Випуск 3

Зміст

ДО 20-РІЧЧЯ СТВОРЕННЯ КАФЕДРИ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ КАМ’ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ІВАНА ОГІЄНКА

Флагман Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка (до 20-річчя створення кафедри історії України) PDF
А.Г. Філінюк

ПРОБЛЕМИ ДЖЕРЕЛОЗНАВСТВА ТА ІСТОРІОГРАФІЇ

Українсько-турецькі відносини середини XVII ст. в оцінці М. І. Костомарова PDF
В.В. Верстюк
Історико-архітектурний розвиток Кам’янця-Подільського за документальними листівками кінця ХІХ – початку ХХ ст. PDF
І.В. Дробна
Українська суспільно-політична думка кінця ХІХ – початку ХХ ст. про шляхи розв’язання аграрного питання в Наддніпрянщині: історіографія проблеми (1917 – початок 30-х рр. ХХ ст.) PDF
В.А. Дубінський
Українсько-шведські відносини 1654-1657 рр. в оцінці В’ячеслава Липинського PDF
С.С. Калуцький
Українські культурно-освітні організації в Перемишлі крізь призму досліджень в «Енциклопедії українознавства» PDF
Л.М. Коваль
Історія створення описів Поділля кінця XVIII – початку ХІХ ст. Карла Екстера та їх значимість як історичного джерела PDF
С.А. Копилов, А.Б. Задорожнюк
Джерела до вивчення землеволодіння міст і містечок Подільської губернії кінця ХVІІІ – початку ХХ століття PDF
О.М. Кримська
Українська історіографія 50–60-х рр. ХХ століття походу М. Кривоноса у Поділля та південно-східну Волинь PDF
І.А. Найчук
Історіографічний аналіз впливу зарубіжної реформаторської педагогіки на розвиток вітчизняної педагогічної думки в 20-х рр. ХХ ст. PDF
С.В. Поліщук
Меценатська та благодійницька діяльність родини Харитоненків на сторінках дореволюційних періодичних видань PDF
Д.Ю. Юрченко

ДАВНЯ І НОВА ІСТОРІЯ УКРАЇНИ

Хлібна торгівля в Південній Україні ХІХ ст.: сучасні теоретико-методологічні аспекти PDF
О.М. Гордуновський
Постать Адольфа Добрянського в публіцистиці другої половини ХІХ – на початку ХХ ст. PDF
М.В. Забродський
Європейський напрям російської геополітики (кінець ХVІІІ – початок ХІХ століття) та українські землі PDF
Т.В. Ігнатьєва
Сутність, основний зміст та особливості впровадження інвентарних правил у Правобережній Україні в 1847 році PDF
Н.В. Кошулаб
Особливості реалізації реформи 19 лютого 1861 р. у Правобережній Україні PDF
А.А. Криськов
Вплив ринкових умов 60–90-х років ХІХ ст. на розвиток промисловості Правобережної України PDF
А. Михайлик
Релігійний фактор у галицькому напрямку зовнішньої політики Росії 1686-1917 років PDF
С.В. Олійник
Соціальний склад пізньопротестантських громад Правобережної України у кінці ХІХ – на початку ХХ ст. PDF
І.А. Опря
Провідні тенденції становлення та розвитку університетської педагогічної думки в імперську добу (ХІХ – початок ХХ століття) PDF
А.І. Павко, Л.Ф. Курило
Викладання німецької та французької мов у православних колегіумах України XVIII ст. PDF
Л.Ю. Посохова
Язичницькі скульптури епохи бронзи лівобережної частини Середнього Подністров’я PDF
С.О. Семенчук
Рекрутчина в системі державних повинностей мешканців Правобережної України наприкінці ХVІІІ – у першій половині ХІХ ст. PDF
С.А. Сидорук
Політична еліта Гетьманщини у роки революції (1648–1676 рр.): дискусійні проблеми формування PDF
В.В. Степанков
Економічна політика Б. Хмельницького та його наступників у період національної революції (1648–1676 рр.) PDF
В.С. Степанков
Волинська ділянка військово-стратегічного шляху «Із хозар у нємец» у X-XIII ст.: історико-географічний коментар PDF
С.В. Терський
Організації Партії соціалістів-революціонерів на Поділлі напередодні і в період першої російської революції PDF
О.М. Федьков
Організаційно-структурні зміни в господарському розвитку Правобережної України в умовах становлення імперських суспільно-виробничих відносин (кінець XVIII – початок ХІХ ст.) PDF
А.Г. Філінюк
Формування інтелігенції як окремої верстви суспільства в Україні наприкінці ХІХ – початку ХХ ст. PDF
Т.В. Щербатюк
Про християнські реліквії з давньоруських городищ, межеріччя верхів’їв річок Случа і Горині PDF
В.І. Якубовський

