Формування студентського складу медичних вишів України в першій половині 1920-х рр.

В.В. Пагор

Анотація


У статті йдеться про особливості формування студентського
контингенту медичних вишів України. Звернено увагу на введен-
ня нових правил прийому студентів. При зарахуванні абітурієнта
враховували партійність і соціальну приналежність. З’я со вано, що
переважна більшість абітурієнтів медичних вишів була позапартій-
ною. При формуванні студентського контингенту, поряд з вступ-
ними іспитами, застосовувався класовий підхід. Автор розповів про
пролетаризацію вищої медичної школи. Аналізуючи соціальний склад
вступників, показано поступове зростання робітничо-селянського
прошарку. У статті йдеться про навчання на робітничих факуль-
тетах, які були покликані готувати абітурієнтів для вступу у виші.
В цей час закладено основи заочної і виробничої форм навчання, які
були складовими радянської моделі вищої медичної освіти України.
У статті підняті питання чисельності, соціального, партійного,
національного, статевого складу студентства. Наведено конкрет-
ні приклади прийомів до навчальних закладів України (Київського,
Катеринославського, Одеського, Харківського медичних інститу-
тів, Київського та Харківського хіміко-фарма цев тич них інститу-
тів, Вінницького та Одеського фармацевтичних технікумів).
Для підготовки статті автор використав матеріали Централь-
ного державного архіву вищих органів влади та управління України,
Державних архівів Вінницької та Хмельницької областей, тогочасну
періодику та напрацювання вітчизняних дослідників, в працях яких відображені питання вищої медичної освіти та науки України.


Ключові слова


медична освіта; студентство; абітурієнти; пролетаризація; партійність

Повний текст:

PDF


ISSN 2309-8074