Норми звичаєвого права та Литовський Статут в системі власності міст і містечок Подільської губернії наприкінці ХVІІІ – в першій половині ХІХ ст.

О.М. Кримська

Анотація


У статті на основі аналізу норм звичаєвого права, Литовського
статуту, законодавчих актів Російської імперії та низки архівних
матеріалів зроблено спробу виділити особливості земельних відно-
син у містах та містечках Подільської губернії наприкінці ХVІІІ –
першої половини ХІХ ст.
Автор зазначив, що з часу приєднання Поділля до Росії і аж до
40-х рр. XIX ст. царизм не наважувався докорінно ліквідовувати чинні
польські законодавчі та звичаєві норми, які регулювали поземельні від-
носини. Він лише вдався до поступового поширення цивільного законо-
давства Російської імперії у краї. Відтак, у містах і містечках регіону
панувала унікальна ситуація, коли в юридичній практиці, в залежнос-
ті від обставин, послуговувались законодавством і Речі Посполитої, і
Російської імперії. Цей юридичний симбіоз сприяв значному поширенню
в краї суперечок щодо прав на земельні володіння та обмежував дер-
жавний контроль за цими поземельними відносинами.


Ключові слова


земельні відносини; міста; містечка; землеволодіння; Подільська губернія; Литовський статут; звичаєве право

Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2309-8074