Археологія в Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка: поступ, проблеми та можливі перспективи

Автор(и)

  • В.І. Якубовський

Ключові слова:

Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, історичний факультет, кафедра археології, пам’ятки, польова археологічна практика, старожитності

Анотація

У статті подано короткий огляд становлення археології
Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана
Огієнка – правонаступника українського державного університе-
ту початку 20-х років ХХ ст.
Засновником археології в університеті був Ю.Й. Сіцінський,
який у лютому 1919 року прийшов в український університет на
посаду приват-доцента з дипломом кандидата богослов’я Київської
духовної академії, де студіював церковну археологію і богословські
науки. Працюючи в університеті, вів археологічні курси і активну
польову археологічну діяльність.

У радянський період, коли вже діяв педагогічний інститут,
створений на базі Інституту народної освіти, археологію відро-
див визнаний знавець слов’янської археології І.С. Винокур, доктор
історичних наук, автор кількох важливих монографій і сотень
наукових статей, у вуз прийшов в 1963 році з дипломом канди-
дата історичних наук. Спочатку працював на посаді асистента
кафедри всесвітньої історії, тривалий час був завідувачем кафед-
ри історії СРСР та УРСР, читав курс «Основи археології», вів архе-
ологічну практику і широкомасштабні дослідження слов’янсь ких
пам’яток на території Поділля і Південно-Східної Волині. Учнями
талановитого вченого, творчість яких реально пов’язана з ка-
м’я нецьким вузом, були М.Б. Петров (1952-2008 рр.) і А.Ф. Гу цал
(1946 р.н.). Обидва випускники історичного факультету Ка м’я-
нець-Подільського педагогічного інституту, обидва рано стали на
шлях археології, ставши визнаними фахівцями з історичної то-
пографії міста Кам’янця-Подільського (Петров М.Б.) та пам’я ток
скіфо-сарматської доби Середньої Наддністрянщини (Гу цал А.Ф.).
З університетською археологією пов’язана творчість В.І. Яку-
бовського (1940 р.н.) фахівця з давньоруської і середньовічної ар-
хеології. Закінчив історико-філологічний факультет Кам’янець-
По діль ського педагогічного інституту у 1967 році, учень київської
археологічної школи академіка НАН України П.П. Толочка, канди-
датську дисертацію захистив в Інституті археології АН УРСР у
1984 р. З тих пір в університеті читає археологічні дисципліни,
музеєзнавство, проводить археологічну практику і продовжує до-
сліджувати старожитності історичної Болохівської землі.
Огляд професійної діяльності археологів показує, що все їхнє
творче життя є спрямоване на становлення університетської
археології. Їхня праця націлена на розвиток археології, в разі ство-
рення у вузі кафедри археології з аспірантурою із спеціалізацією
фахових археологів та збереженням у Губині польового стаціонару
літньої археологічної практики.

 

##submission.downloads##

Опубліковано

2016-11-26

Номер

Розділ

ПРОБЛЕМИ ДЖЕРЕЛОЗНАВСТВА ТА ІСТОРІОГРАФІЇ