Органи місцевого самоврядування після лютневої революції 1917 р. на території Волинської губернії

Ю.М. Лопатовський

Анотація


У статті висвітлюється процес формування органів місцевого
самоврядування в особі виконавчих комітетів громадських орга-
нізацій на території Волинської губернії після Лютневої револю-
ції 1917 р., з метою з’ясування їх місця та ролі в системі органів
влади. Відображено умови в яких відбувалось становлення органів
місцевого самоврядування. Окреслено основні права та обов’язки
виконавчих комітетів, роль і місце відведене їм Тимчасовим уря-
дом. Розкрито заходи, які вживалися для зміцнення становища ко-
мітетів громадських організацій, налагодження їх діяльності та
формування довіри у громадськості. Звертається увага на діяль-
ність органів місцевого самоврядування спрямована на забезпечен-
ня правопорядку, а також у продовольчій сфері та просвітницькій
роботі, труднощі які виникали під час роботи.


Ключові слова


революція; виконавчі комітети; Тимчасовий уряд; Волинь; права та обов’язки; діяльність; самоврядування

Повний текст:

PDF


ISSN 2309-8074