Етнонаціональний та етнодемографічний розвиток Правобережної України протягом 1795-1858 рр.: історіографія та джерельна база проблеми

Автор(и)

  • А.Л. Богуцька

Ключові слова:

Правобережна Україна, етнонаціональний процес, етнодемографічний розвиток, декласація, історіографія, джерельна база

Анотація

У статті здійснена спроба провести короткий аналіз серед
наявної джерельної бази та охарактеризувати внесок істориків
і краєзнавців у вивчення проблеми етнонаціонального та етноде-
мографічного розвитку Правобережної України наприкінці XVIII – в
першій половині ХІХ століття. Проаналізовано три основні етапи
історії вивчення етнонаціонального та етнодемографічного роз-
витку Правобережжя на які звертали увагу дослідники, вивчаю-
чи дану проблематику. Адже крок за кроком нагромаджувався
фактичний науковий матеріал і росло теоретичне розуміння
того, як в умовах Російської імперії зростала чисельність населен-
ня Правобережної України, які чинники на збільшення кількості
мешканців впливали, які були тенденції та особливості етнона-
ціональних та етнодемографічних змін. Звернена увага на окре-
му групу праць сучасних істориків, до якої відноситься навчальна
література, що має концептуальне, методологічне значення. Для
успішного розв’язання поставлених завдань і досягнення сформу-
льованої мети було опрацьовано значне коло історичних джерел,
зокрема, джерельну базу роботи складає комплекс різноманітних
за походженням і змістом джерел: серед них архівні документи
і матеріали; урядові документи Російської імперії, опубліковані в
ПСЗРИ-І, II; статистичні документальні та документальні збір-
ники, періодична преса XIX ст. Зроблено частковий аналіз доку-
ментів Державного архіву Хмельницької області та Центрального
державного історичного архіву України в м. Києві, які склали основу джерельної бази дослідження.

##submission.downloads##

Опубліковано

2016-10-25

Номер

Розділ

ПРОБЛЕМИ ДЖЕРЕЛОЗНАВСТВА ТА ІСТОРІОГРАФІЇ