Самогубства в містах Правобережної України напередодні та в роки Першої світової війни

Т.Ю. Герасимов, І.М. Романюк

Анотація


У статті розглянуто низку чинників, що призвели до поширення
в містах Правобережної України самогубств на початку ХХ ст. З’я-
со вано вплив Першої світової війни на їхні кількість та характер.
Автором висвітлено зміни в суспільній свідомості городян, зу-
мовлені початком переходу суспільства від традиційної стадії
розвитку до модерної (індустріальної). Одним із його проявів стало
зменшення впливу релігії на життя населення, внаслідок чого са-
могубство вже не настільки сильно сприймалося в широких масах
як тяжкий гріх. Водночас автор дійшов висновку про те, що хвиля
самогубств також була спричинена занепадницькими ідеями в сус-
пільстві на початку століття, каталізовані революцією 1905-1907
рр. та декадентськими літераторами. Найвідомішим представни-
ком цієї літератури був М. Арцибашев, чий популярний роман «У
последней черты» підігрівав суїцидальні настрої в суспільстві.
На підставі аналізу періодичної преси Правобережної України
досліджуваного періоду доведено, що з кожним роком, який переду-
вав Першій світовій війні, кількість самогубств постійно зроста-
ла, набувши загрозливого характеру. Найбільш тривожна тенден-
ція простежувалася в середовищі учнівської молоді.
Показано, що впродовж воєнної доби статистика суїцидів змен-
шувалася. Вирішальну роль у цьому відіграла заборона на продаж
спиртних напоїв у містах регіону. Разом з тим, вказано на випад-
ки скоєння самогубств через загострення соціально-економічної
ситуації та дискримінацію на національному підґрунті.


Ключові слова


самогубство; секуляризація; Перша світова війна; міста; Правобережна Україна; модерн

Повний текст:

PDF


ISSN 2309-8074