Участь емігрантських інтелігентських кіл з Галичини в реалізації зовнішньополітичних планів Російської імперії напередодні і на початку Першої світової війни

С.В. Олійник

Анотація


Стаття присвячена проблемі реалізації Російською імперією
галицького напрямку зовнішньої політики напередодні та на по-
чатку Першої світової війни. Зазначено, що, не дивлячись на зрос-
тання наукового інтересу істориків до міжнародної політики, різ-
них регіонів та держав як об’єктів зовнішньої політики Російської
імперії у згаданий період, обрана для дослідження тема не отри-
мала належного висвітленні в історичній науці.
На основі аналізу історіографії та джерел робиться спроба до-
слідити місце і роль у цих процесах галицької інтелігенції, яка пе-
ребувала у той час в політичній еміграції в Росії.
Діяльність проросійської галицької інтелігенції на користь ди-
настії Романових простежується в контексті її участі в роботі
громадських товариств, комітетів. Автор стверджує що російська
влада була зацікавлена у використанні москвофільської інтеліген-
ції у своїх інтересах. Вона намагалася активно залучати галичан в
Росії до діяльності галицько-руських товариств. Окремі представ-
ники інтелігентських кіл стали їх активними учасниками.
З початком Першої війни зацікавленість російської сторони до
галицьких емігрантів ще більше зросла. Вона вилилася у створення
«Карпатсько-руського визвольного комітету». Ця організація ста-
ла провідником російських ідеї серед галичан. Комітет займався
активною допомогою російській владі у досягненні її кінцевої мети
приєднання Галичини, створення необхідних умов для включення
регіону до складу Російської імперії. Галицька емігрантська інте-
лігенція проросійської еміграції фактично стала п’ятою колоною в
подіях навколо Галичини.


Ключові слова


Галичина; галицька інтелігенція; зовнішня політика; Російська імперія

Повний текст:

PDF


ISSN 2309-8074