НОВІТНЯ ІСТОРІЯ УКРАЇНИ

Становище земств у Правобережній Україні за гетьманування П. Скоропадського PDF
В.В. Галатир
Організація цивільної влади у повітах Української Народної Республіки доби Директорії (листопад 1918 – жовтень 1919 рр.) PDF
В.В. Гудима
Кадри українських університетів у 1918-1920 рр.: особливості формування і якісний склад PDF
О.М. Завальнюк
Історичні передумови та можливі варіанти регіоналізації України у ХХІ ст. PDF
А.А. Заводовський
Становище сільського господарства Правобережної України в період першої світової війни PDF
П.В. Кліщинський
Участь військових інженерів у Київській наступальній операції восени – на початку зими 1943 року PDF
Р.Л. Колос
Репресії радянського режиму проти студентів Кам’янецького педагогічного ВНЗ наприкінці 20-х – у першій половині 30-х рр. ХХ століття PDF
О.Б. Комарніцький
Марко Грушевський – етнограф, церковний діяч, патріот PDF
О.М. Кошель
Становлення влади гетьмана П. Скоропадського на селі і реакція селянства PDF
В.С. Лозовий
Тактика та стратегія РКП(Б) – КП(Б)У щодо легітимізації свого політичного режиму (друга половина 20-х – початок 30-х років ХХ ст.) PDF
С.В. Маркова
Постать Т. Г. Шевченка як символ національної і соціальної боротьби українців в добу національно-демократичної революції (за матеріалами журналу «Село») PDF
А.І. Машталір
Становище середньої школи в Україні в добу Директорії (1919 р.) PDF
Е.М. Мельник
Дослідження національно-культурного життя етнічних меншин України у 1920-х – першій половині 30-х рр. PDF
В.О. Савчук
Перебіг життя та освітньої діяльності Володимира Чехівського (за матеріалами державного архіву Вінницької області) PDF
А.М. Трембіцький
Ісак Мазепа в «огні й бурі революції» та еміграції PDF
В. Яблонський

ПРОБЛЕМИ РЕГІОНАЛЬНОЇ ІСТОРІЇ

Еміграція західноукраїнських селян на територію Поділля в другій половині ХІХ ст. (за матеріалами періодичної преси) PDF
П.М. Білецький
Діяльність німецьких спецслужб у таборах для військовополонених № 355 м. Проскурова та № 357 м. Славута PDF
М.П. Горин
Жіночі заворушення як засіб боротьби за виживання дітей у 1932–1933 роках (на матеріалах Поділля) PDF
А.І. Гринько
Ремісничі управи Подільської губернії – органи регламентації виробництва і нагляду за ремісниками у ХІХ ст. PDF
А.Б. Задорожнюк
Формування та діяльність Української Автокефальної Православної Церкви на Одещині у 1920–1924 рр. PDF
Д.І. Кузовенков
Національна політика Російської імперії та церковнопарафіяльні школи Подільської єпархії ХІХ – початку ХХ ст.: погляд із Санкт-Петербурга PDF
В.С. Перерва
Школи Поділля в 1920-х роках: навчальна робота PDF
А.Ф. Суровий
Культурологічні студії Миколи Голубця (1917-1920 рр.) PDF
Ю.В. Телячий

ВСЕСВІТНЯ ІСТОРІЯ

Польська корона для Романових: московські дипломатичні комбінації в поствіленський період (кінець 1656 – серпень 1657 р.) PDF
В.В. Газін
Польська держава в останньому двадцятиріччі ХІ – на початку ХІІ ст. (проблема політичного розвитку) PDF
О.Б. Головко
Ідея стратегічного партнерства у сферах польського та українського політикуму PDF
А.Р. Олещук
Вплив інтеграційних процесів в європейському економічному співтоваристві на позицію Великої Британії PDF
О.В. Олійник
Становлення та розвиток українських національно- культурних об’єднань і організацій Російської федерації 20-х – початку 30-х рр. XX ст. PDF
О.В. Сушко
Становлення та розвиток українських національно- культурних об’єднань і організацій Російської федерації 20-х – початку 30-х рр. XX ст. PDF
О.В. Сушко