Випуск 6

Зміст

НА ПОШАНУ ПРОФЕСОРА А. Г. ФІЛІНЮКА (до 60-річчя від дня народження)

Вчений, інтелектуал, педагог, гуманіст, патріот (до 60-річчя доктора історичних наук, професора, заслуженого діяча науки і техніки України Анатолія Григоровича Філінюка) PDF
О.М. Завальнюк
Професор Анатолій Філінюк – діяч краєзнавчого руху, дослідник історії Поділля-Хмельниччини PDF
Л.В. Баженов

ПРОБЛЕМИ ДЖЕРЕЛОЗНАВСТВА ТА ІСТОРІОГРАФІЇ

Дослідження історико-культурної спадщини як чинник становлення ідентичності особистості PDF
П.В. Вербицька
«Промова депутата угорського сейму Адольфа Добрянського до питання про адресу» як історичне джерело PDF
М.П. Забродський
Рецепція статті М. Чернишевського «Национальная бестактность» в українській та російській періодиці початку 60-х рр. ХІХ ст. PDF
А.А. Заводовський
О. М. Сементовський та його праці з історії Кам’янця-Подільського PDF
А.Б. Задорожнюк
Геополітична доктрина Степана Рудницького PDF
Т.В. Ігнатьєва
Коренізація національних меншин УСРР в науковій та публіцистично-пропагандистській літературі 1930-х рр. PDF
В.Ф. Колесник
Документи Держархіву Хмельницької області про ставлення режиму до антирадянських настроїв кам’янецького студентства у першій половині 1930-х рр. PDF
О.Б. Комарніцький
Корінне населення Правобережної України у міжнаціональних відносинах кінця ХVІІІ – першої половини ХІХ століття: сучасна історіографія проблеми PDF
В.В. Кундельський
Реалізація більшовицької політики в СРСР-УСРР (1920-1930 рр.): огляд новітньої західної історіографії PDF
С.В. Маркова
Перипетії боротьби подолян з польсько- шляхетським військом у першій половині 1649 р. в сучасній українській історіографії PDF
І.А. Найчук
Ю. Й. Сіцінський у спогадах Павла Богацького PDF
В.С. Прокопчук, І.О. Старенький
Інтернет-сайти «Мемориал» та «Подвиг народа» про наших співвітчизників-фронтовиків (на прикладі м. Кам’янець-Подільського) PDF
А.Г. Роздобудько
Симон Петлюра в спогадах Віктора Приходька PDF
А.М. Трембіцький, А.А. Трембіцький
«Чиста справа вимагає чистих засобів»: політичні замахи в оцінці М. Драгоманова PDF
С.А. Щур

ДАВНЯ І НОВА ІСТОРІЯ УКРАЇНИ

Участь українських лібералів у кооперативному русі Наддніпрянщини на початку ХХ ст. PDF
В.А. Дубінський
Роль преси у формуванні «образу ворога» у свідомості населення Правобережної України під час Першої світової війни PDF
П.В. Кліщинський
Становлення товарних відносин в аграрному секторі економіки Правобережної України у першій половині ХІХ століття PDF
Н.В. Кошулаб, А.Г. Філінюк
Функціонування початкових шкіл у м. Кам’янці та повіті Подільської губернії в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст.: виховний аспект PDF
В.В. Олійник
Аграрні ініціативи російських громадських діячів-фахівців з аграрної проблематики в роки революції 1905-1907 рр. PDF
З.В. Священко
Поховальні пам’ятки як джерело з історії населення межиріччя середньої течії Дністра та Південного Бугу в ІІ-V ст. н. е. PDF
С.О. Семенчук
Діяльність приказів громадської опіки правобе- режних губерній України з організації медичної допомоги населенню у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. PDF
Ю.В. Сербалюк
Вплив польського повстання 1830-1831 рр. на організацію рекрутських наборів у Правобережній Україні PDF
С.А. Сидорук
Бучацький договір 1672 року: передумови, перемовини, укладення та наслідки для Правобережної Гетьманщини PDF
В.С. Степанков
Київське офіцерське економічне товариство: утворення і основні віхи діяльності (1895-1914 рр.) PDF
В.Б. Стецюк
Нові поховання з території південного майдану літописного міста Губин У 2012 р. PDF
С.А. Тимків
Традиційна система суспільно-політичних цінностей селян Наддніпрянщини на початку ХХ ст. PDF
В.А. Філінюк
Давньоруські наконечники стріл із розкопок поселень Болохівської землі PDF
В.І. Якубовський

