Студентські партійно-ідеологічні гуртки в педагогічних навчальних закладах України (20-30-ті рр. ХХ ст.)

О.Б. Комарніцький

Анотація


У статі показано роботу студентів педагогічних навчальних за-
кладів України у гуртках партійно-ідеологічного спрямування, які
функціонували у 20-30-х рр. ХХ ст., і були спрямовані на виховання
молоді у марксистсько-ленінському дусі, формування політично сві-
домого громадянина, який мав жити у новому комуністичному сус-
пільстві. На їх засіданнях влаштовували диспути на різноманітні
теми, організовували виступи та заслуховували доповіді. Гуртківці
детально вивчали Конституцію СРСР 1936 р., постанови партійних
з’їздів. Кожний студент проробляв окремі положення, після чого у се-
редовищі гуртківців відбувалося їх обговорення. У статті показано і
негативні моменти: не виконання планів засідань, скорочення кіль-
кості членів гуртків, нестача кваліфікованих керівників, а також
їхня слабка підготовка, відсутність вільного часу у студентства.
Частина публікації присвячена роботі гуртків поточної політики, які
працювали впродовж другої половини 20-х – початку 30-х рр. ХХ ст.
На засіданнях обговорювали рішення з’їздів ВКП(б), всесоюзних, респу-
бліканських і регіональних партійних конференції, вивчали статут
та програму ВЛКСМ, історію ВКП(б), розглядали питання внутріш-
ньої і зовнішньої політики СРСР тощо. У статті йдеться також про
гуртки з вивчення історії ВКП(б), діалектичного та історичного ма-
теріалізму, окремих ідеологічних проблем. У декількох педвишах пра-
цювали комсомольські гуртки з вивчення «юнацького руху».


Ключові слова


студенти; інститут; технікум; політичний гурток; гурток поточної політики; доповідь; засідання

Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2309-8074