної української партії (РУП) і незаба-
ром увійшла до складу Російської соціал-демократичної робітничої
партії (РСДРП). Вона розгорнула систематичну роботу перш за
все серед селян і сільських робітників, спрямовану на захист їхніх
економічних інтересів за допомогою страйкового руху. У бороть-
бі жандармів з Спілкою в період першої російської революції мож-
на виділити три етапи. У статті охарактеризована боротьба
жандармів з УСДС на першому етапі, в 1905 – серпні 1906 року,
правоохоронці мали значні емпіричні дані про діяльність соціал-
демократичного союзу, однак не мали чіткого уявлення про роль
цієї організації в революційному русі; вони плуталися в назві цієї
організації, називаючи то вигаданою «Стєлкою», то з присмаком
«польської інтриги» – «Спулкой». Правоохоронці ототожнювали
УСДС з Українською соціал-демократичною робітничою партією
(УСДРП), яка також зосередила свою діяльність серед сільського
населення. Влітку 1906 р. в українських губерніях Романівської
імперії розгорнувся масовий організований рух селян і сільських ро-
бітників під керівництвом осередків УСДС, що стало повною не-
сподіванкою для державних органів царизму. Не маючи достатніх
даних про діяльність Спілки, правоохоронці вдалися до арештів
осіб, що належали до її організації. Однак обшуки і арешти, прове-
дені 18 серпня 1906 року, завдали шкоди насамперед українським
політичним партіям – Українській демократично-радикальній
партії (УДРП) і УСДРП. Наслідком помилки охранки стало закрит-
тя першої щоденної всеукраїнської ліберально-демократичної га-
зети – «Громадська думка». Керівний орган УСДС і місцеві соціал-
демократичні організації залишилися в цілому неушкодженими.


Ключові слова


Особливий відділ Департаменту поліції; охранка; жандарми; обшуки; арешти; Українська соціал-демократич на спілка РСДРП; Спілка; «Громадська думка»

Повний текст:

PDF


ISSN 2309-8074