Випуск 4

Зміст

НА ПОШАНУ ПРОФЕСОРА А. О. КОПИЛОВА (до 75-річчя від дня народження)

Особистість у вимірі епохи PDF
В.С. Степанков
Інтелектуальні зв’язки та контакти А. О. Копилова PDF
С.А. Копилов

ПРОБЛЕМИ ДЖЕРЕЛОЗНАВСТВА ТА ІСТОРІОГРАФІЇ

Історіографія та джерельна база огляду освітніх закладів на Поділлі наприкінці XVIII – першій половині XIX cт. PDF
А.М. Боднар
Берестечкова кампанія 1651 року в оцінці М. Костомарова PDF
В.В. Верстюк
Діяльність підпільної організації «Залізничник» на території залізничного вузла станції Козятин на Вінниччині в період німецької окупації: липень 1941 – грудень 1943 рр. (за матеріалами фондів Державного архіву Вінницької області) PDF
І.П. Гуменюк
Акварельні ведути М. Тшебінського як джерело при вивченні історії Кам’янця-Подільського кінця ХІХ – початку ХХ ст. (за документальними листівками) PDF
І.В. Дробна
Проблема аграрних відносин в українській соціал- демократичній думці у період російської революції 1905-1907 рр. (на матеріалах журналу «Вільна Україна») PDF
В.А. Дубінський
Українська історіографія національного університетського будівництва у 1917-1920 роках PDF
О.М. Завальнюк
В’ячеслав Липинський про взаємовідносини Богдана Хмельницького зі шляхтою PDF
С.С. Калуцький
Українські громадські культурно-освітні товариства в Перемишлі у 1867-1939 рр.: історіографія проблеми PDF
Л.М. Коваль
Урядова військова преса доби Центральної Ради та УНР PDF
С.В. Михайлова
«Ревізія листів» на володіння королівщинами у 1564 р. для родини Бучацьких-Язловецьких-Творовських у Подільському воєводстві PDF
В.М. Михайловський
Польсько-українські відносини у наукових дослідженнях (90-ті роки XX ст. – поч. XXI ст.) PDF
А.Р. Олещук
Етносоціальний склад та політичні погляди галицької інтелігенції Східної Галичини 60-90-х рр. ХІХ століття у працях Ф. І. Свистуна PDF
С.В. Олійник
Українська тематика у ЗМІ постсоціалістичної Румунії (1990-2007 рр.) PDF
Т.Г. Рендюк
Краєзнавчий рух України другої половини 1920-х – першої половини 30-х років XX ст. у лещатах політики одержавлення PDF
В.О. Савчук
Проскурівщина 1917 року у спогадах Наталії Дорошенко-Савченко на сторінках часопису «Свобода» (Нью-Йорк) PDF
А.М. Трембіцький
Територія України в пам’ятках картографії з найдавніших часів до кінця XV ст. PDF
С.В. Трубчанінов

ДАВНЯ І НОВА ІСТОРІЯ УКРАЇНИ

Чинники виникнення поселень на українських землях в складі Великого князівства Литовського PDF
О.М. Жук
Зміни в соціально-правовому статусі іноземних громадян і національних меншин Правобережної України в роки Першої світової війни (1914 – лютий 1917 рр.) PDF
П.В. Кліщинський
Вплив законодавства 1860-х рр. на мобілізацію поміщицького землеволодіння на Правобережній Україні PDF
А.А. Криськов
Еволюція педагогічного процесу в системі університетської освіти України (XIX – початку XX ст.) PDF
Л.Ф. Курило
Становище вищої школи в Україні напередодні національно-визвольних змагань (1917-1921 рр.) PDF
Е.М. Мельник
Співвідношення адміністративних та моральних методів боротьби православної церкви з пізньопротестантськими конфесіями після 1905 р. (на матеріалах Правобережної України) PDF
І.А. Опря
Церковні та державні нагороди православного духовенства Правобережної України ХІХ – початку ХХ ст. PDF
В.С. Перерва
До історії досліджень Пижівського антропоморфа в Середньому Подністров’ї. PDF
С.О. Семенчук
Запровадження та становлення системи рекрутських наборів до російської армії у Правобережній Україні наприкінці ХVІІІ ст. PDF
С.А. Сидорук
Волинська ділянка військово-стратегічного шляху «Із Хозар у Нємец» у X-XIII ст.: історико-географічний коментар PDF
С.В. Терський
Матеріально-фінансове та етнонаціональне розшарування населення Правобережної України на зламі ХVІІІ–ХІХ ст.. PDF
А.Г. Філінюк
До питання про діяльність організацій Партії соціалістів- революціонерів на Київщині та Волині в 1906-1907 рр. PDF
А.Ю. Хоптяр
Урядники луцького магістрату ХVІ ст.: реконструкція персонального складу PDF
О.Ф. Штанько
Проблема польсько-російських відносин в контексті національно-визвольної боротьби в Україні (кінець 1648 – початок 1649 рр.) PDF
О.А. Юга
Оборонний комплекс Губинського давньоруського мікрорегіону У ХІІ–ХІІІ ст. PDF
В.І. Якубовський

