Випуск 7

Зміст

НА ПОШАНУ ПАМ’ЯТІ АКАДЕМІКА П. Т. ТРОНЬКА (до 100-річчя від дня народження)

Життя в ім’я України (До 100-річчя від дня народження академіка Петра Тимофійовича Тронька) PDF
Л.В. Баженов

ПРОБЛЕМИ ДЖЕРЕЛОЗНАВСТВА ТА ІСТОРІОГРАФІЇ

Реабілітація жертв політичних репресій середини 1950-х – початку 1960-х рр.: історіографія проблеми PDF
В.І. Адамовський
Невідомі листи до В. О. Біднова Кам’янецької доби (за матеріалами Державного архіву Хмельницької області) PDF
В.Р. Адамський
Християнізація Київської Русі в російській історіографії кінця ХVІІІ – початку ХХ ст. PDF
О.Л. Баженов
Сучасний стан джерельної бази проблеми дослідження народного вбрання подільських українців PDF
Л.А. Іваневич
Правобережна Україна в роки Першої світової війни: особливості джерельної бази PDF
П.В. Кліщинський
Далматський гуманіст про польсько-турецьку війну 1620–1621 рр. PDF
С.А. Копилов
Єврейський чинник у міжнаціональних відносинах на теренах Правобережної України наприкінці ХVIII – першої половини ХІХ ст. PDF
В.В. Кундельський
Погляди Михайла Грушевського на соціальну базу українського державотворення в період революції 1917-1921 рр. PDF
В.С. Лозовий
Нові фортифікаційні об’єкти культурної спадщини, виявлені на території НІАЗ «Кам’янець» PDF
Р.В. Нагнибіда
Д. Дорошенко про галицьку інтелігенцію в умовах зовнішньої політики російського царизму періоду Першої світової війни PDF
С.В. Олійник
Історично-географічні дослідження представників наукової школи В. Антоновича PDF
С.В. Трубчанінов
Окольний град літописного Губина у контексті археологічних робіт PDF
В.І. Якубовський
Київський виконавчий комітет громадських організацій: формування та перші кроки діяльності (за матеріалами газети «Известия исполнительного комитета Киевского Совета объединенных общественных организаций») PDF (English)
Ю.А. Лопатовський

ДАВНЯ І НОВА ІСТОРІЯ УКРАЇНИ

Адміністративно-політичні перетворення в подільському регіоні після приєднання до складу Російської імперії та їх вплив на процеси становлення православної єпархії (кінець ХVІІІ – 50-ті роки ХІХ ст.) PDF
Ю.І. Блажевич
Трансформаційні особливості етнонаціонального процесу на території Правобережної України наприкінці XVIII – в першій половині XIX ст. PDF
А.Л. Богуцька
Російські нормативно-правові механізми, спрямовані на придушення січневого повстання 1863 р. PDF
С.О. Борисевич
Розвиток єврейського господарства на орендованих і приватновласницьких землях Правобережжя (1861–1881 рр.) PDF
А.І. Бородій
Особливості землеволодіння у містах і містечках Поділля наприкінці ХVІІІ – на початку XX століття PDF
О.М. Кримська
Національний характер українців: дискурс початку ХХ ст. PDF
С.В. Маркова
Причини Чуднівської кампанії 1660 року PDF
О.М. Мацьков
Становлення ринкових відносин у промисловості Правобережної України в першій половині ХІХ ст. PDF
А.О. Михайлик
Усунення К. Розумовського від гетьманської влади та призначення П. Румянцева-Задунайського генерал-губернатором Малоросії PDF
Т.І. Прокоп
Еволюція нормативно-правової бази рекрутської повинності в Правобережній Україні PDF
С.А. Сидорук
Діяльність губернських Квартирних комісій по забезпеченню розташування регулярних військ у південно-західних губерніях Російської імперії (1800-1860 рр.) PDF
А.Ю. Скрипник
Егалітарний період козацького елітотворення (постановки проблеми) PDF
В.В. Степанков
Російські війська в Правобережній Україні й російсько-японська війна 1904-1905 рр. PDF (English)
В.Б. Стецюк
Іларіон – світоч землі української PDF
Т.В. Сулятицька
З історії партійно-політичного життя у Вінниці на початку ХХ століття PDF
С.А. Ткач
Українська соціал-демократична спілка РСДРП напередодні і в період відкритого протистояння сил революції та уряду (жовтень-грудень 1905 р.) PDF
О.М. Федьков
Міграційні процеси як чинник етнонаціональних і конфесійних змін у Правобережній Україні наприкінці ХVІІІ – в 50-х рр. ХІХ ст. PDF
А.Г. Філінюк

