Сучасна західна історіографія про повстанський рух під проводом Н. Григор’єва

О.О. Приказюк

Анотація


У статті здійснено аналіз сучасних праць дослідників із США
та країн Західної Європи, які торкаються висвітлення повстан-
ського руху на півдні України на чолі з отаманом Н. Григор’євим у
1918-1919 рр. Зазначається, що в цих роботах міститься інфор-
мація про участь Н. Григор’єва в антигетьманському повстанні
у листопаді-грудні 1918 р., про боротьбу його загонів з військами
Антанти в січні-квітні 1919 р., про хід антибільшовицького по-
встання під проводом Н. Григор’єва в травні 1919 р. та єврейські
погроми, які було вчинено повстанцями.
Більшість робіт сучасних західних авторів опирається на пра-
ці попередників та обмежену джерельну базу. Найчастіше амери-
канські та західноєвропейські автори оперують даними з мемуа-
рів В. Антонова-Овсієнка, а також досліджень Артура Адамса, які
давно вже стали класичними. Із праць українських авторів най-
більшою популярністю користуються роботи В. Го ра ка.
Зазвичай діяльність Н. Григор’єва порівнюється зарубіжними
авторами з діяльністю іншого відомого повстанського отамана –
Н. Махна. Західні автори зазначають, що повстання Н. Гри го р’є ва
в травні 1919 р. було спровоковане аграрною політикою більшо-
виків. У той же час вони відкидають наявність якоїсь політичної
програми у отамана Н. Григор’єва. Хід повстання в основному зо-
бражується вірно, проте стандартними є неточності в показі гео-
графії повстанського руху та чисельності повстанців.


Ключові слова


повстанський рух; Н. Григор’єв; зарубіжна історіографія; американські дослідники; західноєвропейські автори

Повний текст:

PDF


ISSN 2309-8074