НОВІТНЯ ІСТОРІЯ УКРАЇНИ

Римо-католицька церква в Україні в період радянської антицерковної кампанії 1958–1964 рр. PDF
В.Г. Байдич
Становлення та функції місцевих органів державної влади на Правобережній Україні у період Гетьманату П. Скоропадського PDF
В.В. Галатир
Гуманістичний потенціал інтерсуб’єктивного підходу в історії PDF
С.О. Ганаба, І.М. Предборська
Діяльність вищих органів влади і політичного керівництва УСРР ТА РСФРР в організації культурно-освітньої роботи серед українського населення Кубані 1920 – поч. 1930-х рр. PDF
І.А. Ісакова
Кузня військових інженерів у Кам’янці-Подільському в 70-х–90-х рр. ХХ ст.: віхи становлення і розвитку PDF
Р.Л. Колос
Борис Мартос на чолі міністерства фінансів УНР в добу Директорії (1919 р.) PDF
В.С. Лозовий
Місцеві вибори в УСРР у 1927, 1929 роках: порівняльний аналіз PDF
С.В. Маркова
Діяльність середніх навчальних закладів при Київському польському педагогічному інституті (перша третина ХХ століття) PDF
І.В. Міщенко
І. І. Огієнко, С. О. Сірополко, Л. У. Биковський: любов до книги – крізь усе життя PDF
В.С. Прокопчук
Розвиток освіти національних меншин на Поділлі в 1920-х рр. PDF
А.Ф. Суровий
Соціально-культурні та економічні пріоритети державного бюджету УСРР 1920-х років PDF
О.В. Чеберяко

ПРОБЛЕМИ РЕГІОНАЛЬНОЇ ІСТОРІЇ

Професор Микола Миколайович Кравець (замість некрологу) PDF
Л.В. Баженов
Становище парафіяльного духовенства Подільської православної єпархії в умовах інкорпораційної політики російського самодержавства (кінець ХVIII – перша половина ХІХ ст.) PDF
Ю.І. Блажевич
Способи орнаментації посуду чорноліської культури (за матеріалами досліджень з Кам’янець-Подільського замку) PDF
П.А. Болтанюк
Динаміка етнонаціональної структури населення Рівненщини у повоєнний період (1944-1953 рр.) PDF
Н.В. Вертелецька
Михайло Войнаренко – видатна постать Подільського краю PDF
О.П. Григоренко
Навчальна діяльність студентства Вінницького педагогічного ВНЗ У 1930-х рр. PDF
О.Б. Комарніцький
Повинності залежного селянства Подільського воєводства у XVIII ст. PDF
Л.В. Макарова
Здійснення політики «обмеження і витіснення куркульства» на Поділлі та Південно-Східній Волині (1927–1929 рр.) PDF
А.Ю. Матвєєв
Птахівництво та торгівля його продукцією на території Поділля в кінці ХІХ – на початку ХХ ст. PDF
А.О. Михайлик
Розвиток допоміжних галузей тваринництва на Поділлі і Південно-Східній Волині у добу НЕПу (1921-1928 рр.) PDF
І.В. Рибак, О.М. Свідерська
Системи землеробства та громадські сівозміни у селянському господарстві на Поділлі та Південно-Східній Волині в добу НЕПу (1921-1929 рр.) PDF
О.М. Свідерська
Подільське єпархіальне Давньосховище: віхи розвитку (1890-1920 рр.) PDF
І.О. Старенький
Гарнізон Меджибожа наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. PDF
В.Б. Стецюк

ВСЕСВІТНЯ ІСТОРІЯ

Російсько-польські переговори 1664 р. в Дуровичах: вплив українського чинника на перебіг політичного діалогу Москви та Варшави PDF
В.В. Газін
Діяльність радянських репатріаційних місій на початковому етапі «холодної війни» PDF
С.Д. Гальчак
Протистояння польської та російської політичних технологій в боротьбі за Українське Правобережжя початку 60-х рр. ХІХ ст. PDF
Ю.С. Земський
Залучення українських земель в реалізацію геополітики Російської імперії періоду Миколи І (1825–1855 рр.) PDF
Т.В. Ігнатьєва
Політичне, громадське і культурно-освітнє життя єврейської, польської і румунської спільнот в ЧСР PDF
О.М. Кравчук
Еволюція митного тарифу Російської імперії у XVIII ст. PDF
О.В. Морозов
Національне питання в програмах Німецької Соціал-демократичної партії в Першій Чехословацькій республіці (1918-1938 рр.) PDF
Т.В. Піковська

РЕЦЕНЗІЇ

Філінюк А. Г. Правобережна Україна наприкінці ХVІІІ – на початку ХІХ століття: тенденції розвитку і соціальні трансформації : монографія PDF
В.В. Нечитайло