НОВІТНЯ ІСТОРІЯ УКРАЇНИ

Розвиток української освіти в контексті глобальної інформаційної революції PDF
О.О. Говоровська
Комплектування студентами педвишів УСРР у другій половині 20-х рр. ХХ ст.: аналіз нормативно- правової бази PDF
О.Б. Комарніцький
Українізація школи та проблема навчальної літератури в період Гетьманату П. Скоропадського PDF
Н.В. Крик
Сільські «Просвіти» і місцева адміністрація Правобережної України періоду держави П. Скоропадського: проблеми взаємовідносин PDF
Г.Г. Кучеров
Фінансова ситуація в українському селі напередодні суцільної колективізації PDF
А.А. Лубчинський
Місце безпритульної дитини в історії повсякденності України на початку 20-х років ХХ століття PDF
О.С. Паращевіна
Сільське підприємництво як фундамент вільної економіки PDF
Т.Г. Совєцька
Реорганізації Військового міністерства Української Народної Республіки в 1920 році PDF
Д.В. Трембовецький

ПРОБЛЕМИ РЕГІОНАЛЬНОЇ ІСТОРІЇ

Табори, гетто і тюрми на окупованій території Поділля (1941–1944 рр.) PDF
М.П. Горин
Діяльність подільської інтелігенції зі створення української загальноосвітньої школи в добу Директорії УНР (грудень 1918 – листопад 1920 рр.) PDF
О.М. Завальнюк
Боротьба за збереження польської освіти на Поділлі у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. PDF
С.І. Оліпер
Павло Троїцький – священнослужитель, педагог, краєзнавець і громадський діяч PDF
В.С. Прокопчук
Особисті підсобні господарства у Вінницькій і Хмельницькій областях на завершальному етапі радянської доби (60-80-ті рр. ХХ ст.) PDF
І.А. Скворцова

ВСЕСВІТНЯ ІСТОРІЯ

Політична концепція християнства в контексті руйнації та спроб реставрації античної культури PDF
С.Д. Абрамович
Ідея білоруської державності на початку ХХ століття (Частина перша. 1915–1918 роки) PDF
О.П. Барабаш-Тимофієва
Російсько-польська дипломатія 1654-1667 рр.: етапи та місце «українського питання» PDF
В.В. Газін
Геополітичні вісі євразійської геополітики (еволюція змісту категорії) та Україна PDF
Т.В. Ігнатьєва
Тарас Шевченко: з історії постання перших пам’ятників великому Кобзареві в Казахстані, Україні, Північній Пальмирі Росії PDF
В.П. Ляхоцький
Польща – Росія навколо проблеми українського вибору безпеки PDF
А.Р. Олещук
Проблема становлення білоруської державності у ракурсі освітньої політики на території Білорусі в роки польсько-радянської війни (1919-1921 рр.) PDF
О.Г. Трубчик
Участь представників роду Гербуртів в політичному житті Речі Посполитої в XV–XVII ст. PDF
О.О. Цебенко

РЕЦЕНЗІЇ

Рецензія на книгу Віктора Березяка «Атлантида: сторінки прадавньої української історії» PDF
А.Б. Задорожнюк