Подання

Для того, щоб мати можливість подавати статті до журналу та перевіряти поточний статус своїх матеріалів необхідно увійти на сайт як зареєстрований користувач.

Вимоги до подання

Під час подання рукопису до журналу автори повинні підтвердити його відповідність всім встановленим вимогам, вказаним нижче. В разі виявлення невідповідності поданої роботи пунктам цих вимог редакція повертатиме авторам матеріали на доопрацювання.
 • Мова матеріалів: українська, російська та англійська.

 • Технічні вимоги:

  Текст у форматі doc.

  Основний текст – шрифт Times New Roman 14 пт., інтервал 1,5.

  Текст анотацій обсягом 1-2 сторінки, ключових слів до 12 позицій, списку використаних джерел і літератури та відомостей про автора (авторів) – 12 кегль, міжрядковий інтервал – 1.

  Абзацний відступ – 1,25 см.; вирівнювання – по ширині.

  Розміри полів: ліве – 30 мм, праве – 10 мм, верхнє – 20 мм, нижнє – 20 мм.

  Обсяг – від 1600 до 24000 знаків формату А4.

  Лапки – форма “ ”.

  Посилання робити у тексті в квадратних дужках (наприклад, [1, с.15; 4, арк.18], де перше число – номер у списку джерел і літератури, число після коми – номер сторінки чи аркуша (діапазон сторінок і аркушів – через дефіс), декілька джерел виділяти крапкою з комою).

  Граничні розміри таблиць та малюнків у тексті (104х170) мм2, назву таблиці розміщувати над таблицею. Мінімальний розмір шрифту таблиць – 8 пт. Малюнки виконуються по можливості векторною графікою. Сканування малюнків виконується з роздільною здатністю 300 dpi і зберігається у форматі TIF (IBM PC). Підпис розміщувати під малюнком із позначенням «Рис.». Файл зберігати у форматі RTF. Ім’я файлу подавати транслітерацією, як прізвище автора (авторів). – наприклад, Petrenko (Ivanenko).

 • Матеріали розташовуються у такій послідовності:

  Шифр УДК в першому рядку зліва, наступний абзац справа – ініціали та прізвище автора (авторів); далі – великими літерами по середині назва статті. Через інтервал – текст анотації українською (1–2 сторінка) та ключові слова (до 12 слів).

  Далі після абзацу розміщується текст статті, повідомлення, рецензії, огляду

  Наприкінці статті по центру – Список використаних джерел і літератури.

  Список використаних джерел подається за вимогами Правил оформлення посилань на архівні документи у при книжкових, прикінцевих, пристатейних списках джерел у монографії, навчальному посібнику, статті тощо (Бюлетень ВАК України, 2011. – № 11. – С. 16-19).

  Анотації російською (1–2 сторінки) і англійською (1–2 сторінки) мовами та ключові слова (до 12 слів) розміщуються після списку використаних джерел і літератури.

 • Для аспірантів і здобувачів обов’язковим є відгук керівника або доктора історичних наук. Для розміщення на веб-сторінці видання та поширення в мережі Інтернет слід подати текст статті обсягом 6–8 сторінок англійською мовою.

 • Автор статті несе відповідальність за правильність поданого матеріалу, за точне цитування джерел і літератури та посилання на них, що він стверджує своїм підписом на звороті останньої сторінки, вказавши: вичитано, відредаговано, дата, підпис. Окрім цього вказуються дані про автора: науковий ступінь, вчене звання, місце роботи.

 • Редакційна колегія залишає за собою право організацію рецензування, редагування і відхилення матеріалу, виконаного і оформленого з порушенням зазначених вимог.

  В разі рекомендації статті для включення до збірника автору надсилається відповідне повідомлення, який має сплатити за публікацію із розрахунку 20 гривень за 1 сторінку повного чи неповного  тексту.

  Статті надсилати до 30 вересня 2015 року на адресу редколегії в одному примірнику з підписами авторів.

  Кафедра історії України, вул. Татарська, 14, каб 14, м. Кам’янець-Подільський, Хмельницька обл., 32300 та в електронному варіанті (формат RTF) на дискеті 3,5, СD за електронною адресою: kaf_ukr_history@kpnu.edu.ua. Контактні особи: відповідальний редактор Філінюк Анатолій Григорович, відповідальний секретар Олійник Сергій Васильович (03849) 25057; 06772649876

 • Зразок оформлення матеріалів:

  УДК 94(477. 8) “19“:323.3-058.237

  С. В. Іваненко

  Д. ДОРОШЕНКО ПРО  ГАЛИЦЬКУ ІНТЕЛІГЕНЦІЮ В УМОВАХ ЗОВНІШНЬОЇ ПОЛІТИКИ РОСІЙСЬКОГО ЦАРИЗМУ ПЕРІОДУ ПЕРШОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ

   

  У статті проаналізовано публікації Д. Дорошенка щодо однієї зі сторінок вітчизняної історії, присвяченої галицькій інтелігенції в умовах зовнішньої політики російського царизму періоду Першої світової війни……

  Ключові слова: Галичина, галицька інтелігенція, Д. Дорошенко, зовнішня політика російського царизму, російська влада, російська окупаційна адміністрація.

  Після цього текст статті, повідомлення, рецензії тощо

  Список використаних джерел і літератури

  1. Бахтурина А. Политика Российской Империи в Восточной Галиции в годы Первой мировой войны / А. Бахтурина; В. В. Шелохаев (предисл.); Ассоциация исследователей российского общества ХХ века. – М. : АИРО – ХХ, 2000. – 239 с.
  2. В Галичині // Вісник Союзу Визволення України. – 1915. – Ч. 7-8. – С. 20.
  3. Дорошенко Д. Мої спомини про недавнє минуле (1914–1920 роки): Науково-популярне видання / Д. Дорошенко. – К. : Темпора, 2007. – 632 с.
  4. Місюра І. В. Політика російського окупаційного режиму на західноукраїнських землях у 1914–1915 рр. / І. В. Місюра // Галичина: науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис. – Івано-Франківськ, 2001. – № 7. – С. 149-153.

   

  Далі анотації і ключові слова російською та англійською мовами. 

Керівництво для авторів

Редакційна колегія наукового збірника «Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Історичні науки», що входить до переліку наукових фахових видань ДАК України (постанова президії ВАК України, бюлетень ВАК України. – 2010. – № 7), в якому можуть публікуватися результати дисертаційних досліджень на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата історичних наук за спеціальністю «історичні науки», приймає наукові статті, повідомлення та рецензії до випуску № 8, який вийде 2015 року. Вони мають відповідати таким напрямкам, як:

 • проблеми джерелознавства та історіографії;
 • давня і нова історія України;
 • новітня історія України;
 • проблеми регіональної історії;
 • історичні постаті;
 • всесвітня історія;
 • рецензії, бібліографія, огляди.

Представлені в редакцію статті, повідомлення та рецензії мають відповідати вимогам ВАК України та ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 (Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання // Бюлетень ВАК України. – 2009. – № 5 – С. 26-30), у структурі яких передбачені:

 • постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями;
 • аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор; виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття;
 • формулювання мети статті (постановка завдання);
 • виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;
 • висновок з даного дослідження і перспективи подальших розвідок з даного напряму.

Положення про конфіденційність

Імена та електронні адреси, які вказуються користувачами сайту цього журналу, будуть використовуватись виключно для виконання внутрішніх технічних завдань цього журналу; вони не будуть поширюватись та передаватись стороннім особам.