Шкільництво Подільської губернії в інкорпораційній політиці самодержавства наприкінці XVIII – в першій половині ХІХ ст.

А.М. Боднар

Анотація


У статті зроблена спроба охарактеризувати особливос-
ті в розвитку освітньої сфери Подільської губернії наприкінці
XVIII – першої половини XIX століття, коли Поділля разом з усім
Правобережжям внаслідок другого поділу Речі Посполитої було
анексоване Російською імперією. За його рахунок метрополія по-
повнилася багатою і найбільш людною територією. Приєднавши
край, царське самодержавство відразу ж приступило до карди-
нальної переорієнтації його життя в руслі загальноімперських по-
треб та інтересів в усіх сферах суспільного життя.
Аналізується діяльність царизму що до змін адміністративно-
територіального устрою краю за російськими взірцями без будь-
якого врахування інтересів і потреб корінних мешканців. Соціальні
конфлікти і незадоволення, особливо серед впливової магнатської
верхівки, головним чином знімалися шляхом насадження тоталь-
ного контролю над суспільним життям.
Констатується що встановивши повний контроль на новій ді-
лянці кордону, уряд повністю ізолював місцеве населення від єв-
ропейського світу та його впливу. Всі контакти відтепер стали
відбуватися з дозволу та під контролем органів влади.


Ключові слова


знання; заклади освіти; парафіяльне шкільництво; етнічне урізноманітнення; Поділля

Повний текст:

PDF


ISSN 2309-8074