НОВІТНЯ ІСТОРІЯ УКРАЇНИ

Правові основи діяльності реабілітаційних органів України наприкінці 1980-х років PDF
В.І. Адамовський
Діяльність римо-католицької церкви в Україні в кінці 50-х – першій половині 60-х рр. ХХ ст. PDF
В.Г. Байдич
Реалізація програми творення українських національних хорів за Гетьманату П. Скоропадського PDF
О.М. Бачинська
Підготовка до виборів в органи місцевого самоврядування на Правобережжі у добу Гетьманату П. Скоропадського PDF
В.В. Галатир
Професійна орієнтація молоді до праці в сільськогосподарському виробництві України (1960-1980 рр.) PDF
О.П. Григоренко
Кустарно-промислова кооперація Поділля часів НЕПу: особливості діяльності, здобутки, та причини згортання PDF
С.О. Дзюбак
Студентство України: матеріальне забезпечення і умови навчання (1917-1920 рр.) PDF
А.Л. Донець
Діяльність видавничого відділу при Міністерстві народної освіти по забезпеченню українських шкіл підручниками в період Центральної Ради (січень – квітень 1918 р.) PDF
Н.В. Крик
Форуми «Просвіт» Правобережної України як рушій їхньої культурно-освітньої діяльності (1917-1922 рр.) PDF
Г.Г. Кучеров, В.Д. Коцюк
Соціокультурні особливості українського народу і державотворчі процеси в добу революції (1917-1921 рр.) PDF
В.С. Лозовий
«Просвіти» і національне відродження українців у добу гетьманату (квітень-грудень 1918 р.) PDF
А.І. Машталір
Діяльність робітничих факультетів при польському педагогічному інституті (30-і рр. ХХ ст.) PDF
І.В. Міщенко
До питання про становлення та бойову діяльності радянського партизанського руху в генеральній окрузі «Волинь- Поділля» PDF
Ю.В. Олійник
Навчально-виховна та ідеологічна робота в медичних вишах України в 20-х – на початку 30-х рр. ХХ ст. (за матеріалами журналу «Студент революції») PDF
В.В. Пагор
Київський ветеринарно-зоотехнічний інститут на початку 20-х рр. ХХ ст.: становлення та діяльність PDF
В.В. Покалюк
Методи впливу влади на інтелігенцію Поділля у 1920-х роках PDF
О.А. Посвістак
«Куркульське заслання» депортованих селян України у 1929-1936 рр.: масштаби та регіони спецпоселення PDF
І.В. Рибак
Праця С. Сірополка «Завдання нової школи»: спроба сучасного погляду PDF
Ю.В. Телячий
Іван Кулик про національну й політичну самоідентифікацію особистості PDF
Н.В. Тітова
Бюджетна комісія при ВУЦВК (1922-1929 рр.) PDF
О.В. Чеберяко
Репресії проти селянства Хмельниччини як метод підвищення продуктивності праці в колгоспному виробництві 1948 р. PDF
Л.Л. Місінкевич

ПРОБЛЕМИ РЕГІОНАЛЬНОЇ ІСТОРІЇ

Богословський факультет Кам’янець- Подільського державного українського університету в національному освітньому просторі (1918-1920 рр.) PDF
В.Р. Адамський
Еволюція культурно-освітньої сфери Поділля наприкінці ХVІІІ – в першій половині ХІХ століття PDF
А.М. Боднар
Волинські замки – резиденції старост в ХVІ ст. PDF
А.В. Бортнікова
Система оборони південно-східного прикордоння Поділля в середині XVII ст. PDF
В.П. Драганенко
Зміни у землеволодінні та землекористуванні в подільських містах ХVІІІ – початку ХХ ст. (на прикладі повітового міста Ямполя) PDF
О.М. Кримська
Розвиток торгівлі на Поділлі в роки НЕПу PDF
М.П. Олійник
Дунаєвеччина в середньовічну добу PDF
В.С. Прокопчук
Газета «Подольскія Губернскія Вhдомости» – джерело інформації військового характеру на Поділлі (з 30-х рр. – до кінця 50-х рр. ХІХ ст.) PDF
А.Ю. Скрипник
Сільськогосподарські заклади профтехосвіти на Поділлі в 1920-х роках PDF
А.Ф. Суровий, В.Й. Жезицький
Генезис організацій політичних партій у Подільській губернії на початку ХХ ст. PDF
С.А. Ткач
«Волинська тривога 1907 року» (з історії суспільно-політичного життя початку ХХ ст.) PDF
О.М. Федьков, А.Ю. Хоптяр

ВСЕСВІТНЯ ІСТОРІЯ

Боротьба Перемишльської філії РТП за українське шкільництво (1900-1914 рр.) PDF
Л.М. Коваль
Т. Ґ. Масарик і проблема німецької меншини в ЧСР у 1920-х рр. PDF
О.М. Кравчук
Національні програми та вимоги українців Закарпаття у 1861 р. PDF
Р.І. Майор
Галицьке вчительство в умовах освітньої політики окупаційної влади російського царизму в період Першої світової війни PDF
С.В. Олійник
Зовнішньополітична «доктрина Ніксона» в контексті глобального домінування PDF
А.І. Павко
Українська політична еміграція УНР й традиції парламентаризму у ХХ ст. PDF
В.М. Яблонський

РЕЦЕНЗІЇ

З. В. Священко. Проурядові аграрні ініціативи в Російській імперії на початку ХХ століття PDF
С.В. Корновенко
З. В. Священко. Проурядові аграрні ініціативи в Російській імперії на початку ХХ століття PDF
С.В. Корновенко